Doradztwo

 
Organizacja doradztwa metodycznego w województwie mazowieckim

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Wniosek dla osób przystępujących do konkursu na stanowisko doradcy metodycznego

 

Wykaz doradców metodycznych zatrudnionych w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Pełen wykaz

MSCDN Wydział w Ciechanowie

MSCDN Wydział w Ostrołęce

MSCDN Wydział w Płocku

MSCDN Wydział w Radomiu

MSCDN Wydział w Siedlcach

MSCDN Wydział w Warszawie

Doradca metodyczny to nauczyciel udzielający pomocy nauczycielom szkół i placówek,  w formie bezpośredniego wsparcia ich w rozwoju oraz w doskonaleniu zawodowym (Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1045 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego).

Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania doradcy metodycznego są realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zawieranej na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego.

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Kurator Oświaty może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole lub placówce, który posiada:

 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • co najmniej dobrą ocenę pracy;
 • udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
 • kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne;
 • umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Informacje o naborze kandydatów do realizacji zadań doradców metodycznych publikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl  w zakładce – Doskonalenie i kształcenie.

Kontakt:

Koordynator ds. doradztwa metodycznego
dr Jolanta Strojek,
MSCDN Wydział w Radomiu
jolanta.strojek@mscdn.edu.pl
tel. 508 802 769

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content