Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.mscdn.pl

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

  • Data publikacji strony internetowej: 2005-12-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla głuchych.

Znajdujące się na stronie pliki w formacie PDF i DOC będą stopniowo konwertowane do plików dostępnych cyfrowo.

Na stronie znajdują się linki do stron niedostępnych cyfrowo.

Brak tekstu alternatywnego przy niektórych plikach graficznych.

Niektóre treści zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, dokładamy jednak wszelkich starań, aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Tkaczyk, michal.tkaczyk@mscdn.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 366 53 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Wydział MSCDN w Ciechanowie

Wydział Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie mieści się w budynku Zespołu Medycznych Szkól Policealnych przy ul. H. Sienkiewicza 33. Zajmuje pomieszczenia biurowe, pomocnicze oraz sale wykładowe w lewym skrzydle obiektu. ZMSP jest trwałym zarządcą nieruchomości. Budynek jest wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. W roku 2017 wpisany wraz z otoczeniem (terenem zielonym) do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.

W odległości ok. 70 i 80 metrów od wejścia do siedziby MSCDN znajdują się 2 przystanki autobusowe komunikacji miejskiej:

– linia nr 1,5,7 w stronę śródmieścia , dworca PKS i szpitala oraz nr 4 do dzielnicy przemysłowej (CH Mrówka, Cedrob, Fanar )

– linia nr 0,4,5 – w stronę dworca PKP , szpitala i placówek szkolnych.

Dostępność wejścia do budynku:

Do Wydziału prowadzi jedno wejście znajdujące się w lewym skrzydle budynku, do którego należy przejść chodnikiem przy ul. Sienkiewicza. Pracownicy Wydziału mogą korzystać również z wejścia od strony Zespołu Medycznych Szkół Policealnych. Posiadamy monitoring na korytarzach oraz czujniki ruchu w każdym pomieszczeniu biurowym i salach wykładowych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:
W całym budynku nie ma progów, dzięki czemu łatwo jest przemieszczać sprzęt na kółkach na jednym poziomie. Nie posiadamy wind i podjazdów dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową i osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostosowania dodatkowe:
Na każdym piętrze znajdują się toalety, z której korzystają również interesanci. Nie posiadamy pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Dostępność parkingu:
Wydział MSCDN nie posiada własnego parkingu do wyłącznego użytku. Pracownicy i interesanci korzystają ze wspólnego parkingu od strony ZMSP.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Do budynku Wydziału MSCDN przy ul. Sienkiewicza 33 dozwolony jest wstęp osób niepełnosprawnych z psem asystującym. Wówczas niezbędna będzie pomoc pracowników do pokonania schodów.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

2. Wydział MSCDN w Ostrołęce

Dojazd do siedziby Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce − ul. Piłsudskiego 38:

W odległości ok. 50 i 70 metrów od wejścia głównego do siedziby MSCDN znajdują się 2 przystanki MZK (autobusy podmiejskie) w dwóch kierunkach – ul. Hallera.

Ulica Hallera: przystanek: Hallera – Piłsudskiego; przystanek: Hallera – 11 Listopada:
linie: 1, 3, 8, 13, 17 (stan na 30.04.2020 r.).

W odległości ok. 400 metrów od wejścia głównego do siedziby MSCDN znajduje się dworzec autobusowy dalekobieżny – ul. Bogusławskiego oraz przystanki MZK (autobusy podmiejskie)

Ulica Bogusławskiego: przystanek: Bogusławskiego – dworzec PKS:

linie: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25 (stan na 30.04.2020 r.).

Dostępność wejścia do budynku:
Do budynku prowadzi jedno główne wejście znajdujące się przy ul. Piłsudskiego 38. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Obok schodów wejściowych znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Winda jest samoobsługowa z widoczną instrukcją obsługi (obsługiwana jest jednym przyciskiem). Osobami udzielającymi pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy służby ochroniarskiej. Pracownicy ochrony posiadają podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu. Moduł budynku zajmowany przez MSCDN posiada dwa wyjścia ewakuacyjne (jedno na parterze – skierowane na patio).

