Jak wykorzystać wyniki egzaminu po klasie 8 w nauczaniu?

Projekt: „Doskonalenie jakości kształcenia w kontekście analizy wyników egzaminu po klasie 8” służy wykorzystaniu wyników egzaminu zewnętrznego do planowania i podejmowania działań służących podniesieniu jakości procesów edukacyjnych w szkole. Uczestnictwo w projekcie stanie się okazją do dokonania w radzie pedagogicznej wieloaspektowej analizy i interpretacji wyników egzaminu po klasie 8, opracowania planu poprawy efektywności nauczania, ukierunkowanego doskonalenia nauczycieli, a także wykorzystania rozwiązań zadań do analizy uczniowskich błędów i podjęcia pracy z uczniami nad ich niwelowaniem. Projekt wpisuje się w 3. Kierunek polityki edukacyjnej na rok szkolny 2023/4: Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Beneficjenci projektu:
• rady pedagogiczne szkół podstawowych
• nauczyciele języka polskiego, matematyki, języków obcych
• uczniowie klas 8
Czas realizacji projektu: wrzesień 2023 – kwiecień 2024 roku.

Zadania projektowe do realizacji w roku szk. 2023/24 zaplanowano w 3 blokach:

KOMPONENT I: Analiza i interpretacja wyników egzaminu po klasie 8

• Wspólna, w radzie pedagogicznej diagnoza łatwości i trudności zadań zawartych w poszczególnych arkuszach egzaminacyjnych podczas szkolenia: Wieloaspektowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych – planowanie działań doskonalących i naprawczych (oferta MSCDN Wydział w Radomiu: Wspomaganie szkół).

• Wspólne zaplanowanie działań doskonalących i naprawczych uwzględniających: wnioski z dokonanej diagnozy, wewnątrzszkolny system oceniania, realizowane w szkole programy i podręczniki, współpracę z rodzicami, potrzeby doskonaleniowe nauczycieli.

KOMPONENT II: Edukacja nauczycieli – oferta szkoleniowa MSCDN

nauczyciele języka polskiego:
• Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego – warsztaty (5 godz.) forma stacjonarna
• Ocenianie na lekcjach języka polskiego w świetle prawa oświatowego – warsztaty (5 godz.) forma stacjonarna
• Lektura obowiązkowa na egzaminie ósmoklasisty warsztaty (5 godz.) forma stacjonarna

Kontakt: emilia.szwarc@mscdn.edu.pl tel. 48 362 98 73

nauczyciele języków obcych:
• Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego? – konferencja (3 godz.) forma stacjonarna
• Egzamin z języka obcego nowożytnego po klasie ósmej – warsztaty (5 godz.) forma stacjonarna (uwzględnia przygotowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)
• Ocenianie wypowiedzi pisemnych, czyli na co zwrócić uwagę przed egzaminem ósmoklasisty – warsztaty (4 godz.) forma stacjonarna
Kontakt: jolanta.bilska.sulima@mscdn.edu.pl tel. 48 362 98 58

nauczyciele matematyki:
• Vademecum nauczyciela matematyki przygotowującego ucznia do egzaminu ósmoklasisty – kurs doskonalący (10 godz.) forma zdalna
• Egzamin ósmoklasisty z matematyki – konferencja (3 godz.) forma stacjonarna
• Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki – kurs doskonalący (20 godz.) forma zdalna

Kontakt: grazyna.sleszynska@mscdn.edu.pl tel. 48 362 98 83

KOMPONENT III: Zajęcia z uczniami ukierunkowane na::

• Przygotowanie uczniów do egzaminu zarówno pod względem merytorycznym, jak i mentalnym.
• Opanowanie niezbędnej wiedzy.
• Ćwiczenia w sprawnym rozwiązywaniu egzaminacyjnych zadań zamkniętych, a także otwartych krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi.
• Efektywne zarządzanie czasem.

Zapraszamy dyrektorów szkół do udziału w projekcie. W ofercie na naszej stronie w zakładce Wspomaganie jest umieszczona forma:                     Wieloaspektowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych – planowanie działań doskonalących i naprawczych. 
Zapisy bezpośrednio pod linkiem: https://mscdn.pl/mscdn/radom/wspomaganie-szkol-i-placowek/

Dodatkowych informacji o projekcie udziela Janina Ziętek – nauczyciel konsultant janina.zietek@mscdn.edu.pl

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content