Projekty archiwalne

Projekty realizowane w MSCDN Wydział Płock

Szkoła Wspierająca Uzdolnienia, Przedszkole Wspierające Uzdolnienia
Od 2005 r.
swu

Celem Projektu jest m.in. zapoznanie nauczycieli z podstawami psychopedagogiki twórczości oraz przygotowanie do konstruowania i realizacji własnych programów zajęć stymulujących rozwój zdolności twórczych i zainteresowań uczniów. W efekcie nowatorskich zajęć prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli dzieci/uczniowie (około 1500 rocznie) mogą rozwijać swoją kreatywność, lepiej poznać samego siebie i swoje możliwości, pokonać własne lęki, podnieść samoocenę, stać się bardziej asertywnym. Projekt realizowany jest przez MSCDN Wydział w Płocku, Polskie Stowarzyszenie Kreatywności oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Płocka.

Czytaj więcej…

DELTAKLUB
Od 2005 r.

Celem projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych DELTA jest wyszukiwanie zdolnych uczniów na terenie miasta Płocka, organizowanie dla nich wsparcia merytorycznego i psychologicznego, promowanie ich osiągnięć oraz wspieranie szkół i nauczycieli w pracy z uczniem uzdolnionym. Uczniowie, którzy biorą w nim udział, mogą rozwijać swoje talenty poprzez dodatkowe zajęcia w grupach przedmiotowych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli i pracowników naukowych uczelni wyższych. Uczestniczą między innymi w wykładach interdyscyplinarnych i przedmiotowych, ćwiczeniach grupowych i laboratoryjnych oraz konkursach. Organizowane są również wycieczki naukowe. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Płocka.

Czytaj więcej…


Brak sieci – piaty jeździec Apokalipsy?
Od 2018 r.

no signal

W dobie wszechobecnych smartfonów oraz imponujących pod względem graficznym i strategicznym gier komputerowych trudno zachować dystans i równowagę w ich korzystaniu, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Celem projektu jest zapoznanie uczestników z korzyściami i zagrożeniami związanymi z korzystaniem z nowoczesnych technologii, przedstawienie skutecznych metod przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomóc nauczycielom i rodzicom w prowadzeniu rozmowy z dziećmi o niebezpieczeństwach związanych z siecią internetową.

Szachy w mazowieckiej szkole – IV edycja projektu

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w województwie mazowieckim. Do udziału zapraszamy placówki, które do tej pory nie uczestniczyły w takim przedsięwzięciu.

 

eMOCje w twórczości

okładka 1

od 2020 r.

W projekcie eMOCje w twórczości biorą udział nauczyciele przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych. Projekt jest opraty na piętnastoletnich doświadczeniach projektów „Szkoła i Przedszkole Wspierające Uzdolnienia”. W programie zaplanowano szkolenia dotyczące  Mindfulness – treningu uważności, Design Thinking – myślenia projektowego, dramy procesualnej – metody pracy sprzyjającej rozwojowi aktywności intelektualnej i emocjonalnej oraz edufilmoterapii. Dzięki wskazanym formom oddziaływania, dzieci będą mogły odtwarzać zaobserwowane i doświadczane sytuacje, lepiej zrozumieć postawy i zachowania innych osób (zarówno rówieśników, jak i  dorosłych). Podpowieadamy jak odnajdywać rozwiązania sytuacji problemowych, „dotykać” trudnych tematów,  by później zaprojektować zajęcia i wskazać sposób realizacji zgodny z potrzebami i oczekiwaniami dzieci. To pewnego rodzaju wprowadzenie do nowej „kultury uczenia się” otwartej na dialog.

Czytaj więcej…

 

 

maTEMATYCZNIE o Płocku

Wykorzystanie gier miejskich w nauczaniu historii (i matematyki). Projekt rozpoczął się w maju 2019 r. Skierowany jest do nauczycieli historii, matematyki, nauczycieli bibliotekarzy. Realizowany w korelacji z obszarem matematycznym. W zakresie przygotowania gier miejskich projekt organizowany we współpracy z Książnicą Płocką. W projekcie bierze udział 50 nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

 

WY(GRA)MY W MYŚLENIE – zdolny uczeń w świecie kreatywnych gier matematycznych


W roku szkolnym 2018/2019 brało w nim udział 30 uczniów z Płocka i okolic. Proponowane zdolnym uczniom klas czwartych szkół podstawowych zajęcia rozbudzały ich potencjał i zamiłowanie naukami ścisłymi, stanowiąc jednocześnie wstęp do najbardziej nowoczesnych kierunków tych nauk. Stymulowały także rozwój inteligencji matematyczno-logicznej uczestników. Zajęcia, w których uczestniczyli stanowiły idealne połączenie nauki z zabawą, kiedy dzieci uczą się na własnych błędach.

 

Plock1918.pl – historia w przestrzeni wirtualnej
Od 2018 r.Projekt adresowany do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, bibliotekarzy i wychowawców realizują wspólnie Archiwum Państwowe w Płocku i MSCDN Wydział w Płocku Celem jest popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa dokumentacyjnego dotyczącego procesu odzyskiwania niepodległości w 1918 r. Zapraszamy do udziału w warsztatach na temat wykorzystywania źródeł historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących odzyskania niepodległości. Pokazane zostaną możliwości wykorzystania wirtualnej wystawy w procesie edukacyjnym. W ramach projektu opracowane zostaną scenariusze zajęć w formie e-booka, który trafi do uczestników.

