Polecamy nowoczesną, interaktywną formę doskonalenia, konsultacji i wymiany doświadczeń w ramach Sieci współpracy i samokształcenia.

Sieć współpracy i samokształcenia. Doradca Metodyczny w przestrzeni zdalnego nauczania

Opis:

Doradca metodyczny w przestrzeni zdalnego nauczania to sieć współpracy i samokształcenia doradców metodycznych, którzy w czasie zdalnego nauczania będą wspomagać nauczycieli w ich pracy z uczniami. Sieć jest formą doskonalenia i wymiany doświadczeń oraz podniesienia jakości działań doradców metodycznych w zakresie wsparcia nauczycieli w zdalnym nauczaniu. Uczestnicy sieci poprzez dzielenie się doświadczeniem, propagowanie dobrych praktyk, poszerzenie wiedzy i umiejętności (z wykorzystaniem aplikacji Microsoft TEAMS) będą wspólnie wypracowywać nowe rozwiązania dotyczące wspomagania nauczycieli w pracy zdalnej. Pracą sieci kieruje koordynator. Jego zadania to: ustalenie harmonogramu spotkań uczestników sieci i ich organizacja(e-maile, połączenia telefoniczne, wideo-konferencje poprzez aplikację TEAMS), prowadzenie dokumentacji sieci.

Główne zadania:

Podniesienie jakości doradztwa metodycznego w zakresie wspomagania nauczycieli w pracy zdalnej poprzez wymianę doświadczeń on-line, udostępnianie wypracowanych materiałów szkoleniowych, wspólne tworzenie nowych rozwiązań dotyczących pracy zdalnej z nauczycielami.

Koordynator: Jolanta Strojek

Jolanta.strojek@mscdn.edu.pl,   tel. 48 362 44 90

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

Opis:

Celem sieci jest stworzenie długofalowego, efektywnego wsparcia koleżeńskiego w obszarze nauczania matematyki poprzez realizację zadań takich jak wspólna wymiana doświadczeń w nauczaniu matematyki, analiza dobrych praktyk stosowanych przez innych, poszerzanie własnych kompetencji i warsztatu pracy, wypracowywanie nowych, twórczych rozwiązań, podejmowanie innowacyjnych działań, stosowanie nowoczesnych technologii, organizacja pracy online z uczniem, realizowanie projektów edukacyjnych.

Główne zadania:

Zadania będą realizowane metodą blended learning poprzez spotkania stacjonarne (zajęcia seminaryjno – warsztatowe), komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej, działania podejmowane na platformie Moodle takie jak uczestniczenie w forach dyskusyjnych czy zamieszczanie opracowanych indywidualnie/ wspólnie materiałów dydaktycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z metodycznego i merytorycznego wsparcie ekspertów.

Koordynator: Katarzyna Kobylińska
katarzyna.kobylinska@mscdn.edu.pl , tel. 48 362 15 79

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego – Internetowe Forum Germanistów

Opis:

Nowoczesne lekcje języka niemieckiego z wykorzystaniem aplikacji internetowych i zasobów sieci, innowacyjność, dwujęzyczność, efektywne metody nauczania i motywowania uczniów – to tylko niektóre zagadnienia zaplanowane do pracy w internetowej sieci współpracy i samokształcenia, której celem jest wymiana doświadczeń, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk oraz inspirowanie nauczycieli germanistów do podejmowania innowacyjnych działań. Ważnym zagadnieniem poruszanym podczas spotkań sieci będzie realizowanie treści realioznawczych na lekcjach języka niemieckiego oraz zdalne nauczanie języka niemieckiego.

Wyniki prac Internetowego Forum Germanistów będą gromadzone i upowszechnianie w formie plików (dokumenty, prezentacje, instruktaże) w aplikacji Microsoft Teams.

Internetowe Forum Germanistów zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych gotowych do dzielenia się doświadczeniem oraz zdobywania nowych umiejętności w zakresie stosowania różnorodnych nowoczesnych metod i technologii w nauczaniu języka niemieckiego.

Główne zadania:

Wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod nauczania języka niemieckiego, w tym nauczania zdalnego, upowszechnianie dobrych praktyk, upowszechnianie zasobów internetowych do nauczania języka niemieckiego, inspirowanie nauczycieli do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w pracy dydaktycznej. Zadania będą realizowane przy użyciu narzędzi office 365.
Koordynator: Jolanta Bilska-Sulima (e-mail: jolanta.bilska.sulima@mscdn.edu.pl)

Sieć współpracy i samokształcenia – grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów.

Opis :
Cykl spotkań dla pedagogów i psychologów .
Integracja środowiska psychologów i pedagogów wokół problemów wychowawczych oraz wspieranie kultury wymiany doświadczeń i rozwoju. Budowanie pracy wychowawczej w placówce metodą strategii. Diagnozowanie problemów placówki i tworzenie adekwatnych projektów oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych i wychowawczych w oparciu o doświadczenia praktyczne i wytyczne prawa oświatowego. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz popularyzowanie efektywnych praktyk wychowawczych.

