Jak zostać doradcą?

Nowa formuła powoływania doradców metodycznych na podstawie: 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2019.1045) 

Wykaz doradców oraz ich dyżury

Sieci współpracy i samokształcenia

Informacje podstawowe w zakresie ubiegania się o stanowisko doradcy metodycznego:

Tryb powierzania zadań doradcy metodycznego 

  • § 25. 1. Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony

Kwalifikacje wymagane od kandydatów 

  • § 25. 2. Kurator oświaty może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole lub placówce, który posiada:
  1. kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli; 
  2. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
  3. co najmniej dobrą ocenę pracy;
  4. udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
  5. kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne;
  6. umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Zadania nauczyciela doradcy metodycznego 

  • § 24. 1. Do zadań nauczyciela – doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;

2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno- wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;

3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

  1. Nauczyciel – doradca metodyczny realizuje zadania przez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji;

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno- wychowawczą nauczycieli;

4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2.

 

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content