8 III 2023 – Seminarium przygotowane przez partnera z Hiszpanii; Seminar organized by the partner from Spain

8.03.2023 r. odbyło się seminarium on-line zorganizowane przez partnera z Hiszpanii https://cifeaab.catedu.es/, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji partnerskich oraz zaproszeni goście z Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii.

Uczestnicy spotkania poznali platformy i narzędzia używane przez Centro de Profesorado Ana Abarca de Bolea de Huesca w zarządzaniu placówką oraz doskonaleniu nauczycieli.

PADDOC https://paddoc.aragon.es/epdtp/pubInitLogin – platforma administracji publicznej Rządu Aragonii dla nauczycieli.

DOCEO https://doceo.catedu.es/epgfp/portada – platforma Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu danej wspólnoty do zarządzania doskonaleniem nauczycieli. W zależności od przypisanej roli użytkownik może kierować kadrą ośrodka (kierownictwo ośrodka doskonalenia), wprowadzać ofertę szkoleń (doradca, nauczyciel konsultant)lub rejestrować się na szkolenia (nauczyciel).

AEDUCAR https://www.aeducar.es/ – platforma edukacyjna Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Rządu Aragonii umożliwiająca doskonalenie on-line (zamieszczanie materiałów szkoleniowych, komunikacja z uczestnikami kursów, publikacja zadań i informacji zwrotnej.

ABIES http://abies.es/web/ – system zarządzania bibliotekami, m.in. biblioteką pedagogiczną prowadzoną w Centro de Profesorado Ana Abarca de Bolea de Huesca.

STEAM LAB Aragón https://steam.catedu.es/ – strona poświęcona edukacji STEAM. Znajdziemy na niej przykłady projektów STEAMowych i bogatą ofertę szkoleń dla nauczycieli pragnących realizować projekty STEAM w swoich szkołach.

GENIAL.LY https://genial.ly/ – narzędzie do projektowania atrakcyjnych wizualnie, interaktywnych treści. Umożliwia tworzenie m.in.: prezentacji, interaktywnych obrazków, quizów, infografik, prezentacji wideo.

EDPUZZLE https://edpuzzle.com/ – platforma, która pozwala na przygotowanie materiału lekcyjnego w formie filmu, który przerywany jest pytaniami.

Seminarium umożliwiło podzielenie się dobrymi praktykami w zakresie zarządzania i doskonalenia nauczycieli oraz pozwoliło porównać zasady funkcjonowania placówek doskonalenia w krajach partnerów.

Seminar organized by the partner from Spain – March 8, 2023

On March 8, 2023, an online seminar was organized by the Spanish partner https://cifeaab.catedu.es/, attended by representatives of the partner institutions and invited guests from the Education Office of the Embassy of Spain.

The participants of the meeting became familiarised with the platforms and tools used by the Centro de Professorado Ana Abarca de Bolea de Huesca in managing the institution and training teachers.

PADDOC https://paddoc.aragon.es/epdtp/pubInitLogin – Government of Aragon public administration platform for teachers

DOCEO https://doceo.catedu.es/epgfp/portada – platform of the Department of Education, Culture and Sport to manage teacher training. Depending on the assigned role, the user can manage the staff of the center (training center management), introduce a training offer (advisor, teacher consultant) or register for training (teacher).

AEDUCAR https://www.aeducar.es/ – educational platform of the Department of Education, Culture and Sport of the Government of Aragon, enabling online training (posting training materials, communication with course participants, publication of tasks and feedback)

ABIES http://abies.es/web/ – the pedagogical library at the Centro de Professorado Ana Abarca de Bolea de Huesca management system

STEAM LAB Aragón https://steam.catedu.es/ – a website dedicated to STEAM education. It contains examples of STEAM projects and a wide range of training courses for teachers who want to implement STEAM projects in their schools.

GENIAL.LY https://genial.ly/ – a tool for designing visually attractive, interactive content. It allows you to create, among others: presentations, interactive pictures, quizzes, infographics, video presentations.

EDPUZZLE https://edpuzzle.com/ – a platform allowing users to prepare video material by adding quiz questions directly to the video stream.

The seminar made it possible to share good practices in the field of teacher management and training and to compare the principles of functioning of training centers in partner countries.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content