Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny w zakresie WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE (WDŻ)

Kurs kwalifikacyjny w zakresie WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

– organizowany w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Uczestnicy kursu:

Kurs jest przeznaczony dla czynnych zawodowo nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

Adresatami kursu kwalifikacyjnego są nauczyciele szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

Cel ogólny kursu:

Uzyskanie przez nauczycieli kwalifikacji do prowadzenia w szkole podstawowej zajęć edukacyjnych: wychowanie do życia w rodzinie.

Program:

Kurs będzie realizowany według ramowego planu i programu na podstawie § 21 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045; z 2021 r. poz. 1601).

Program kursu obejmuje minimum 300 godzin (w tym: 240 godzin zajęć dydaktycznych zaplanowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych), w  następujących blokach przedmiotowych:

 1. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie.
 2. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne.
 3. Zagadnienia biomedyczne.
 4. Zagadnienia seksuologiczne.
 5. Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie.
 6. Praktyka pedagogiczna.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę z dziedziny: prawa, etyki, psychologii, pedagogiki, bioetyki, socjologii, seksuologii oraz medycyny.

Organizacja zajęć dydaktycznych:

 • kurs rozpocznie się w marcu 2022 r. i zakończy się w kwietniu 2023 r.
 • zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie na platformie MS Teams dwa razy w miesiącu: w formie dwudniowych zjazdów (piątki w godz. 16.00 – 20.00, soboty 9.00 -16.00)
 • maksymalnie grupa liczy do 25 osób
 • szczegółowy harmonogram i program zajęć dydaktycznych zostanie podany uczestnikom przed rozpoczęciem kursu.

Organizacja praktyk pedagogicznych:

Praktyki pedagogiczne są obowiązkowe dla każdego uczestnika kursu i będą realizowane od marca 2022 r. do kwietnia 2023 r. w szkole podstawowej. Dopuszcza się możliwość odbycia praktyk w placówce macierzystej uczestnika kursu, jak również w innej szkole podstawowej.

Za organizację praktyk odpowiada organizator kursu, który dokonuje także szczegółowego opisu zadań przewidzianych do wykonania w ramach praktyk pedagogicznych. Opiekunem praktyk jest nauczyciel wychowania do życia w rodzinie.

Zadania do realizacji w ramach praktyk pedagogicznych:

 • poznanie realizowanych przez szkołę zadań wychowawczo-profilaktycznych, sposobu funkcjonowania i organizacji pracy oraz dokumentacji działalności dydaktycznej i wychowawczo-profilaktycznej szkoły – 8 godz.
 • konsultacje z opiekunem praktyk, pedagogiem szkolnym lub psychologiem – 8 godz.
 • przegląd pomocy dydaktycznych z wychowania do życia w rodzinie w zbiorach biblioteki szkolnej: publikacje naukowe, podręczniki, materiały multimedialne – 8 godz.
 • obserwacja realizowanych zajęć wychowania do życia w rodzinie przez opiekuna praktyk, omawianie obserwowanych zajęć z nauczycielem prowadzącym zajęcia, analiza i wnioski – 10 godz.
 • przygotowanie scenariuszy zajęć oraz konsultacje z opiekunem praktyk  – 16 godz.
 • prowadzenie zajęć z wychowania do życia w rodzinie oraz ich omówienie z opiekunem praktyk – 10 godz.

Organizator kursu dokonuje zaliczenia praktyk pedagogicznych na podstawie pisemnego potwierdzenia dyrektora szkoły podstawowej, w której uczestnik kursu je odbył.

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie kursu (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja to 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych)
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów bloków przedmiotowych
 • zaliczenie obowiązkowych praktyk pedagogicznych.

Rekrutacja:

Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej  do dnia 15 marca 2022 r.

Dokumentacja niezbędna do zakwalifikowania na kurs:

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole podstawowej oraz posiadaniu kwalifikacji pedagogicznych  [druk do pobrania]
 2. Zgoda dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony na odbycie praktyk pedagogicznych [druk do pobrania]

Koszt: 1250 zł

Wymaganą w/w dokumentację prosimy przesłać po otrzymaniu pisemnej informacji o zakwalifikowaniu na kurs. Wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych na konto MSCDN: Bank PKO BP nr konta 98 1020 1042 0000 8102 0397 5091

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content