Nazwa

Zagadnienia

Koordynatorzy sieci

Okres realizacji

Innowacyjne

i nowatorskie metody pracy z uczniami

Celem działania sieci jest nawiązanie współpracy z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych i zainteresowanych tematyką, wymiana doświadczeń oraz wzajemne wspieranie się w działalności innowacyjnej. Głównymi zadaniami uczestników sieci będą: analiza dobrych praktyk, pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, poszerzanie kompetencji uczestników, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci, współpraca pomiędzy szkołami.

Adresaci sieci: nauczyciele przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki oraz wszyscy nauczyciele zainteresowani tematyką ze szkół podstawowych

Maria Sykut, Agata Maliszewska

(maria.sykut@mscdn.edu.pl, agata.maliszewska@mscdn.edu.pl)

październik 2021 maj/czerwiec 2022

Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie

Kolejna edycja spotkań nauczycieli matematyki. Celem działania sieci jest podniesienie skuteczności nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym z matematyki poprzez: dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, analizę dobrych praktyk, poszerzenie kompetencji uczestników sieci w omawianym temacie, korzystanie z merytorycznego wsparcia ekspertów. Głównym zadaniem uczestników sieci będzie doskonalenie się, wymiana doświadczeń i wspólne tworzenie nowych rozwiązań stosowanych w pracy z uczniem zdolnym. Cele sieci będą realizowane poprzez: spotkania stacjonarne, komunikowanie się uczestników za pomocą poczty elektronicznej oraz działania podejmowane na platformie cyfrowej.

Iwona Brulińska, Monika Miklaszewska

(iwona.brulinska@msccdn.edu.pl; monika.miklaszewska@mscdn.edu.pl)

 

listopad 2021

maj 2022.

 

Z historią w tle…

„Jak nowocześnie

i ciekawie uczyć

historii i WOS?”

Nauczyciele historii i WOS, do których adresowana jest ta forma doskonalenia, będą mogli zaprezentować metody pracy, które w widoczny sposób aktywizują uczniów oraz motywują do kolejnych działań. Pomoc merytoryczna ekspertów zewnętrznych oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie korzystania z TIK i aplikacji umożliwiających atrakcyjne prowadzenie zajęć – to kolejne korzyści uczestnictwa w sieci. Istotnym elementem sieci współpracy będzie inicjowanie działań służących promocji regionu bądź upamiętnianiu ważnych wydarzeń historycznych. Wzajemna wymiana doświadczeń oraz dzielenie się dobrymi praktykami, korzystnie wpłyną na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, co przełoży się na wzrost wiedzy i umiejętności uczniów.

Marzena Kołakowska (marzena.kolakowska@mscdn.edu.pl)

     listopad 2021

maj 2022.

Moda na aktywność fizyczną

Sieć współpracy i samokształcenia skierowana jest do nauczycieli wychowania fizycznego oraz osób zainteresowanych tematyką. Spotkania nauczycieli w sieci dadzą możliwość wymiany doświadczeń w planowaniu, organizowaniu oraz badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów. Pozwolą na inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych metod i form pracy. Pomoc merytoryczna ekspertów zewnętrznych poszerzy kompetencje uczestników w budowaniu własnego warsztatu pracy, co przełoży się na wzrost zainteresowania uczniów aktywnością ruchową. Zadania będą realizowane poprzez spotkania stacjonarne oraz z wykorzystaniem platformy e- learningowej.

Barbara Chełmińska (barbara.chelminska@mscdn.edu.pl)

listopad 2021

kwiecień 2022

Czytać czy nie czytać.

Oto jest pytanie!

Celem działania sieci jest nawiązanie współpracy nauczycieli – polonistów, w celu wymiany doświadczeń związanych z pracą na lekcjach języka polskiego i odkrywaniem, wspólnie z uczniami, świata odbitego na kartach literatury.

W dzisiejszym, mocno zreifikowanym świecie, należy przywrócić czytaniu i smakowaniu literatury należną wartość. Sieć współpracy nauczycielskiej ma służyć zbieraniu osobistych i wspólnych doświadczeń, wymianie myśli i kreowaniu nowych pomysłów na zachęcanie uczniów do czytania i poszukiwania odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań. Dodatkowym celem jest wspieranie rozwoju moralnego dzieci i młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury.

Jak uczyć literatury i o literaturze? Jak pokazać, że książka może wygrać z komputerem? Na te i inne pytania postarają się odnaleźć konkretne odpowiedzi nauczyciele pracujący w tej sieci.

Anna Chodkowska (anna.chodkowska@mscdn.edu.pl)

listopad 2021

maj 2022

Kreatywny germanista

Sieć współpracy skierowana jest do nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkół. Celem działania sieci jest wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod nauczania języka niemieckiego oraz rozwijania samodzielności, innowacyjności i kreatywności zarówno uczniów jak i nauczycieli. Ponadto zakłada doskonalenie nauczycieli oraz wymianę doświadczeń w zakresie wykorzystania w nauczaniu języka niemieckiego narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość i stacjonarnych.

Doskonalenie nauczycieli języka niemieckiego w zakresie rozwijania u uczniów sprawności i kompetencji językowych, upowszechnianie dobrych praktyk oraz innowacyjności w nauczaniu języka niemieckiego.

