Raporty z badań krajowych

Raporty z badań krajowych

Rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny

Opinie rodziców na temat jakości współpracy oraz wsparcia uzyskiwanego w procesie terapeutycznym ich dziecka z niepełnosprawnością. Raport z badań, Katarzyna Lichtańska,
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Pedagogiki Specjalnej

Włącz szkołę. Raport z badania eksploracyjnego W stronę współpracy: organizacje społeczne i szkoły, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej:

Jak rozwijać kompetencję współpracy w szkole?, CEO

Raport końcowy z badania pt.: „Ewaluacja wspomagania szkół”, ORE.

Współpraca przedsiębiorców z sektorem edukacji. Raport z badań, Michał Pachocki, Agata Smolak, FRSE

Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie. Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, Szymon Grzelak, Dorota Żyro

Zdrowa Szkoła. Ocena jakości relacji szkolnych w świetle ogólnopolskich wyników badań uczniów i nauczycieli, Maciej Dębski, Joanna Flis, Fundacja Dbam o Mój Zasięg

Wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – uchodźców z Ukrainy i ich rodzin – Raport z badań.
Perspektywa profesjonalistów pracujących w polskich placówkach edukacyjnych i organizacjach pozarządowych, prof. dr hab. Ewa Pisula, dr hab. Barbara Winczura, dr Anna Basiak, Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Nauk Społecznych.

Kształcenia zawodowe i uczenie się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż (Listopad 2023)

Współpraca przedsiębiorców z sektorem edukacji. Raport z badań, FRSE

Ocena stopnia zainteresowania pracodawców współpracą z placówkami kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania i przygotowania zawodowego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości, Angelika Andrzejczyk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne:

Wstępne badanie edukacji zawodowej i technicznej w Polsce (SBBP) pt. „Analiza wyzwań oraz potrzeb w edukacji zawodowej i technicznej z perspektywy instytucji edukacyjnych w Polsce”, Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie

Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu, Instytut Analiz Rynku Pracy:

RAPORT Z DIAGNOZY POTRZEB W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Nauczyciel praktycznej, teoretycznej nauki zawodu:  uwarunkowania, zagrożenia i potrzeby wspomagania, MAZOWIECKI ZESPÓŁ ds. SYSTEMOWEGO BADANIA POTRZEB DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI:

https://www.kuratorium.waw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-1048.pdf

RAPORT Z BADAŃ FGI Z MŁODZIEŻĄ (UCZNIAMI, ABSOLWENTAMI ORAZ TZW. NEET) PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU „DUAL. PONADNARODOWA WSPÓŁPRACA

W KIERUNKU WSPIERANIA KSZTAŁCENIA DUALNEGO W PLACÓWKACH SZKOLENIA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”, dr Wojciech Broszkiewicz, Explicator Research & Consulting:

https://www.projektdual.pl/assets/media/raporty-z-przeprowadzonych-konsultacji-fgi-z-uczniami-absolwentami-i-mlodzieza-neet.pdf

Badanie przedsiębiorczości wśród młodzieży, Fundacja dra Bogusława Federa:

https://wiedza3g.pl/files/rozne/40_RAPORT_ZBIORCZY_final_v2_WEB.pdf

KSZTAŁCENIE   ZAWODOWE   PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH   –   BADANIE   JAKOŚCIOWE 

W SUBREGIONACH, Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o. o.:

http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/raport_ksztalcenie_mlodocianych_final.pdf

Rozwijanie aktywności fizycznej uczniów

Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, NIK

Raport o stanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Dokument wspierający polityki i programy w obszarze aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w samorządach terytorialnych i rządzie, AWF w Warszawie, AWF w Poznaniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie:

https://www.awf.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/raport-o-stanie-aktywnosci-fizycznej-dzieci-i-mlodziezy-w-polsce

Raport merytoryczny projektu Aktywny powrót do szkoły – kontynuacja programu szkoleń dla nauczycieli z całej Polski i zajęć pozalekcyjnych w ramach tzw. Sport Klubów, Ministerstwo Edukacji i Nauki:

https://www.wfzawf.pl/files/raport_koncowy_2022.pdf

Zdrowie i styl życia polskich uczniów, Instytut Matki i Dziecka:

https://www.ore.edu.pl/2021/03/raport-zdrowie-i-styl-zycia-polskich-uczniow/

Kondycja uczniów powracających do szkół po zdalnej edukacji. Przypadek Polski i Ukrainy, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie:

https://ycee.up.krakow.pl/article/view/8812

Polaków portfel własny: aktywna rodzina. Raport Akademii Zdrowia Santander Consumer Banku, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS:

https://www.santanderconsumer.pl/gfx/santander/userfiles/_public/akademia-zdrowia/azs_2019/raport_ppw_aktywna_rodzina.pdf

