Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, podnoszenie jakości edukacji a także wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności.                                                        

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

w szkołach ponadpodstawowych:
-„Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”;

w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:
-„Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;

w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:
-„Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”;

w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego:
-„Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”;

w szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zorganizowanych w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:
-„Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych”;

w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
-„Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”;

w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022:
-„Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły”.

Materiały:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Przemysław Czarnek

Minister
/ – podpisany cyfrowo/

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content