Szkoła ekologicznie zaangażowana

Projekt „Wzmocnienie edukacji ekologicznej – szkoła ekologicznie zaangażowana” skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów i zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych. Inspiracją do zaplanowania działań stał się jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym 2021/22 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Zaplanowane w projekcie działania mają […]

Zdolni zdalnie

Projekt Zdolni zdalnie – zdalna edukacja w szkołach i przedszkolach jest projektem grantowym dofinansowanym z Funduszy Europejskich. Jego adresatami są nauczyciele przedszkoli i szkół publicznych, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych z terenu województwa mazowieckiego. Jego celem jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach […]

Lekcje o Mazowszu

Lekcje o Mazowszu to konkurs dla nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, a także osób związanych z oświatą i kulturą Mazowsza. Celem konkursu jest zainspirowanie nauczycieli do podejmowania w szkołach zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego działań mających na celu budowanie tożsamości regionalnej oraz poszerzenie wiedzy na temat województwa mazowieckiego. Głównym działaniem jest pozyskanie materiałów […]

Nauczyciel na Starcie

Nauczyciel na Starcie to bezpłatna oferta programowa MSCDN, skierowana do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, rozpoczynający pracę w zawodzie.  Główne cele projektu: wsparcie nauczycieli rozpoczynających pracę w planowaniu rozwoju i awansie zawodowym; doskonalenie umiejętności metodycznych oraz wychowawczych nauczycieli rozpoczynających pracę ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. Główne działania oparte są na trzech […]

Emocje są ważne

Projekt „Emocje są ważne” realizowany we współpracy z publicznymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi działającymi w powiatach: ciechanowskim, płońskim, mławskim, żuromińskim i pułtuskim. Projekt zakłada cykliczne działania adresowane do nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, terapeutów i specjalistów, które mają na celu propagowanie wiedzy na temat problemów, z jakimi borykają się dzieci, młodzież i młodzi dorośli – ich diagnozowania a […]

eMOCje w twórczości

Celem działań projektowych jest przygotowanie nauczycieli do wdrażania w placówkach oświatowych skutecznych technik i metod rozwijających kreatywność oraz zdolności twórczego rozwiązywania problemów w kontekście rozwoju emocjonalnego dzieci i uczniów. W programie projektu zaplanowano szkolenia dotyczące: Mindfulness – treningu uważności, dzięki któremu uczestnicy dowiedzą się jak wzmacniać samoświadomość i poczucie własnej wartości oraz pogłębią wiedzę na temat […]

Wychowanie ważna sprawa

Projekt „Wychowanie – ważna sprawa” podejmuje siedem obszarów tematycznych. Każdy z nich realizowany jest w formie comiesięcznych spotkań. Dopasowując się do indywidualnych potrzeb uczestników projekt zakłada za każdym razem możliwość udziału w określonym seminarium innej grupy nauczycieli. Uczestnik ma wybór, może wziąć udział w jednym lub w kilku seminariach, w zależności od własnych potrzeb i podejmowanej […]

Warcaby w mazowieckiej szkole

Projekt „Gramy w warcaby – rozwijamy myślenie” jest realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Warcabowym na podstawie umowy partnerskiej. Jego adresatami są nauczyciele pracujący z dziećmi do lat 10. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywanie problemów, rozwijanie koncentracji uwagi oraz wsparcie rozwoju społeczno – emocjonalnego uczniów dzięki grze w warcaby. W […]

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – od 2009 r.

Celem Programu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli opiekunów stypendystów w zakresie metod pracy z uczniem zdolnym, w tym pracy metodą projektu, doskonalenie umiejętności nauczycieli opiekunów w zakresie wykorzystania technologii, w tym praca na portalu informatycznym, sprawowanie opieki i udzielanie wsparcia nauczycielom opiekunom stypendystów  w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, opracowania sprawozdań z realizacji IPREU, weryfikacji […]