Sieci Współpracy i Samokształcenia to cykliczne spotkania nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranej tematyki. Głównym celem jest nabywanie umiejętności praktycznych w oparciu o warsztaty metodyczne oraz możliwość dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i własnym doświadczeniem.  

MSCDN Wydział w Ciechanowie realizuje w roku szkolnym 2022/2023: 

       
Matematyka na czasie z elementami OK zeszytu – sieć współpracy i samokształcenia 

Celem działania sieci jest podniesienie jakości kształcenia oraz zachęcenie nauczycieli do wprowadzania w pracy z zespołem klasowym elementów OK zeszytu, wspierającego uczniów w nauce a nauczycieli w nauczaniu. Głównym zadaniem uczestników sieci będzie doskonalenie się, wymiana doświadczeń, tworzenie nowych ciekawych rozwiązań stosowanych w pracy z uczniem.   

Realizacja zagadnień metodycznych będzie realizowana poprzez: spotkania online, komunikowanie się uczestników za pomocą poczty elektronicznej oraz działania podejmowane na platformie cyfrowej. 

Zgłoszenia: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/22178/o/-2/w/Ciechan%C3%B3w

Iwona Brulińska,  

iwona.brulinska@mscdn.edu.pl 

październik 2022  

luty 2023 

Dobry plan to podstawa – wzmacnianie tożsamości regionalnej w szkole podstawowej 

Sieć adresowana jest do nauczycieli, którym bliska jest edukacja regionalna. Wspólnie zaplanujemy działania i wskażemy narzędzia umożliwiające atrakcyjną pracę z uczniem szkoły podstawowej.  Pomoc merytoryczna edukatorów z Muzeum Szlachty Mazowieckiej oraz udział w lekcjach muzealnych – to kolejne korzyści uczestnictwa w sieci. Istotnym elementem sieci współpracy będzie inicjowanie działań służących promocji regionu bądź upamiętnianiu ważnych wydarzeń historycznych. Wzajemna wymiana doświadczeń oraz dzielenie się dobrymi praktykami, czerpanie inspiracji metodycznych pozwolą na dostrzeżenie wychowawczych walorów edukacji regionalnej 

Zgłoszenia: 

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/22177/o//w/Ciechan%C3%B3w 

Marzena Kołakowska marzena.kolakowska@mscdn.edu.pl 

październik 2022 

grudzień 2022 

Czym skorupka za młodu…  o kształtowaniu prawidłowych nawyków ruchowych. 

Sieć skierowana jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego, uczących na pierwszym etapie edukacyjnym. Celem spotkań będzie wypracowanie kreatywnych rozwiązań na lekcjach wychowania fizycznego, ukierunkowanych na kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych u dzieci.  

Nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy o nowe gry i zabawy ruchowe, rozwijające odpowiedzialność indywidualną, grupową, a także współdziałanie. Uzyskają praktyczne wskazówki poprawiające efektywność zajęć. Zadania będą realizowane stacjonarnie w ciechanowskich szkołach podstawowych. 

Zgłoszenia: 

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/22081/o/w/Ciechanowie 

Barbara Chełmińska barbara.chelminska@mscdn.edu.pl 

październik 2022 

luty 2023 

Nuda na polskim? 

Nic podobnego! 

Celem działania sieci jest nawiązanie współpracy nauczycieli – polonistów, w celu wymiany doświadczeń związanych z metodyką pracy na lekcjach języka polskiego, w tym tworzenia przestrzeni polonistycznej przyjaznej uczeniu się. 

Współczesny nauczyciel reaguje na zmiany…  Telewizja, komputer, video, internet, radio, gazety, tworzą sieć niewidzialnych wpływów, w którą uwikłany jest współczesny człowiek. Zasypywany różnymi informacjami nie jest w stanie ich rejestrować, porządkować i wartościować. Uczeń staje się niewolnikiem mediów. Literatura straciła na atrakcyjności. Stąd ogromna rola edukacji, szczególnie tej nowoczesnej, łączącej obrazy ruchome i te słowem malowane. 

Spotkania w sieci współpracy mają na celu przybliżyć nieszablonowe metody i techniki uczenia oraz obudzić kreatywność i aktywność – najpierw nauczycieli, a potem ich uczniów. Verba docent, exempla trahunt. 

Zgłoszenia: 

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/22176/o/-2/w/Ciechan%C3%B3w 

Anna Chodkowska

 anna.chodkowska@mscdn.edu.pl

październik 2022 

styczeń 2023 

Zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia ze specjalnymi potrzebami 

Celem działania sieci jest nawiązywanie wspierających kontaktów wśród osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne, wymiana doświadczeń, udostępnianie własnych zasobów oraz korzystanie z umiejętności i doświadczeń zawodowych innych uczestników grupy.  

Dobrze zaplanowane zajęcia, to klucz do sukcesu. Zadaniem nauczycieli, wychowawców czy pedagogów specjalnych jest realizacja terapii ucznia z niepełnosprawnością adekwatnie do jego potrzeb. 

