Wspomaganie szkół i placówek – oferta szkoleniowa dla rad pedagogicznych

„Jak wspierać i pracować z dziećmi ukraińskimi w polskiej szkole” oraz „Jak rozwijać kompetencje uczniów w Laboratoriach Przyszłości” to wybrana tematyka proponowana szkołom w ramach wspomagania placówek. Zapraszamy!

 

Jak wspierać i pracować z dziećmi ukraińskimi w polskiej szkole

Zapraszamy do współpracy szkoły zainteresowane ofertą wspomagania w obszarze pracy z uczniami ukraińskimi.

Oferujemy szkolenia, warsztaty, konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli, dzięki którym łatwiej będzie wspierać dziecko w adaptacji oraz integrację w klasie wielokulturowej, a także radzić sobie z różnicami kulturowymi w codziennej pracy. Nasz wyspecjalizowany zespół pomoże zaplanować i wdrożyć rozwiązania dostosowane do potrzeb konkretnej szkoły. Zakres działań będzie uzgodniony z dyrektorem/radą pedagogiczną. 

Proponowane obszary tematyczne:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z Ukrainy. 
 • Wyzwania organizacyjne i metodyczne nauczycieli wczesnej edukacji w pracy z dziećmi ze środowisk uchodźczych z Ukrainy.
 • Integracja grupy różnokulturowej kluczem do sukcesu uczniów polskich i ukraińskich.
 • Jak rozmawiać z dziećmi o lęku przed wojną? 
 • Współpraca z rodzicami dziecka cudzoziemskiego – dlaczego jest ważna i jak ją wzmacniać?
 • Wspieranie procesu adaptacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkole.
 • Uczniowie ukraińscy w polskiej szkole.
 • Dziecko odmienne kulturowo w szkole.
 • Uczeń cudzoziemski w szkole.
 • Wszystkie dzieci nasze są – warsztat międzykulturowy 

Szkoły zainteresowane ofertą zapraszamy do wypełnienia

Elektronicznego formularza zgłoszeniowego wspomagania

lub zeskanowania kodu qr, aby zarejestrować chęć udziału we wspomaganiu.

 

Szczegółowych informacji na temat wspomagania udziela: Bogumiła Ogrodowczyk, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku  bogumila.ogrodowczyk@mscdn.edu.pl  Telefon: 24 364 45 84, 24 366 53 66 do 68 wew. 124; telefon komórkowy: 519 835 940 

 


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Oferujemy szkolenia, warsztaty, konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli. Podczas naszych spotkań podzielimy się wiedzą z zakresu rozpoznawania u uczniów indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w tym mocnych stron i predyspozycji. Praktycznie zaprezentujemy jak dokonać Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia i opracować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Wskażemy jak dostosować formy i metody pracy.
Ponadto proponujemy wzmocnienie współpracy z rodzicami, w tym z rodzicami dziecka niepełnosprawnego, poprzez wykorzystanie skutecznych metod i technik komunikacji. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie prawnym jest dla nas priorytetem, dlatego chcemy być dla nauczycieli drogowskazem i wspierać ich w procesie rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej – praktyczne rozwiązania;
 • Budowanie współpracy z rodzicami w edukacji włączającej;
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb
  rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
 • Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej REKOMENDOWANY PROGRAM PROFILAKTYCZNY – program autorski (dla dzieci od 8 do 12 lat);

 • Strażnicy Uśmiechu – program profilaktyczno- wychowawczy (dla dzieci od 5 do 15 lat);

 • Rozwój kompetencji społecznych,
  komunikacyjnych i emocjonalnych dzieci w programie Przyjaciele Zippiego REKOMENDOWANY PROGRAM PROFILAKTYCZNY (dla dzieci od 5 do 8 lat);
 • Interwencja kryzysowa w szkole. Jak pomagać, żeby nie zaszkodzić?
 • Wspieranie rezyliencji i wzmacnianie odporności psychicznej dzieci i młodzieży;
 • Opieka wrażliwa na traumę. Jak wspierać w szkole dziecko z doświadczeniem traumy?
 • Współpraca szkoły z rodzicami w obliczu trudności;
 • Zaburzenia emocjonalne – jak wspierać uczniów w trudnych sytuacjach?
 • Emocje uczniów i sposoby adekwatnego reagowania na nie.

 

Szczegółowych informacji na temat wspomagania udziela: Agnieszka Zielińska-Graf, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku  agnieszka.zielinska-graf@mscdn.edu.pl  Telefon: 24 364 45 84, 24 366 53 66 do 68 wew. 116;

Szkoły zainteresowane ofertą zapraszamy do wypełnienia

Elektronicznego formularza zgłoszeniowego wspomagania

lub zeskanowania kodu qr, aby zarejestrować chęć udziału we wspomaganiu.

Jak rozwijać kompetencje uczniów w Laboratoriach Przyszłości

Zapraszamy szkoły podstawowe zainteresowane ofertą wspomagania w zakresie efektywnego wykorzystywania wyposażenia zakupionego w ramach programu MEiN Laboratoria Przyszłości. 

Oferujemy szkolenia, warsztaty, konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli, dzięki którym łatwiej będzie wspierać uczniów w rozwijaniu kompetencji przyszłości. Nasz wyspecjalizowany zespół pomoże zaplanować i wdrożyć rozwiązania dostosowane do potrzeb konkretnej szkoły. Zakres działań będzie uzgodniony z dyrektorem/radą pedagogiczną. 

Proponujemy pomoc w zakresie: 

 

  • poznania możliwości technicznych sprzętu; 

  • organizacji i planowania lekcji i zajęć pozalekcyjnych;  

  • opracowania scenariuszy zajęć i projektów; 

  • wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, m.in. opartych o ideę STEAM; 

  • doboru rozwiązań technologicznych pod kątem efektów nauczania; 

  • wykorzystywania posiadanych pomocy w pracy z dziećmi objętymi kształceniem specjalnym; 

  • upowszechnienia dobrych praktyk, w tym wskazówek dotyczących wymogu informowania o realizacji programu. 

Szkoły zainteresowane ofertą zapraszamy do wypełnienia

Elektronicznego formularza zgłoszeniowego wspomagania

lub zeskanowania kodu qr, aby zarejestrować chęć udziału we wspomaganiu.

Szczegółowych informacji na temat wspomagania udziela: Anna Krusiewicz, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku  anna.krusiewicz@mscdn.edu.pl Telefon: 24 364 45 84, 24 366 53 66 do 68 wew. 123;  

Nauczycieli, którzy indywidualnie poszukują inspiracji na temat rozwijania kompetencji uczniów, zapraszamy na szkolenia przedmiotowe oraz interdyscyplinarne: 

 • STEAM-owe inspiracje w edukacji wczesnoszkolnej, wychowaniu przedszkolnym;
 • Zacznijmy od działania – STEAM-owe lekcje matematyki;
 • STEAM-owe pomysły na lekcje języka polskiego;
 • Propozycje STEAM-owe na pozalekcyjne zajęcia przyrodnicze;
 • Modułowe Pracownie Przyrodnicze w praktyce – Woda;
 • Model STEAM jako strategia efektywnego nauczania języka niemieckiego;
 • Kreatywne uczenie, czyli myślenie STEAM-owe pomysłem na zajęcia (poza)lekcyjne;
 • Z robotem w klasie za pan brat;
 • Programowanie mikrokontrolerów na przykładzie;
 • Raspberry Pi Pico;
 • Projektowanie i modelowanie 3D;

Pełna oferta szkoleń znajduje się TUTAJ

Zapraszamy!

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.