Wspomaganie szkół i placówek

Wspomaganie szkół/placówek,
to przechodzenie od okazjonalnych, jednorazowych, niepowiązanych ze sobą form pomocy
do kompleksowego świadczenia usług na rzecz szkoły jako całości.

Wspomaganie pracy szkoły w prawie oświatowym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045)
Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)

Podstawowe założenia systemu wspomagania

Być blisko szkoły/placówki

to znaczy funkcjonować w jej możliwie najbliższym otoczeniu

Pracować na potrzeby szkoły/placówki

to znaczy budować proces wspomagania odpowiadający jej potrzebom

Towarzyszyć szkole/placówce

w całym procesie wspomagania od diagnozy potrzeb do wprowadzanych zmian.

Wspomagać pracę szkoły/placówki

w perspektywie jej dalszego rozwoju.

Etapy wspomagania

Refleksyjne spojrzenie dyrektora na potrzeby szkoły/placówki, czyli określenie obszarów i kierunków potrzebnych zmian. 

Na podstawie wniosków z diagnozy potrzeb opracowanie planu wspomagania obejmującego organizację m.in szkoleń, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych dla nauczycieli, który pozwoli na wykorzystanie nowej wiedzy i umiejętności w pracy szkoły. 

Wyznaczenie ekspertów merytorycznych do prowadzenia zadań zgodnie z harmonogramem wspomagania. Wspólnie z dyrektorem monitorowanie efektów wprowadzanych zmian.

Analiza przebiegu wspomagania oraz rezultatów działań. Pomoc w opracowaniu trafnych rekomendacji do pracy szkoły/placówki w kolejnym roku szkolnym.

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content