Do głównych działań sieci należy: doskonalenie umiejętności planowania i programowania rewalidacji adekwatnie do zdiagnozowanych możliwości psychofizycznych i potrzeb ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zastosowanie w praktyce skutecznych metod, form pracy i środków dydaktycznych oraz tworzenie przykładowych programów rewalidacji.  
Zgłoszenia: 

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/22031/o/-2/w/Ciechan%C3%B3w 

Sylwia Parólska 

sylwia.parolska@mscdn.edu.pl 

listopad 2022  

styczeń 2023 

Kompetencje społeczne w budowaniu zespołu – sieć współpracy psychologów i pedagogów szkolnych 

Sieć współpracy i samokształcenia skierowana jest do psychologów i pedagogów szkół podstawowych. Głównym celem współpracy w ramach sieci będzie poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu budowania i zarządzania zespołem klasowym oraz tworzenia pozytywnych relacji między uczniami w oparciu o elementy treningu kompetencji społecznych. 

Sieć będzie przestrzenią wymiany doświadczeń w ramach dobrych praktyk. Zostanie stworzona możliwość kontaktu z innymi psychologami i pedagogami, którzy mierzą się z podobnymi problemami związanymi w pracy z grupami uczniów, co pozwoli uczestnikom przeanalizować sytuację z różnych perspektyw. Uczestnicy sieci otrzymają merytoryczne wsparcie w sytuacjach trudnych związanych z pracą w szkole. Zadania będą realizowane hybrydowo. 

Zgłoszenia: 

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/22156/o/-2/w/Ciechan%C3%B3w 

Marcin Stępień marcin.stepien@mscdn.edu.pl 

październik 2022 

styczeń 2023 

Kreuj, baw, edukuj- cyfrowe narzędzia w edukacji wczesnoszkolnej 

Celem spotkań w ramach sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jest zaprezentowanie wybranych narzędzi cyfrowych, które urozmaicą pracę z uczniami. Odpowiednio dobrane cyfrowe narzędzia oraz kreatywna postawa nauczyciela sprawiają, że zajęcia edukacyjne stają się przestrzenią do rozwoju kompetencji przyszłości.  

Nauczyciele poszerzą warsztat pracy o praktyczne umiejętności w obsłudze przydatnych narzędzi cyfrowych do tworzenia projektów z zakresu m. in. edukacji polonistycznej i matematycznej, pomysły na aktywności rozwijające kreatywność dzieci, umiejętność korzystania z chmur sieciowych.  Cele będą realizowane w usłudze internetowej służącej do pracy zespołowej opartej na chmurze poprzez: komunikowanie się uczestników za pomocą platformy edukacyjnej, poczty elektronicznej oraz działania podejmowane w aplikacjach internetowych. 

Zgłoszenia: 

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/22191/o/-2/w/Ciechan%C3%B3w 

Bożena Klicka bozena.klicka@mscdn.edu.pl 

listopad 2022 

marzec 2023 

Sieć współpracy i samokształcenia – ABC Nauczyciela Przedszkola 

Sieć skierowana do nauczycieli wychowania przedszkolnego zarówno początkujących, jak i tych z dużym doświadczeniem. Celem spotkań będzie stworzenie nauczycielom przyjaznego miejsca do wymiany swoich doświadczeń z pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Duży nacisk położymy również na współpracę na płaszczyźnie Rodzic – Nauczyciel. 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego zostaną zapoznani z innowacją matematyczną – wiatrak matematyczny oraz wiatrak sensoryczny. Zadania realizowane poprzez zajęcia stacjonarne oraz aktywności na platformie. 

Zgłoszenia: 

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/21635/o/-2/w/Ciechan%C3%B3w 

Ewa Osiecka 

ewa.osiecka@mscdn.edu.pl 

Anna Szmyt 

anna.szmyt@mscdn.edu.pl 

październik 2022 

styczeń 2023 

Innowacyjne i nowatorskie metody pracy z uczniami 

Spotkania w ramach sieci realizowane będą w formie warsztatów, które stanowią bazę teoretyczną, pracy samokształceniowej polegającej m.in. na wykorzystaniu poznanych metod w praktyce szkolnej, aktywności rozumianej jako forum wymiany doświadczeń pod hasłem „Nauczyciel Nauczycielowi Nauczycielem”.  

W trakcie działania sieci zostanie opracowana i wdrożona innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym Wykorzystanie metody naukowej na lekcjach biologii.  

Zgłoszenia: nabór zakończony

Maria Sykut 

maria.sykut@mscdn.edu.pl 

październik 2022 

maj 2023 

Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie  

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki 

Kolejna edycja spotkań nauczycieli matematyki. Celem działania sieci jest podniesienie skuteczności nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym z matematyki poprzez: dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, analizę dobrych praktyk, poszerzenie kompetencji uczestników sieci w omawianym temacie, korzystanie z merytorycznego wsparcia ekspertów. Głównym zadaniem uczestników sieci będzie doskonalenie się, wymiana doświadczeń i wspólne tworzenie nowych rozwiązań stosowanych w pracy z uczniem zdolnym.   

Zgłoszenia: 

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/22121/o/-2/w/Ciechan%C3%B3w 

Monika Miklaszewska 

monika.miklaszewska@mscdn.edu.pl 

Iwona Brulińska,  

 iwona.brulinska@mscdn.edu.pl 

listopad 2022 

maj 2023 

     

 

       

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content