Technologia informacyjna

Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych, Fundacja Dbam o Mój Zasięg:

https://dbamomojzasieg.com/granienaekranie/

Diagnoza Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (szkoły podstawowe), Fundacja edTech Poland:

https://edtechpoland.pl/informacja-z-badania-ankietowego-pt-diagnoza-technologii-informacyjno-komunikacyjnych/

Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?, Fundacja Digital Poland:

https://digitalpoland.prowly.com/157933-obraz-cyfrowego-spoleczenstwa-wyniki-raportu-technologia-w-sluzbie-spoleczenstwu-czy-polacy-zostana-spoleczenstwem-50

Nowe technologie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza:

https://www.researchgate.net/publication/338946834_Nowe_technologie_w_pracy_nauczyciela_edukacji_wczesnoszkolnej_Raport_z_badan

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku, Główny Urząd Statystyczny:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2022-roku,1,16.html

Potrzeby informacyjne dzieci i młodzieży dotyczące bezpiecznych zachowań w szkole i w czasie wolnym, CIOP-PIB:

https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/93625/20211207105857&Raport-2021.pdf

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja w oczach Polaków, NASK:

https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2594,Sztuczna-inteligencja-w-oczach-Polakow-raport-z-badan-spolecznych.html

Otwarte dane a sztuczna inteligencja, Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji RP:

https://www.gov.pl/web/ai/otwarte-dane-a-sztuczna-inteligencja—raport-z-badan-wstepnych

Analiza rozwiązań w zakresie anonimizacji danych i generowania danych syntetycznych, NASK:

https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/5110,Analiza-rozwiazan-w-zakresie-anonimizacji-danych-i-generowania-danych-syntetyczn.html

Raport na temat stanu sztucznej inteligencji 2023, Stanford University:

https://trojanczyk.pl/raport-na-temat-stanu-sztucznej-inteligencji-2023/

Implementacja generatywnej AI, Infuture Institute:

https://infuture.institute/raporty/implementacja-generatywnej-ai/

Sztuczna inteligencja. Osiągnięcia publikacyjne, OPI:

https://opi.org.pl/5-miejsce-polski-w-rankingu-ue27-nowy-raport-opi-na-temat-sztucznej-inteligencji/

Sztuczna inteligencja pod kontrolą, Fundacja Panoptykon:

https://panoptykon.org/sites/default/files/publikacje/pi-ai_7.10.22.pdf

Wychowawcza rola rodziny

Raport Rzecznika Praw Dziecka. Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce. Relacje z rodzicami i życie w domu:

https://brpd.gov.pl/2021/10/25/wyniki-badan-naukowych-w-polskiej-rodzinie-jest-milosc-ale-brakuje-czasu/

Raport „Tata” Joanna Włodarczyk, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę:

https://fdds.pl/o-fundacji/co-nowego-w-fundacji/co-mysli-i-czuje-wspolczesny-ojciec-nowy-raport-fundacji-dajemy-dzieciom-sile.html

Jak rodzice z małymi dziećmi korzystają z kultury. Raport z badania, Fundacja Rodzic w mieście:

https://kulturaodkolyski.pl/pozytywny-wplyw-kultury-i-sztuki-na-dziecko/

Poczucie sprawstwa rodziców w kontakcie z dzieckiem w wieku przedszkolnym – raport z badań, Blanka Poćwiardowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

https://przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/archive/article/202/poczucie-sprawstwa-rodzicow-w-kontakcie-z-dzieckiem-w-wieku-przedszkolnym–raport-z-badan/article.pdf

Wpływ środowiska rodzinnego na wybory edukacyjne absolwenta PW (do czasu podjęcia studiów) oraz odniesiony przez niego sukces, zespół badawczy Politechniki Warszawskiej – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej:

https://www.bk.pw.edu.pl/uploads/attaches/0V9ai6DcWfwzRyZERsTWNmTHQXxjhQ7MrAh5eMfR.pdf

Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów

Ocena jakości relacji szkolnych w świetle ogólnopolskich wyników badań uczniów i nauczycieli, Fundacja Dbam o Mój Zasięg:

https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2022/11/Zdrowa-szkola-raport-z-badan.pdf

Raport z ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów, IBE:

https://www.ibe.edu.pl/images/publikacje/Raport_OBUT.pdf

KOMPETENCJE KLUCZOWE DLA NAUCZANIA MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

RAMY ODNIESIENIA, IBE:

https://ibe.edu.pl/images/badania/Crosscut/CROSSCUT%20kompetencje%20kluczowe%20dla%20nauczania_Rama%20odniesienia.pdf

Czas na szkołę kompetencji, Fundacja EFC:

https://efc.edu.pl/UnS/Czas%20na%20szko%C5%82%C4%99%20kompetencji.%20Rozwi%C4%85zania%20dla%20edukacji.pdf

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, PISA:

https://pisa.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/raport-wyniki-badan-pisa-2018.pdf

Kompetencje przekrojowe – integralne ujęcie kompetencji uczniowskich, Joanna Bochniarz i Hildmann Jule

https://wspolna-szkola.pcss.pl/kompetencje-przekrojowe-integralne-ujecie-kompetencji-uczniowskich/

Już teraz przygotowuj swojego ucznia do pracy w zawodzie…?, Joanna Poźnikiewicz

https://wmodn.elblag.pl/juz-teraz-przygotowuj-swojego-ucznia-do-pracy-w-zawodzie/

Wojna w Ukrainie – 2022 r.

UCZEŃ

Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy, ORE

https://www.ore.edu.pl/2022/05/zroznicowane-potrzeby-edukacyjne-uczniow-z-ukrainy-jak-na-nie-odpowiadac/

Razem w klasie. Dzieci z Ukrainy w polskich szkołach, Fundacja Szkoła z Klasą:

https://www.szkolazklasa.org.pl/materialy/razem-w-klasie-dzieci-z-ukrainy-w-polskich-szkolach/

Odpowiedzialne wsparcie młodych uchodźców z Ukrainy, EDU4UKRAINE:

https://www.edu4ukraine.org/raport/

Raport na temat podziału dodatkowych środków finansowych na uczniów z Ukrainy, Ministerstwo Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/raporty-na-temat-podzialu-dodatkowych-srodkow-finansowych-na-uczniow-z-ukrainy

Współczesne migracje, Centrum Edukacji Obywatelskiej:

https://globalna.ceo.org.pl/materialy/wspolczesne-migracje-raport-z-badania/

Globalne wyzwania oczami młodzieży, Centrum Edukacji Obywatelskiej:

https://globalna.ceo.org.pl/aktualnosci/raport-centrum-edukacji-obywatelskiej-globalne-wyzwania-oczami-mlodziezy/

Rekomendacje systemowe dotyczące integracji dzieci-uchodźców z Ukrainy, Fundacja Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF):

https://transatlanticforum.org/tflf-raport/

Odpowiedzialne wsparcie młodych uchodźców z Ukrainy,

EDU4UKRAINE:

https://www.edu4ukraine.org/raport/

NAUCZYCIEL

Jaka powinna być polityka edukacyjna wobec uchodźców z Ukrainy? Zofia Grudzińska, Fundacja Batorego:

https://www.batory.org.pl/publikacja/jaka-powinna-byc-polityka-edukacyjna-wobec-uchodzcow-z-ukrainy/

Rekomendacje systemowe dotyczące integracji dzieci-uchodźców z Ukrainy, Fundacja Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF):

https://transatlanticforum.org/tflf-raport/

Jaka powinna być polityka edukacyjna wobec uchodźców z Ukrainy?

