22 III 2024 – Spotkanie robocze partnerów; Partners’ working meeting

Idea projektu Erasmus+ TIC or trick – use it quick koncentruje się wokół promowania modelu skutecznego doskonalenia nauczycieli uwzględniającego działania wzmacniające efekty szkolenia. Celem spotkania roboczego online było poznanie strategii wspierania nauczycieli po ukończeniu szkoleń stosowanych w instytucjach partnerów.

Prezentacjom stosowanych metod i narzędzi towarzyszyły symulacje ćwiczeń, wymiana doświadczeń i dyskusje, podczas których partnerzy z Hiszpanii, Polski i Niemiec przedstawili różnorodne podejścia do wspierania nauczycieli w celu zapewnienia trwałości efektów szkoleń.

Wynikiem tego cennego i bogatego w treści spotkania było nie tylko uznanie istotności skutecznego wspierania nauczycieli po szkoleniu, ale przede wszystkim poznanie warsztatu pracy partnerów i wzbogacenie wspólnego zasobu narzędzi, z którego partnerzy będą mogli czerpać, pracując nad programami szkoleń w trzech obszarach: STEAM, specjalne potrzeby edukacyjne, międzykulturowość z myślą o zapewnieniu nauczycielom profesjonalnego wsparcia po zakończeniu szkolenia we wdrażaniu efektów w praktyce szkolnej.

Podczas spotkania zespół z Magdeburga przedstawił też propozycję działań zaplanowanych na czas kwietniowej wizyty uczestników projektu z Polski i Hiszpanii. W programie m.in. wymiana doświadczeń i wspólne uczenie się w obszarze organizowania wsparcia dla nauczycieli i dyrektorów, poznanie miejscowych placówek edukacyjnych oraz poznanie miasta. Cieszymy się na kolejne spotkanie na żywo!


March 22, 2024 – Partners’ working meeting

The idea of the Erasmus+ project TIC or trick – use it quick is to promote a model for effective teacher training that includes activities to reinforce its effects. The aim of the online working meeting was to find out more about the post-training teacher support strategies used in the partners’ institutions.

Presentations of the methods and tools were accompanied by simulated exercises, exchanges and discussions, during which partners from Spain, Poland and Germany presented a variety of approaches to supporting teachers to ensure the sustainability of training outcomes.

The result of this valuable and content-rich meeting was not only the recognition of the importance of effective post-training support for teachers, but above all the learning about the partners’ working styles and the enrichment of a common toolkit from which the partners will be able to draw when working on training programmes in three areas: STEAM, special educational needs, interculturality with a view to support teachers to implement new skills at work with students.

During the meeting, the Magdeburg team also presented a proposal of activities planned for the April visit of project participants from Poland and Spain. The programme includes, among others exchanging experience and learning together in the area of support for teachers and principals, visiting local educational establishments and discovering the city. We are looking forward to the next meeting in person!

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content