Główne zadania:
Wymiana doświadczeń i podnoszenie jakości działań wychowawczych i profilaktycznych (udział w spotkaniach edukatorów i ekspertów zewnętrznych). Inspirowanie do podejmowania działań odpowiadających kierunkom realizacji polityki oświatowej MEN. Zajęcia wykładowo-warsztatowe, spotkania z edukatorami/ekspertami zewnętrznymi, mini-prelekcje, wymiana doświadczeń/dobrych praktyk, superwizja pracy, konsultacje indywidualne i grupowe, treningi szkoleniowe.

Koordynatorzy sieci:  Izabella Wrzesińska
izabela.wrzesinska@mscdn.edu.pl, Tel. 48 362 15 79 wew. 219

Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych

Opis :

Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych to integracja środowiska, współpraca w zakresie dzielenia się wiedzą i metodami pracy oraz realizowanie wspólnych inicjatyw z obszaru doradztwa zawodowego. Działanie sieci polega na wymianie doświadczeń, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań innowacyjnych w oparciu o nowe materiały i narzędzia, czego efektem jest podnoszenie jakości pracy doradczej.

Koordynatorzy sieci:  Monika Mazur – Mitrowska
monika.mazur.mitrowska@mscdn.edu.pl, Tel. 48 362 15 79 wew. 214

Sieć współpracy i samokształcenia. Nauczycielski Klub Filmowy MSCDN

Opis:
Podstawą działań w sieci będzie zwiększanie skuteczności nauczania poprzez pobudzanie kreatywności nauczycieli, wymianę doświadczeń oraz nabywanie nowych umiejętności i wiedzy. Oferta skierowana jest do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, wychowawców, pedagogów i bibliotekarzy. Nauczyciele będą współtworzyć bazę pomysłów dydaktycznych i zasobów do pracy z filmem na różnych przedmiotach i będą mieli możliwość uczestniczenia w dyskusji z innymi nauczycielami i moderatorem. Pracą będzie kierował koordynator sieci współpracy i samokształcenia. Działania w sieci to: prezentacja dobrych praktyk, spotkania z ekspertem edukacji filmowej, dyskusje wokół zagadnień związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży, projekcje w kinie, prelekcje z zakresu teorii i historii filmu oraz metodyki pracy z filmem.

Główne zadania:
Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli humanistów w zakresie metodyki pracy z filmem ze szczególnym uwzględnieniem idei wychowania ku wartościom poprzez film, prezentacja osiągnięć, rozwiązań metodycznych, poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie wykorzystania filmu jako tekstu kultury, wymiana doświadczeń oraz wzajemne wsparcie.

Koordynator sieci: Anna Równy
anna.rowny@mscdn.edu.pl,  Tel. 48 362 15 79 wew. 224 kom. 510932794

Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów, wychowawców i pracowników Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Opis:
Kontynuacja cyklu spotkań dla dyrektorów, wychowawców i pracowników Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Wspieranie inicjatyw i innowacji wychowawczych w pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania, doskonalenie umiejętności zawodowych.
Adresaci to dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy MOS i MOW z terenu byłego województwa radomskiego.

Główne zadania:
Doskonalenie umiejętności specjalistycznych, w tym diagnostyki wychowawczej (socjometrycznej) w grupie wychowawczej. Innowacje w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej. Współpraca miedzy ośrodkami, promowanie dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań. Organizowanie cyklicznych spotkań, zapraszanie ekspertów z określonych dziedzin zgodnie z ustalonymi potrzebami, bieżąca wymiana doświadczeń.

Koordynatorzy: Izabela Wrzesińska
izabela.wrzesinska@mscdn.edu.pl, Tel. 48 362 44 90   wew. 219

Sieć współpracy kadry kierowniczej – Forum Dyrektorów

Opis:
Cykl spotkań dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Główne zadania:
Wspieranie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem szkołą/placówką oświatową. Kreowanie kultury organizacyjnej szkoły/placówki oświatowej. Wymiana doświadczeń i popularyzacja dobrych praktyk w zakresie zarządzania szkołą/placówką oświatową. Zajęcia wykładowo-warsztatowe, spotkania z edukatorami/ekspertami zewnętrznymi, mini-prelekcje, wymiana doświadczeń/dobrych praktyk. Zapraszanie doradców metodycznych, ekspertów z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań, bieżące moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej, zamieszczanie na platformie materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci, promocja działań sieci, i. bieżąca dokumentacja związana z realizacją pracy sieci.

Koordynator sieci: Cezary Ziembicki
cezary.ziembicki@mscdn.edu.pl, Tel.48 362 15 79 wew. 207

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych – „Ty też możesz programować”

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych „Ty też możesz programować” to system wymiany informacji i doświadczeń. Celem działania jest dostarczenie nauczycielom wiedzy merytorycznej i metodycznej dotyczącej nauki programowania od klasy 1.

Główne zadania:
Realizacji ma pomagać w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z programowania w szkole podstawowej. Ma być także miejscem nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń. Chcielibyśmy, aby w ramach pracy w tej sieci nauczyciele nie tylko uczyli siebie nawzajem, ale także tworzyli materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach.

Koordynator: Tomasz Bernat
tomasz.bernat@mscdn.edu.pl; tel. 48 362 15 79 wew. 204

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content