Rozwijanie zdolności rozwiązywania problemów matematycznych poprzez zwiększenie kreatywności uczniów i samodzielne formułowanie zadań do rozwiązania

Rozwijanie zdolności rozwiązywania problemów matematycznych poprzez zwiększenie kreatywności uczniów i samodzielne formułowanie zadań do rozwiązania

Jeżeli nie znasz portu, do którego płyniesz  
i wiatry nie będą Ci sprzyjać
(Seneka)

W czasie egzaminu ośmioklasisty najwięcej trudności stwarzają uczniom zadania związane z rozwiązywaniem problemów. Podobna sytuacja występuje także w czasie egzaminu maturalnego z matematyki. Co roku  najsłabiej wypadają wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki i najwięcej uczniów nie zdaje matury z powodu tego przedmiotu.

Jedną z  przyczyn powyżej sytuacji jest zbyt słaby nacisk na rozwijanie kreatywności i samodzielności uczniów w czasie nauczania matematyki.

Według prof. Gruszczyk Kolczyńskiej „Szkoła realizuje zajęcia z edukacji matematycznej, na której przerabia niedobre podręczniki, kartka po kartce, strona po stronie. Natomiast nie uczy ani myślenia, ani działalności matematycznej.”

Stawianie w czasie edukacji matematycznej  dużego nacisku na stronę formalną w nauczaniu matematyki sprawia, że czynne przejęcie inicjatywy przez uczniów w stawianiu zagadnień i sprawdzaniu hipotez jest dla nich bardzo trudne. Dlatego pożądane jest stwarzanie sytuacji dydaktycznych, w czasie których uczeń najpierw wyznacza  samodzielnie cel do osiągnięcia w problemie matematycznym, a następnie  będzie dobierał odpowiednio metody rozwiązania. 

Cel główny:

Kształcenie  u nauczycieli umiejętności rozwiązywania problemów poprzez  tworzenie i rozwiązywanie przez uczniów  zadań problemowych  z różnych obszarów  matematyki i interdyscyplinarnych.

Cele szczegółowe:

   1. stosowanie przez nauczycieli w trakcie nauczania matematyki metod problemowych,
   2. rozwijanie kreatywności uczniów,
   3. doskonalenie rozwiązywania przez uczniów zadań problemowych,
   4. konstruowanie przez uczniów zadań matematycznych ukierunkowanych na rozwiązanie problemu,
   5. formułowanie  i rozwiązywanie przez uczniów problemów interdyscyplinarnych z wykorzystaniem narzędzi matematycznych,
   6. doskonalenie roli nauczyciela matematyki jako coach’a w zespołowym rozwiązywaniu problemów przez uczniów.

  Adresaci:

    • Nauczyciele matematyki I i II etapu edukacyjnego;
    • Nauczyciele dowolnego przedmiotu dla II etapu edukacyjnego zainteresowani rozwiązywaniem problemów z ich obszaru metodami matematycznymi (nieobligatoryjnie);
    • Uczniowie klas III –VII szkoły podstawowej (pośrednio).

   W czasie realizacji projektu przewidziano następujące działania, ich sposób realizacji, zakładane rezultaty oraz planowany poziom osiągnięcia:

   Lp.DziałanieSposób realizacjiZakładane rezultatyPlanowany poziom osiągnięcia
   1Szkolenie  dla nauczycieli w zakresie stosowania metod problemowych na matematyce (I etap)Przeprowadzenie szkolenia. Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie przez uczestników szkolenia   lekcji z wykorzystaniem metody problemowejNauczyciele stosują w czasie lekcji metody problemoweUczestnicy projektu omawiają  przebieg „swojej” lekcji
   2Szkolenie  dla nauczycieli – jak kształtować kreatywność  uczniów (I etap)Przeprowadzenie szkolenia.
   FWD– wystąpienia nauczycieli prezentujące kreatywne prace uczniów zainspirowane przez nich
   Nauczyciele rozwijają kreatywność uczniówUczestnicy projektu inspirują uczniów do kreatywnych działań i omawiają ich dokonania
   3Opracowanie zdań problemowych dla nauczycieli. Przekazanie zadań nauczycielom (I etap)Nauczyciele wykorzystują w czasie lekcji opracowane zdania problemoweNauczyciele wykorzystują zadania do rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów przez uczniówUczestnicy projektu stosują w czasie lekcji  zadania problemowe odpowiednie dla danego poziomu nauczania
   4Konsultacje dla nauczycieli w zakresie formułowania problemu i konstruowania zadań matematycznych opisujących ten problem przez uczniów (II etap)Nauczyciele uczestniczą w konsultacjach. Nauczyciele wykorzystują nabyte umiejętności w zakresie konstruowania zadań problemowych przez uczniów w czasie lekcjiNauczyciele przeprowadzają lekcje, w czasie której uczniowie konstruują zadania problemoweUczestnicy projektu prezentują zdania problemowe opracowane przez uczniów
   5Konsultacje dla nauczycieli w zakresie wykorzystywania interdyscyplinarnych projektów do rozwijania kompetencji matematycznych i umiejętności ponadprzedmiotowych (III etap)Nauczyciele  uczestniczą w konsultacjach w zakresie opracowywania  własnego scenariusza projektu interdyscyplinarnego.Nauczyciele opracowują i przeprowadzają  interdyscyplinarny projekt badawczy z wykorzystaniem metod matematycznych. Nauczyciele w ramach przeprowadzonego projektu współpracują z przedstawicielami  środowiska lokalnego.Nauczyciele upowszechniają projekty opracowane przez zespoły uczniów

   Udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia kompetencji matematycznych i społecznych nauczycieli oraz poprawę efektywności nauczania w zakresie rozwiązywania  matematycznych zadań problemowych i zwiększenia  kreatywności uczniów. Projekt dotyczy problemów matematycznych, ale ma charakter interdyscyplinarny.

   Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Czas uczestnictwa zgłoszonej placówki/ nauczycieli/ w projekcie: 1 rok.

   Czas trwania projektu: 3 lata (2023 – 2025):

     • rok 2023 (pilotaż) zasięg MSCDN Wydział w Warszawie – rekrutacja zakończona;
     • rok 2024 zasięg MSCDN (wszystkie wydziały) – rekrutacja zakończona;
     • rok 2025 zasięg MSCDN oraz wybrane placówki z woj. podlaskiego (Białystok i okolice) – rekrutacja od 5.12.2024 r. do 23.01.2025 r.

     

    Koordynatorka projektu: Beata Wąsowska-Narojczyk tel. 22 536 60 37; mail: beata.wasowska-narojczyk@mscdn.edu.pl

    Projekt realizowany we współpracy z Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki (Wydział Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku).

     

     

    MSCDN Wydział w Warszawie
    ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

    Sekretariat
    tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

    Dział szkoleń
    tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

    Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

    Skip to content