Renata Kreft (renata.kreft@mscdn.edu.pl)

 

listopad 2021

marzec 2022

 

Trening Umiejętności Społecznych w praktyce

Celem działania sieci „Trening Umiejętności Społecznych w praktyce” jest nawiązywanie wspierających kontaktów wśród osób prowadzących zajęcia TUS, wymiana doświadczeń, udostępnianie własnych zasobów oraz korzystanie z umiejętności i doświadczeń zawodowych innych uczestników grupy.

Do głównych działań sieci należy: prowadzenie TUS z dziećmi z dysfunkcjami w sferze społecznej, w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), planowanie harmonogramu zajęć, dobór odpowiednich metod pracy, budowania systemu motywacyjnego zachęcającego do współpracy, praktyczne wskazówki do pracy, tworzenie przykładowych scenariuszy zajęć. Adresaci: nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia TUS.

Sylwia Parólska (sylwia.parolska@mscdn.edu.pl)

 

październik 2021 maj/czerwiec 2022

Aktywny Samorząd Uczniowski

Sieć współpracy i samokształcenia „ Aktywny Samorząd uczniowski” dedykowana jest nauczycielom opiekunom samorządów uczniowskich oraz tych zainteresowanych tematyką.

Spotkania w sieci pozwolą uczestnikom na wymianę doświadczeń nabytych podczas opieki nad samorządami, szczególnie w zakresie pracy zdalnej oraz przyczynią się do wzrostu zaangażowania społecznego uczniów. Aktywne uczestnictwo w sieci ułatwi placówce realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 jakim jest wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Maria Sykut (maria.sykut@mscdn.edu.pl)

październik 2021

maj 2022

Dobra współpraca

z uczniami i rodzicami,

czyli jak budować zespół klasowy

Sieć współpracy i samokształcenia skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych, którzy są wychowawcami klas IV – VII. Głównym celem współpracy w ramach sieci będzie poszerzenie wiedzy i kompetencji psychologicznych z zakresu budowania i zarządzania zespołem klasowym oraz tworzenia pozytywnych relacji z rodzicami.

Sieć będzie przestrzenią wymiany doświadczeń w ramach dobrych praktyk. Zostanie stworzona możliwość kontaktu z innymi nauczycielami, którzy mierzą się z podobnymi problemami wychowawczymi, co pozwoli uczestnikom przeanalizować sytuację z różnych perspektyw. Uczestnicy sieci otrzymają merytoryczne wsparcie w sytuacjach trudnych związanych

z pracą wychowawcy. Poznają sposoby dbania zarówno o swój dobrostan psychiczny jak uczniów i rodziców. Zadania będą realizowane stacjonarnie oraz z wykorzystaniem platformy e- learningowej.

Marcin Stępień (marcin.stepien@mscdn.edu.pl)

 

 

październik 2021

maj 2022

 

Cyfrowy niezbędnik nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

 

Celem spotkań w ramach sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jest ułatwienie nauczycielom poszukiwań narzędzi cyfrowych i pokazanie możliwości wykorzystania TIK na pierwszym etapie edukacyjnym. Proponowane działania opierać się będą na wzmocnieniu kompetencji cyfrowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wymianie doświadczeń między uczestnikami, opracowaniu zadań, pomysłów na zajęcia lekcyjne oraz katalogu narzędzi szczególnie użytecznych w rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów oraz uatrakcyjnienia procesu nauczania i uczenia się najmłodszych. Cele będą realizowane w usłudze internetowej służącej pracy zespołowej opartej na chmurze poprzez: komunikowanie się uczestników za pomocą platformy edukacyjnej, poczty elektronicznej oraz działania podejmowane w aplikacjach internetowych.

Bożena Klicka (bozena.klicka@mscdn.edu.pl)

listopad 2021

marzec 2022

Inspiracje metodyczne dla nauczycieli informatyki

Sieć współpracy i samokształcenia: „Inspiracje metodyczne dla nauczycieli informatyki” to miejsce na doskonalenie i wymianę doświadczeń w zakresie wykorzystania dostępnych aplikacji i narzędzi cyfrowych na lekcjach informatyki. Głównym celem sieci będzie poszukiwanie rozwiązań metodycznych i merytorycznych w oparciu o podstawę programową z informatyki. Wspólnie zastanowimy się jakie zadania projektowe wspierają rozwój zainteresowań informatycznych wśród uczniów. Tematyka sieci adresowana jest do nauczycieli II i III etapu edukacyjnego realizujących zajęcia z informatyki na poziomie podstawowym

Stanisław Szulc (stanislaw.szulc@mscdn.edu.pl)

październik 2021

maj 2022

Pasja tworzenia –

przez Sztukę do rozwoju

 

Przedmioty artystyczne są bardzo ważną sferą, w której rodzi się twórczy człowiek, dlatego wielką rolę odgrywa potrzeba samorozwoju i samokształcenia. Nadrzędnym celem sieci jest stworzenie twórczego, aktywnego środowiska oraz miejsca swobodnej wymiany doświadczeń z możliwością wzajemnego wsparcia i ciągłych inspiracji poprzez wspólną twórczą pracę. Priorytetem będzie pokazanie sztuk plastycznych jako metod terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem elementów arteterapii, które w obecnej sytuacji szkolnej są bardzo ważne. Zastosowanie technik arteterapii przyczyni się do poznania i akceptacji swoich emocji oraz przezwyciężenia kryzysu twórczości artystycznej.

Oferta skierowana jest do nauczycieli plastyki, edukacji plastycznej, zajęć pozalekcyjnych i tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie artystycznej.

Hanna Długołęcka (hanna.dlugolecka@mscdn.edu.pl)

 

listopad 2021

czerwiec 2022