Dostępność korytarzy, schodów i wind:
Wewnątrz budynku, na całej powierzchni pomieszczeń biurowych oraz korytarzy nie ma progów, dzięki czemu łatwo jest przemieszczać się wózkiem inwalidzkim. W holu głównym jest winda pozwalająca przemieszczać się osobom niepełnosprawnym na wszystkie piętra budynku, pracownikom umożliwia przemieszczanie się do garażu podziemnego.

Dostosowania dodatkowe:
Na parterze oraz na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta dla interesantów – osób niepełnosprawnych. Toaleta jest oznakowana i w pełni przystosowana. W holu i korytarzach głównych rozmieszczone są informacje „Uwaga śliska podłoga”.

Dostępność parkingu:
Ze względu na lokalizację siedziby Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce (centrum miasta), MSCDN nie posiada parkingu ogólnodostępnego. W odległości ok. 5 metrów od drzwi wejściowych do budynku biurowego na ul. Piłsudskiego 38 znajdują się dwa miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Do budynku biurowego MSCDN na ul. Piłsudskiego 38 dozwolony jest wstęp osób niepełnosprawnych z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

3. Wydział MSCDN w Płocku
Budynek położony jest w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26.

Dostępność wejścia do budynku:
Do budynku prowadzi jedno główne wejście usytuowane przy ul. Gałczyńskiego 26. Obok schodów wejściowych znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Posiadamy monitoring na zewnątrz budynku, który zasięgiem obejmuje drzwi wejściowe oraz parkingi. Kamery są również zainstalowane na każdym piętrze budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:
Wewnątrz budynku, na całej powierzchni pomieszczeń biurowych oraz korytarzach nie ma progów, co pozwala na swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Dostosowania dodatkowe:
Znajdujące się na parterze sale wykładowe oraz aula są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety dla pracowników i interesantów, w tym jedna oznakowana toaleta dla osób niepełnosprawnych (na parterze).

Dostępność parkingu:
Obok budynku znajduje się monitorowany parking dostępny dla pracowników i interesantów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Do budynku Wydziału w Płocku dozwolony jest wstęp osób niepełnosprawnych z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

4. Wydział MSCDN w Radomiu
Siedziba Wydziału MSCDN w Radomiu zlokalizowana jest w centrum miasta, ok. 1000 m od dworca PKP i PKS. Droga dojazdowa do budynku prowadzi od ulicy Kościuszki.

W odległości ok. 180 i 230 m od wejścia głównego do MSCDN znajdują się przystanki MZDiK – Kościuszki/Planty linia 2: kierunek Idalin i Os. Zamłynie. W rozkładzie jazdy autobusów jest informacja, że wszystkie kursy realizowane są przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia do budynku:
Dla pracowników i interesantów dostępne są dwa wejścia do budynku.

Pierwsze wejście od drogi dojazdowej nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Drugie pełniące rolę wejścia głównego jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; obok schodów prowadzących do budynku znajduje się pochylnia dla niepełnosprawnych, wejście przez drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego, otwierane ręcznie).

Dostępność korytarzy, schodów i wind:
Na wprost wejścia głównego znajduje się portiernia, która pełni równocześnie funkcję szatni. Kontrolę na portierni sprawują pracownicy obsługi. Przy szatni zainstalowana jest platforma dla niepełnosprawnych umożliwiająca przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej na poziom windy. Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku oraz przy korzystaniu z platformy są portierzy. Posiadają oni podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu.

Dostosowania dodatkowe:
W budynku znajdują się dwie windy (platformy dla niepełnosprawnych) umożliwiające osobie niepełnosprawnej dostęp do wszystkich kondygnacji. Wejście z klatki na korytarz odbywa się przez drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego, otwierane ręcznie).

Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. W budynku nie zastosowano również urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Dostępność parkingu:
Wokół budynku znajduję się ogólnodostępny parking z 49 miejscami parkingowymi, w tym 3 miejsca wydzielone dla osób niepełnosprawnych umiejscowione w odległości ok. 60 metrów od wejścia głównego do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku pod warunkiem wyposażenia psa w uprząż oraz posiadania certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

5. Wydział MSCDN w Siedlcach
Wydział Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach mieści się w dwóch budynkach: przy ul. Asłanowicza 2 oraz ul. Konarskiego3. Jest to jedna posesja znajdująca się na skrzyżowaniu tych dwóch ulic. W jednym z budynków znajdują się pomieszczenia biurowe/administracyjne (ul. Asłanowicza 2), a drugi budynek (ul. Konarskiego3) w całości jest przeznaczony na działalność dydaktyczną. Część pomieszczeń zarówno w biurowcu, jak i w budynku dydaktycznym zajmuje Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach (umowa użyczenia). Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest trwałym zarządcą nieruchomości. Obydwa budynki są wolnostojące, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczone.

Wejście na teren placówki jest od ul. Asłanowicza 2.

W odległości ok. 70 m (ul. Konarskiego) i 200 m (ul. Piłsudskiego) od wejścia do siedziby MSCDN znajdują się 2 przystanki autobusowe komunikacji miejskiej:

– linie nr 3,5,6,7,11,12,14,15,16,18,21,22,24,26,30,31,32,33,38 w stronę ścisłego centrum miasta, dworca PKP osiedla Romanówka, Opola Nowego, Piasków Zamiejskich oraz Suchożebrów.

– linia 25 w stronę Grabianowa przez centrum miasta.

Dostępność wejścia do budynku:
Do każdego z budynków Wydziału prowadzą dwa wejścia. Dodatkowo, przy wejściu do budynku dydaktycznego znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Na posesji znajduje się duży parking z dwiema bramami wjazdowymi dla pracowników oraz klientów obydwu instytucji. Całość jest monitorowana.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:
W całym budynku dydaktycznym nie ma progów, dzięki czemu łatwo jest przemieszczać sprzęt na kółkach na jednym poziomie. Posiadamy dwie windy osobowe, z których jedna jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostosowania dodatkowe:
Na każdym piętrze znajdują się toalety, z której korzystają również interesanci.

Poza tym na korytarzach parteru i piętra zawieszone są duże monitory z bieżącymi informacjami nt prowadzonych aktualnie szkoleń (nazwa kursu, nr sali, wykładowca godziny trwania szkolenia).

Dostępność parkingu: Wydział MSCDN w Siedlcach posiada duży parkingu z dwiema bramami wjazdowymi do wyłącznego użytku pracowników i interesantów MSCDN oraz Biblioteki Pedagogicznej. Wjazd na parking jest od ulicy Asłanowicza.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Do budynku Wydziału MSCDN przy ul. Asłanowicza 2 w Siedlcach dozwolony jest wstęp osób niepełnosprawnych z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

6. Wydział MSCDN w Warszawie / Siedziba Główna
Budynek położony jest w Warszawie dzielnica Śródmieście przy ul. Świętojerskiej 9 (ul. Świetojerska róg ul. Telakowskiej).

Dostępność wejścia do budynku:
Wejście do budynku od strony ul. Świętojerskiej (wejście A i B) po schodkach (3 stopnie) nie posiadające podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Wejście do budynku od strony ul. Telakowskiej (wejście C i D) dostępne dla wózków inwalidzkich nie posiada żadnych progów i utrudnień architektonicznych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:
Budynek nie posiada wind, w związku z tym brak jest możliwości dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich do pomieszczeń na piętrze i przyziemiu.

Dostosowania dodatkowe:
Na parterze znajduje się dostosowana toaleta (oznakowana) dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie sale wykładowe wraz z aulą znajdujące się na parterze dostosowane są dla osób niepełnosprawnych i nie posiadają żadnych progów ani barier architektonicznych.

Cały obiekt jest monitorowany.

Dostępność parkingu:
Istnieje możliwość zaparkowania samochodu dla osób niepełnosprawnych (wjazd od ul. Telakowskiej).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Do budynku Wydziału MSCDN/Siedziby Głównej w Warszawie dozwolony jest wstęp osób niepełnosprawnych z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content