Zofia Grudzińska, Fundacja Batorego:

https://www.batory.org.pl/publikacja/jaka-powinna-byc-polityka-edukacyjna-wobec-uchodzcow-z-ukrainy/

SZKOŁA

Wyzwania i potrzeby związane z napływem uczniów z Ukrainy, Centrum Edukacji Obywatelskiej:

https://ceo.org.pl/aktualnosci_ceo/raport-wyzwania-i-potrzeby-zwiazane-z-naplywem-uczniow-z-ukrainy/

Razem w klasie. Dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Potencjały i wyzwania w budowaniu wielokulturowej szkoły w kontekście wojny w Ukrainie według nauczycieli i nauczycielek, Jacek Pyżalski i współautorzy:

https://www.researchgate.net/publication/363535374_Pyzalski_J_i_in_2022_Razem_w_klasie_Dzieci_z_Ukrainy_w_polskich_szkolach_Potencjaly_i_wyzwania_w_budowaniu_wielokulturowej_szkoly_w_kontekscie_wojny_w_Ukrainie_wedlug_nauczycieli_i_nauczycielek_Raport

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, Platforma Migracyjna EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego:

https://ewl.com.pl/raport-specjalny-uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce/

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce,

Platforma Migracyjna EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego:

https://ewl.com.pl/raport-specjalny-uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce/

Problemy uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce – badanie ankietowe, Interdyscyplinarne Laboratorium Badania Wojny w Ukrainie, kierownik zespołu badawczego dr hab. Piotr Długosz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie:

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C92570%2Cbadanie-prawie-polowa-uchodzcow-w-polsce-chce-wrocic-na-ukraine-17-proc

Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse – Raport o uchodźcach z Ukrainy w polskich miastach,

Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza:

https://metropolie.pl/artykul/miejska-goscinnosc-wielki-wzrost-wyzwania-i-szanse-raport-o-uchodzcach-z-ukrainy-w-najwiekszych-polskich-miastach

Jak szkoły niepubliczne pomagają Ukrainie,

 Our Kids:

https://www.ourkids.net/pl/pomoc-szkol-niepublicznych-dla-ukrainy.php

https://diagnozy.ibe.edu.pl/pl/

https://egzaminy.operon.pl/index/trzecioklasista

UCZEŃ

Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży, PAN, Przedstawicielstwo w Kijowie:

Stanowisko 10. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN: Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży

Moje s@mopoczucie w e-szkole, Anna Bieganowska-Skóra, Dorota Pankowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020:

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/1126/112228-moje-samopoczucie-w-e-szkole-raport-z-badan.pdf

Nastolatkowie wobec pandemii, Raport nr 11 z badania przeprowadzonego w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas epidemii COVID-19 w 2020 r.:

https://covid.psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/Raport_nastolatkowie_wobec_pandemii.pdf

Specyficzna trudności w nauce a zdalne nauczanie, Raport nr 19 z badania przeprowadzonego w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW przy współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii UW podczas epidemii COVID-19 w 2020 r.:

https://covid.psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/Raport_specyficzne-trudnosci_w_nauce_nauczanie_zdalne.pdf

Rodzice, dzieci i pandemia, Raport nr 10 z badania przeprowadzonego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas epidemii COVID-19 w 2020 r.:

https://covid.psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/Raport_rodzice_dzieci_pandemia.pdf

 

NAUCZYCIEL

Sukces czy porażka zdalnego nauczania, Fundacja im. S. Batorego:

https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Sukces-czy-porazka-zdalnego-nauczania.pdf

Nauczyciele i powrót do szkół w czasie pandemii, Raport nr 20 z badania przeprowadzonego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas epidemii COVID-19 w 2020 r.:

https://covid.psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/Raport_nauczyciele_i_powrot_do_szkol_pandemia.pdf

Edukacja zdalna w czasach Covid-19, Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego:

https://kometa.edu.pl/uploads/publication/941/24a2_A_a_nauczanie_zdalne_oczami_nauczycieli_i_uczniow_RAPORT.pdf?v2.8

 

SZKOŁA

Raport o kryzysowej edukacji zdalnej w Polsce w czasie COVID-19, prof. Jacek PYŻALSKI, prof. Natalia WALTER, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu:

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/natalia-walter-jacek-pyzalski-kryzysowa-edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii-covid-19-jakie-wnioski-mozemy-wyciagnac-z-tej-sytuacji/

Funkcjonowanie szkół w sytuacji zagrożenia Covid-19, raport pokontrolny NIK, grudzień 2021 r.:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25380,vp,28141.pdf

Badanie zdrowia psychicznego Polaków po roku pandemii Covid-19 – Kukanow, Nawrocka SW Research:https://swresearch.pl/raporty/badanie-zdrowia-psychicznego-polakow-po-roku-pandemii-covid-19-kukanow-nawrocka-sw-research

 
 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content