Golden Five – Złota Piątka

Rozwijanie wśród nauczycieli pięciu kluczowych kompetencji, tzw. „złotych obszarów”, które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i sukcesach edukacyjnych – to cel programu Golden Five – Złota Piątka – trening umiejętności wychowawczych i profilaktycznych. Program jest przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2023/2024.


Program Golden Five ma na celu budowanie w szkole wspierającego środowiska edukacyjnego, poszerzanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wspieranie rozwoju uczniów. Ponadto przygotowuje nauczycieli do radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie.


Adresaci programu: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Realizatorem programu Golden Five na terenie szkoły może zostać nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy lub realizujący więcej niż dwie godziny zajęć lekcyjnych w tygodniu w danej klasie.

Program Golden Five realizują na terenie szkoły przeszkoleni nauczyciele, których wspiera instruktor programu. Nauczyciele, realizując założenia programu Golden Five, mogą pracować z uczniami klas IV-VIII szkół podstawowych oraz z uczniami klas I szkół ponadpodstawowych.


Uwaga! Zgłoszenia do szkolenia Rady Pedagogicznej (1 etap) dokonuje Dyrektor szkoły.

Realizacja i implementacja programu w szkole obejmuje trzy etapy:
Pierwszy etap: spotkanie z radą pedagogiczną – przedstawienie podstaw teoretycznych programu oraz standardów i sposobu jego realizacji (spotkanie stacjonarne lub online);
Drugi etap: warsztat dla chętnych nauczycieli – realizatorów programu Golden Five – warsztaty w wymiarze 16 godzin dydaktycznych (12 godzin zegarowych). Udział w zajęciach ma na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniami i przygotowuje ich do wdrażania programu w klasie. Po ukończonych warsztatach nauczyciele-realizatorzy otrzymują materiały szkoleniowe wspomagające ich w realizacji programu w klasie. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie warsztatowej wynosi 16 osób;
Trzeci etap: realizacja programu Golden Five w klasie w ciągu roku szkolnego – nauczyciel stopniowo wprowadza poszczególne obszary i zasady programu oraz uczestniczy w superwizjach prowadzonych przez instruktora. Superwizje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy, ich minimalny wymiar wynosi 6 godzin dydaktycznych.

Program jest rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Doskonale wpisuje się on również w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:
– wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie;
– podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Nauczyciele, realizując założenia programu Golden Five, poszerzają praktyczne umiejętności wychowawcze i dydaktyczne w następujących pięciu obszarach:

  1. Sprawne zarządzanie klasą;
  2. Dostosowanie nauczania w celu zwiększenia motywacji uczniów do nauki;
  3. Budowanie pozytywnych relacji nauczycieli z uczniami;
  4. Kreowanie dobrego klimatu społecznego w klasie;
  5. Budowanie relacji zachęcających do współpracy nauczyciela z rodzicami.
    Nauczyciele, którzy zrealizują program Golden Five, po wdrożeniu programu, otrzymują tytuł Złotego Nauczyciela. W przypadku zrealizowania programu szkoła zdobywa certyfikat Złotej Szkoły.

Prowadzący: Hanna Drzewiecka-Krawczyk – nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku.
Szczegółowych informacji na temat implementacji programu w szkole, zasad uczestnictwa i zgłoszenia do programu udziela Hanna Drzewiecka-Krawczyk – nauczyciel konsultant ds. psychologiczno-pedagogicznej pomocy szkole w MSCDN Wydział w Płocku, adres: hanna.drzewiecka@mscdn.edu.pl; telefon: 24 364 45 84, 24 366 53 66 do 68 wew. 116

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content