Wychowawczy poradnik szkoły

 • Dobre praktyki w rozwiązywaniu problemów uczniów w Szkole Podstawowej nr 316 im. Astrid Lindgren w Warszawie
  Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego np. z zespołem Aspergera z racji swoich zachowań nieakceptowanych społecznie, otrzymują zwykle negatywne komunikaty o sobie. Jest to często mechanizm prowadzący do utrwalania zaburzeń. Nasz program pracy rozwijający kompetencje emocjonalno – społeczne dzieci na I etapie edukacyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego) DOŚWIADCZAM – CZUJĘ – ZMIENIAM  ma na celu uczenie umiejętności komunikacji ze sobą, z własnymi potrzebami oraz uczenie kontaktu z innymi (grupą rówieśniczą, dorosłymi). Ma za zadanie wyposażyć uczestników w wiedzę na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zasad pracy i współpracy w grupie.
  Czytaj więcej…
 • Dokuczanie rówieśnikom jest fajne. I w tym rzecz … 
  Przemoc rówieśniczą uważa się za istotny problem w wielu szkołach na całym świecie, także w Polsce. Pomimo tego, że szkoły podejmują różne działania mające na celu uczynienie szkoły bardziej przyjaznej i bezpiecznej, ograniczenie w niej zachowań agresywnych nie zawsze jest efektem tak oczywistym (Rigby, 2010). To nie tajemnica, że zapobieganie przemocy rówieśniczej jest raczej skomplikowanym przedsięwzięciem.Warte rozważenia w tym kontekście jest zwrócenie uwagi na fakt, że większość opracowywanych programów profilaktycznych czy sugerowanych działań bazuje na definicjach problemu sformułowanych przez osoby dorosłe, a zatem wynikające z rozumienia zjawiska przez badaczy zajmujących się tym zagadnieniem czy praktyków. Tymczasem sposób postrzegania tego problemu przez uczniów, może być odmienny i zarazem niezwykle ważny z punktu widzenia skuteczności podejmowanych działań profilaktyczno-wychowawczych.
  Czytaj więcej…
 • Dobre praktyki w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie oraz  w  Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Bytnara „Rudego”  w  Mielcu
  „Jak wzmocnić siebie i (nie) reagować na potrzeby innych?” to projekt stawiający sobie za cel rozwijanie kluczowych kompetencji emocjonalno-społecznych u dzieci i młodzieży, budowanie w nich motywacji do działania oraz zdolności do autorefleksji, by skutecznie radzili sobie w trudnych sytuacjach życiowych.  Zwraca uwagę na trenowanie takich zdolności jak: empatia, asertywność, komunikowanie się werbalne i pozawerbalne, autoprezentacja, współpraca, praca z celem.
  Czytaj więcej…
 • Dobre praktyki pedagoga szkolnego, czyli  PROFILAKTYKA Z UCZNIAMI
  Stąd pomysł na przeprowadzenie lekcji na temat zasad skutecznego uczenia się. Uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych zapoznali się z zasadami niezbędnymi w przeorganizowaniu własnego warsztatu uczenia się młodego człowieka. Obejrzeli prezentację multimedialną, wysłuchali pogadanki pedagoga szkolnego, dyskutowali.
  Kolejnym krokiem było stworzenie kwestionariusza w aplikacji Microsoft Forms w celu zaproszenia uczniów do opracowania nowych/własnych zasad skutecznego uczenia się. Następnie uczniowie pod kierunkiem pedagoga szkolnego przygotowali materiał o charakterze profilaktycznym, udostępniony innym uczniom szkoły. 
 • Zasady skutecznego uczenia się
  Niniejsze działania uruchomiły kreatywne myślenie u uczniów na temat własnego uczenia się. Stanowiły też zachętę do spędzania wspólnie czasu na poszukiwaniu rozwiązań problemów wynikających z  funkcjonowania uczniów w przestrzeni własnego domu, który stał się ich środowiskiem uczenia się.
  To nie koniec akcji PROFILAKTYKA Z UCZNIAMI. Uczniowie będą zapraszani do wspólnej refleksji nad innym ważnymi zagadnieniami dotyczącymi uczenia się i zachowania oraz wspólnego tworzenia materiałów profilaktycznych.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content