Zasady organizacji form doskonalenia

 1. Zgłoszenia na formę doskonalenia nauczycieli stacjonarną lub on-line, dalej „szkolenie” można dokonać:
 1. W przypadku zgłoszenia indywidualnego zainteresowana osoba otrzymuje e-mailem informację o przyjęciu zgłoszenia na szkolenie.
 2. W przypadku zgłoszenia zbiorowego po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły tematyki i terminu szkolenia do szkoły wysyłany jest link do Formularza zgłoszeniowego na szkolenie, w celu indywidualnego zarejestrowania się uczestników.
 3. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. MSCDN zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany jego terminu, a także zmian w programie szkolenia z ważnych powodów lub powodów od niego niezależnych, co nie może stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń ze strony Uczestnika.
 5. O rezygnacji z udziału w szkoleniu lub chęci uczestniczenia w nim w innym terminie należy niezwłocznie poinformować Sekretariat szkoleń Wydziału: telefonicznie na nr (25) 63 267 47 lub e-mailem na adres: siedlce@mscdn.edu.pl
 6. Zgłoszenie na szkolenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy na jego realizację.
 7. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu jest spełnienie wymogów określonych w ofercie szkoleniowej.
 8. Z zasady nie wystawia się zaświadczeń o częściowym uczestnictwie w szkoleniu.
 9. Na wniosek szkoły szkolenie może być przeprowadzone w jej siedzibie, z zastrzeżeniem, że kosztów dodatkowych wynikających ze zmiany lokalizacji szkolenia nie ponosi MSCDN.
 10. Szkolenia zgodne z kierunkami polityki oświatowej Państwa co do zasady są bezpłatne.
 11. Należności za udział w szkoleniach płatnych nie generują zysków dla MSCDN, a pokrywają jedynie koszty:
 • organizacji szkolenia;
 • wynagrodzenia i dojazdu szkoleniowców zewnętrznych;
 • przygotowania materiałów szkoleniowych;
 • wynajmu sal (w przypadku, gdy szkolenie jest realizowane poza siedzibą MSCDN);
 • ewentualnego posiłku dla uczestników.
 1. Opłatę za udział w szkoleniu płatnym należy uiścić przed terminem jego rozpoczęcia na rachunek bankowy MSCDN, z uwzględnieniem następujących informacji:
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa,
 • nr konta: 67 1020 1026 0000 1902 0232 8060;
 • nr realizacji i nazwa szkolenia;
 • imię i nazwisko w tytule przelewu.
 1. Opłata za udział w szkoleniu płatnym:
 • jest uznawana za dokonaną z chwilą jej zaksięgowania na rachunku bankowym MSCDN;
 • podlega zwrotowi w przypadku:
 1. odwołania szkolenia,
 2. na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora MSCDN przed rozpoczęciem szkolenia;
 • jest potwierdzana w formie faktury wystawionej na osobę fizyczną lub szkołę wskazaną w przelewie, przy czym faktura na szkołę może być w uzasadnionym przypadku wystawiona przed uiszczeniem opłaty, z odroczeniem terminem płatności.
 1. Zniżki w odpłatności za szkolenia płatne przysługują na odrębnych zasadach określonych przez Kierownika Wydziału w porozumieniu z Dyrektorem MSCDN.
 2. Szkolenia on-line realizowane są na zdalnych platformach typu: Moodle (e-learning), ClickMeeting, Zoom, Microsoft Teams itp. (webinaria).
 3. Platforma e-learningowa – to aplikacja internetowa dostępna pod adresem: https://moodle.mscdn.pl/ oraz za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych, służąca do nauki w trybie online, umożliwiająca:
 • udział w aktywnościach typu: czat, forum, zadanie, quiz, spotkanie w realnym czasie;
 • prezentowanie materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej.
 1. Platformy typu: ClickMeeting, Zoom, Microsoft Teams itp. służą do prowadzenia konferencji, warsztatów oraz webinariów. Webinarium (ang. webinar) – to seminarium przeprowadzane za pośrednictwem Internetu przy pomocy technologii webcast; szkolenie on-line prowadzone zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad oraz warunkami poszczególnych aplikacji dostępnych m.in. pod adresami:

https://clickmeeting.com/pl/ https://zoom.us/ https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in

 1. Rejestracja uczestnika na szkolenie on-line odbywa się poprzez:
 • wypełnienie i zatwierdzenie Formularza dostępnego na stronie internetowej MSCDN, oraz
 • zalogowanie się do platformy zdalnej, zgodnie z jej wymogami (np. poprzez kliknięcie w linku w mailu otrzymanym od MSCDN oraz wprowadzenie do niej określonych danych autoryzacyjnych).
 1. Użytkownik platformy zdalnej:
 • jest zobowiązany do:
 1. zachowania w tajemnicy danych dostępowych,
 2. korzystania z niej zgodnie z przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz warunkami danej platformy,
 3. do wykorzystywania prezentowanych na niej materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej zgody Administratora (materiały udostępniane za jej pośrednictwem chronione są prawami autorskimi);
 • ma zakaz:
 1. przekazywania za jej pośrednictwem informacji, które łamią prawo oraz zasady dobrego obyczaju,
 2. przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta na platformie;
 • nie jest uprawniony do utrwalania przebiegu i treści szkolenia oraz ich udostępniania osobom trzecim bez uprzedniej zgody Administratora;
 • rejestrując się na dane szkolenie on-line wyraża zgodę na utrwalanie jego przebiegu oraz treści przez Administratora. Uczestnik utrwalonego szkolenia ma dostęp do niego także po jego zakończeniu (okres tego udostępnienia określa organizator szkolenia);
 • włączając w swoim urządzeniu końcowym kamerę oraz dźwięk wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w postaci wizerunku oraz głosu do potrzeb szkolenia, w tym jego transmitowania na żywo oraz udostępniania on-line w okresie późniejszym.
 1. MSCDN jako Administrator platformy:
 • zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w zakresie programu szkolenia on-line lub warunków technicznych jego organizacji;
 • nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, a także braku stabilnego łącza internetowego;
 • zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do niej dla Użytkownika, który w szczególności:
 1. korzysta z niej w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,
 2. udostępnia dane dostępowe osobom trzecim,
 3. wykorzystuje informacje zamieszczone na niej w sposób mogący spowodować szkodę dla Administratora.
 4. W przypadku realizacji zamkniętego szkolenia on-line jego organizator działający w imieniu MSCDN (np. upoważniony pracownik, współpracownik, usługobiorca) jest zobowiązany do autoryzowania dostępu do platformy w taki sposób, aby uniknąć udziału w nim osób niezaproszonych (zaplanowanie bezpiecznego sposobu uwierzytelniania Uczestników).

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content