Czytaj więcej…

Akademia Ciekawej Historii
Od 2018 r.

old letters 1082299 1920 skala

Projekt szkoleniowy pn.realizowany jest we współpracy z Archiwum Państwowym w Płocku i Muzeum Mazowieckim w Płocku. Jest to cykl spotkań o charakterze wykładowo – warsztatowym dla historyków. Na każde spotkanie złożą się: wykład historyczny, warsztaty metodyczne oraz oferta edukacyjna instytucji współpracujących. Nauczyciele będą mieli możliwość spotkań z badaczami dziejów i pracownikami instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa historycznego, kulturowego. Każde spotkanie będzie dotyczyło innych treści historycznych, z naciskiem na realizację podstawy programowej. W ramach spotkań nauczyciele będą mieli możliwość zaplanowania projektu edukacyjnego we współpracy z innymi instytucjami. Jako podsumowanie projektu przewidziano spotkanie poświęcone wymianie dobrych praktyk.

Czytaj więcej…

 

Wy[gra]my w myślenie
od 2018 r.

kostka1


Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych DELTA we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku dla uczniów klas IV szkół podstawowych. W ramach projektu odbywają się warsztaty z wykorzystaniem gier strategicznych i strukturalnych, układanek przestrzennych, interaktywnych aplikacji, programów do tworzenia gier komputerowych, łamigłówek matematycznych i logicznych, wycieczka do Centrum Nauki „Experymentarium” w Łodzi oraz zajęcia otwarte dla rówieśników zorganizowane wspólnie z uczestnikami projektu.

Czytaj więcej…


Do stołu podano, czyli sztuka i literatura na talerzu
od 2018 r.


Projekt ma charakter warsztatowy. Trzonem spotkań jest cykl: Do stołu podano, czyli sztuka i literatura na talerzu, nawiązujący do podejmowania działań twórczych z zakresu estetycznego tworzenia otoczenia i kulturalnego zachowania się przy stole. Spotkania będą inspiracją dla nauczycieli do prowadzenia oryginalnych zajęć pozwalających rozwijać zdolności i umiejętności uczniów z zakresu savoir vivre’u, poznawania tajników ozdabiania potraw czy tworzenia dekoracji stołu. Praca metodą projektów oraz stosowanie niekonwencjonalnych form, metod i technik pracy. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych.
 Program profilaktyczny B&N, czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony

logobn
Program realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Stanowi zbiór przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczności szkolnych i lokalnych, wpisuje się w Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020. Realizowany poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w obszarach edukacji i promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Głównym organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu – Wydział Ruchu Drogowego. Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty, WORD i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Czytaj więcej…

Przyjaciele Zippiego
Od 2010 r.

zippi2


Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Projekt obejmuje cykl 24 spotkań, realizowanych w grupach przedszkolnych dla pięcio– i sześciolatków oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla I etapu nauczania.

Czytaj więcej…

 

Strażnicy Uśmiechu
Od 2011 r.

LOGO STRAZNICY USMIECHU


Program wsparcia pracy wychowawczej i profilaktycznej w szkole „W kręgu uśmiechu” prowadzony na podstawie scenariuszy zajęć programu profilaktyczno – wychowawczego „Strażnicy Uśmiechu”. Celem programu jest poprawa efektów nauczania, zapewnienie spójnych oddziaływań wychowawczych szkoły oraz  rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych dzieci i młodzieży szkoły podstawowej. Program „W kręgu uśmiechu” jest realizowany we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji.

Czytaj więcej…

Program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

apteczka


Program jest adresowany do dzieci w wieku 8 – 12 lat. Nauczyciele – realizatorzy uczestniczą w trwającym 14 godzin szkoleniu. Następnie, podczas spotkań z uczniami zastanawiają się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki skarbów. Dzieci uczone są optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

Czytaj więcej…

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Od 2009 r.

Celem Programu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli opiekunów stypendystów w zakresie metod pracy z uczniem zdolnym, w tym pracy metodą projektu, doskonalenie umiejętności nauczycieli opiekunów w zakresie wykorzystania technologii, w tym praca na portalu informatycznym, sprawowanie opieki i udzielanie wsparcia nauczycielom opiekunom stypendystów  w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, opracowania sprawozdań z realizacji IPREU, weryfikacji i akceptacji sprawozdań z realizacji IPREU na portalu informatycznym. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.

Czytaj więcej…

 

Szachy w mazowieckiej szkole
od 2018 r.

szachy w mazowieckiej szkole logo 16.01Przedsięwzięcie jest organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”, realizowanego we współpracy z wojewódzkimi związkami szachowymi, samorządami lokalnymi, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt Szachy w mazowieckiej szkole jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie mazowieckim.

Czytaj więcej…

Od grosika do złotówki
Od 2007 r.

Grosik

Projekt objęty patronatem Ministerstwa Finansów, adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Jego celem jest nauczenie dzieci rozsądnego gospodarowania pieniędzmi i poznanie świata finansów oraz przybliżanie zagadnień dotyczących kształtowania bezpiecznych zachowań w różnych warunkach życia dnia codziennego i w sytuacjach nadzwyczajnych. Zajęcia zaplanowane na 10 miesięcy obejmują edukację: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, plastyczną, techniczną, muzyczną, ruchową i społeczno-etyczną.  Organizatorzy: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Partnerem projektu jest Fundacja PZU PomocToMoc.

Czytaj więcej…

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content