Podsumowanie konferencji: Zatrzymaj życie przy życiu – zdrowie psychiczne członków społeczności szkolnej i profilaktyka śmierci samobójczych

W dniu 16 kwietnia 2024 roku w auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odbyła się konferencja „Zatrzymaj życie przy życiu – zdrowie psychiczne członków społeczności szkolnej i profilaktyka śmierci samobójczych”. Wydarzenie zostało objęte honorowymi patronatami przez: Rzecznika Praw Dziecka oraz Mazowiecką Kurator Oświaty.

W części pierwszej konferencji dr Halszka Witkowska – Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Koordynator projektu „Życie warte jest rozmowy”, pracownik Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, w wystąpieniu pt. „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży” mówiła o danych statystycznych związanych ze zjawiskiem samobójstw, etiologii zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży oraz specyfice okresu dorastania, czyli tym, dlaczego młodzi ludzie są podatni na zachowania samobójcze. Zwróciła uwagę na wzrost liczby zachowań samobójczych dzieci i młodzieży w latach 2021-2023 – przedstawiła analizę danych i przyczyny tego zjawiska. Ważnym elementem wystąpienia dr Halszki Witkowskiej były analiza wpływu internetu na zachowania samobójcze dzieci i młodzieży oraz konkluzja, że samobójstwom można zapobiegać działając w sposób wieloaspektowy. Prezentowała projekt „Życie warte jest rozmowy” jako miejsce, gdzie pomoc uzyskują zarówno osoby w kryzysie samobójczym, jak i szukające wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne czy żałobę po samobójczej śmierci bliskiego. Można uzyskać tam bezpłatne konsultacje dla rodziców, szkół, nauczycieli, osób duchownych czy osób będących w kryzysie emocjonalnym. W serwisie na stronie www. zwjr.pl w zakładce strefa wiedzy znaleźć można poradniki nt. samookaleczeń, interwencji po próbie samobójczej, pierwszej pomocy emocjonalnej czy wsparcia rówieśniczego. Na końcu swojego wystąpienia dr Halszka Witkowska mówiła o Krajowym Programie Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym NPZ 2021-2025.

W kolejnej części wydarzenia dotyczącej systemowego wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie suicydalnym udział brali: Pan Dominik Kuc – Członek Rady Fundacji GrowSPACE, w ramach której zajmuje się wspieraniem edukacji i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, inicjator Warszawskiej Linii Zdrowia Psychicznego, współautor raportu o dostępności opieki psychologicznej w szkołach, współtwórca porozumienia „Tak dla Prewencji Suicydalnej” oraz Pani Alicja Jesionowska – psycholog, suicydolog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, współautorka programu „Jesteśmy uważni”. Mówili o tym, w jaki sposób identyfikować osoby zagrożone próbami samobójczymi w różnych środowiskach, jaką rolę odgrywają media społecznościowe i platformy online w profilaktyce zachowań samobójczych, zarówno jako narzędzia ryzyka, jak i jako platformy wsparcia. Pan Dominik Kuc podkreślał, że osoby reprezentujące środowiska LGBTQ+ częściej doświadczają marginalizacji i dyskryminacji, co ma konsekwencje dla ich zdrowia psychicznego i ryzyka samobójstw. Poruszył również kwestię osobistych przekonań osób realizujących wsparcie na rzecz osób LGBTQ+ i ich konsekwencji dla młodych osób będących w kryzysie emocjonalnym czy suicydalnym. Podkreślał rolę zachowywania szacunku dla granic osobistych oraz potrzeb osób ze środowisk LGBTQ+, m.in. stosowania odpowiednich zaimków osobowych w kontakcie z nimi. Pani Alicja Jesionowska mówiła o specyficznych potrzebach i problemach osób ze spektrum autyzmu.

W trzeciej części konferencji dotyczącej kryzysu suicydalnego w obszarze działań interwencyjnych ekspertem była Pani Katarzyna Sękowska-Świątkiewicz – dyrektor Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, członkini zespołu ds. wypracowania jednolitego systemu skoordynowanych działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób w różnych kryzysach życiowych, w tym przede wszystkim suicydalnych w Mieście Stołecznym Warszawa. Mówiła o działaniach realizowanych przez interwentów Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wymaganiach stawianym kandydatom ubiegającym się o pracę na tym stanowisku oraz obciążeniach, na jakie są narażeni. Podkreślała wagę współpracy zespołowej i wzajemnej troski interwentów o siebie, wrażliwości na problemy wnoszone

przez osoby potrzebujące wsparcia, będące jednocześnie częścią doświadczeń osobistych interwentów. Opowiadała o inicjatywach podejmowanych przez jej Ośrodek w ostatnim czasie – tabliczkach adresowanych do osób w kryzysie suicydalnym, które zostaną umieszczone na mostach i kładkach często będących miejscami podejmowanych prób samobójczych. Podkreślała, że Ośrodki Interwencji Kryzysowej są inicjatywą samorządową, istnieją w mniej niż połowie powiatów, a ich działalność opiera się na ścisłej współpracy z innymi instytucjami i służbami działającymi lokalnie.

Ostatnią część konferencji stanowiło wystąpienie Pani Alicji Jesionowskiej pt. Kryzysy emocjonalne dzieci i młodzieży a wsparcie pracowników szkoły. Mówiła w nim o wielości zadań i oczekiwań stawianych zatrudnionym w szkołach specjalistom, braku ujednoliconego programu działań profilaktycznych, interwencyjnych czy postwencyjnych w placówkach oświatowych, a także o najczęściej występujących problemach dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z pokolenia Z. Zwróciła uwagę na permanentne indywidualne zaangażowanie on-line młodych ludzi, podleganie częstej ocenie i jej swoistym interpretacjom, a także potrzebę stworzenia miejsc służących rozwojowi, nauce i rozrywce młodych ludzi bez kontroli rodziców.

W podsumowaniu prowadząca podkreślała wagę i znaczenie udzielania pomocy osobom w kryzysach emocjonalnych i suicydalnych ratującej im życie oraz jednoczesnego zachowania troski o siebie, własny dobrostan i bezpieczeństwo. Zachęcała, by prócz realizacji działań interwencyjnych czy wspierających być uważnym na kondycję psychiczną współpracowników i wspierać się wzajemnie.

 

W konferencji wzięło udział 327 osób: dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów w różnych typów szkół i placówek, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Społecznej, pracowników Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorów sadowych oraz studentów PANSIM z kierunków: pielęgniarstwa i pracy socjalnej.

Organizatorzy otrzymali bardzo wiele pozytywnych informacji zwrotnych od uczestników konferencji na temat poruszanej podczas niej tematyki, zaproszonych ekspertów oraz prezentowanych przez nich rozwiązań.

Patronami medialnymi wydarzenia byli: Katolickie Radio Diecezji Płockiej oraz lokalny portal informacyjny Puls Ciechanowa.

Na antenie KRDP zapowiedź konferencji emitowano 9 kwietnia 2024 roku, zaś relację z konferencji na stronie internetowej KRDP opublikowano 17 kwietnia 2024 roku.

Portal Puls Ciechanowa publikował zapowiedź konferencji (FB Puls) 11 kwietnia 2024 roku, zaś relację z konferencji zamieści w gazecie PULS 14 maja 2024 roku.

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content