Współpraca z CARLEE; Cooperation with CARLEE

Współpraca z CARLEE

Dzięki wizycie edukacyjnej w ramach programu Erasmus + MSCDN nawiązało owocną współpracę z CARLEE (Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras para la Educación https://www.carleearagon.es/) w Hiszpanii. Inspirujące spotkania otworzyły nowe możliwości rozwoju i współpracy dla obu instytucji.

Po powrocie do Polski pracownicy MSCDN mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach online prowadzonych przez nauczycieli CARLEE. Obserwacja zajęć pozwoliła na poznanie warsztatu pracy hiszpańskich nauczycieli konsultantów, przyjrzenie się ich metodom pracy, stosowanym narzędziom oraz sposobom zarządzania grupą i budowania relacji z uczestnikami.

Pracownik CARLEE przyjął zaproszenie na spotkanie organizowane przez MSCDN w ramach sieci dla nauczycieli języka francuskiego. Uczestnicy mieli okazję poznać system szkolnictwa w Hiszpanii, status języka francuskiego w hiszpańskiej szkole oraz rolę mediacji językowej i kulturowej w nauczaniu języków obcych. Podjęliśmy również temat międzynarodowych projektów edukacyjnych online. Nie zabrakło również wymiany doświadczeń i przykładów dobrych praktyk.

Współpraca między MSCDN a CARLEE to doskonały przykład tego, jak międzynarodowe kontakty mogą prowadzić do inspirujących inicjatyw edukacyjnych. Dzięki temu partnerstwu obie instytucje mogą korzystać z bogactwa różnorodnych perspektyw i doświadczeń, co z pewnością przyczynia się do rozwoju zawodowego ich pracowników oraz korzystających z ich oferty nauczycieli.


Cooperation with CARLEE

Thanks to the educational visit within the Erasmus+ programme, MSCDN has established a fruitful collaboration with CARLEE (Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras para la Educación https://www.carleearagon.es/) in Spain. The inspiring meetings have opened up new opportunities for development and cooperation for both institutions.

On their return to Poland, MSCDN employees had the opportunity to participate in online training sessions led by CARLEE teachers. Observing the workshops allowed them to learn about the work of Spanish methodological advisors, to examine their teaching methods, tools they use, as well as group management techniques and ways of building relationships with participants.

A CARLEE employee accepted an invitation to a meeting organised by MSCDN as part of the network for French language teachers. Participants had the opportunity to learn about the education system in Spain, the status of the French language in Spanish schools and the role of language and cultural mediation in foreign language teaching. The topic of international online educational projects was also addressed. There was also an exchange of experiences and examples of good practices.

The collaboration between MSCDN and CARLEE is an excellent example of how international contacts can lead to inspiring educational initiatives. Thanks to this partnership, both institutions can benefit from the wealth of diverse perspectives and experiences, which undoubtedly contributes to the professional development of their employees and teachers.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content