15 V 2024 – Spotkanie robocze partnerów; Partners’ working meeting

15 V 2024 – Spotkanie robocze partnerów

Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli w instytucjach partnerskich poprzez przygotowanie i wdrożenie programów kursów opracowanych z wykorzystaniem metodologii blended learning w obszarach: STEAM, specjalne potrzeby edukacyjne, międzykulturowość oraz zapewnienie nauczycielom profesjonalnego wsparcia po zakończeniu szkolenia we wdrażaniu efektów w praktyce szkolnej.

Podczas spotkania roboczego, które odbyło się 15 V 2024 r., każdy z partnerów przedstawił zarys programu, który opracowuje.

Niemiecki partner AGSA przygotowuje program w obszarze międzykulturowości, w oparciu o koncepcję open social innovation, która zakłada otwarte i współpracujące podejście do procesu tworzenia innowacji. Instytucje stosujące otwarty model innowacyjny pozyskują potrzebną wiedzę i wsparcie w ramach budowanej sieci kontaktów. Na bazie otwartych innowacji powstają koncepcje, wykorzystujące zakładaną ideę współpracy, otwartości, dzielenia się wiedzą w obszarze wykorzystywania pomysłów i rozwiązań.

Partner z Hiszpanii opracowuje program szkolenia blended learning w obszarze STEAM, które ma na celu przygotowanie nauczycieli do realizowania z uczniami projektów z wykorzystaniem micro:bit – jest to zestaw powstały z inicjatywy BBC do nauki elektroniki i programowania, dzięki któremu dzieci mogą poznać świat technologii. Ten oryginalny moduł, okazał się świetnym narzędziem do nauki zgodnie z filozofią STEAM.

Polski partner natomiast pracuje nad programem szkolenia w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych adresowanym do nauczycieli różnych przedmiotów, którzy pracują w szkole podstawowej. Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z zasadami uniwersalnego projektowania w edukacji i przygotowanie ich do planowania zajęć i tworzenia materiałów dydaktycznych zgodnie z UDL.

15 May 2024 – Partners’ working meeting

The main objective of the project is to develop the teacher trainings offer in partner institutions by preparing and implementing programmes using the blended learning methodology in the following areas: STEAM, special educational needs, interculturality and supporting teachers to implement new skills at work with students.

During a working meeting held on 15 May 2024, each partner presented an outline of its programme.

The German partner is developing a programme in the area of interculturalism, based on the concept of open social innovation, which implies an open and collaborative approach to the innovation process. Institutions using the open innovation model acquire the necessary knowledge and support through networking. On the basis of open innovation, concepts are created using the assumed idea of cooperation, openness, sharing knowledge in the area of exploiting ideas and solutions.

The partner from Spain is developing a blended learning training programme in the STEAM area to prepare teachers to carry out projects with pupils using the micro:bit – a kit developed at the BBC’s initiative to teach electronics and programming, through which children can learn about the world of technology. This programmable device has proved to be a great tool for learning in line with the STEAM philosophy.

The Polish partner is working on a training programme in the area of special educational needs addressed to teachers of various subjects who work in primary schools. The aim of the training is to familiarise teachers with the principles of universal design in education and prepare them to plan lessons and create teaching materials in accordance with UDL.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content