• Wracamy do szkół!
  Wracamy do szkół!

  Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

  Czytaj więcej 

 • Nauczyciel ocenia
  Nauczyciel ocenia
  • Jaka jest alternatywa dla oceniania?
  • Jak rozwijać motywację wewnętrzną uczniów?
  • Jak wspierać kreatywność i autonomię?

  Odpowiedzi na te pytania w najnowszym numerze Meritum. Polecamy!

  Meritum nr 1/2021

  Czytaj więcej...
 • TIK TO MY - czekamy na Was!
  TIK TO MY - czekamy na Was!

  Jeśli chcecie podnieść swoje kompetencje cyfrowe, dołączcie do drużyny projektu „Lekcja:Enter”! O korzyściach opowiada Paweł Łaszkiewicz, jeden z koordynatorów projektu realizowanego w ramach grantu TIK TO MY, w Radiu Płock FM.

   Rozmowa w Radiu    O projekcie

 • Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.50.2020.DB z 3 lipca 2020 r. – dokonuję zmiany polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku:
  7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. [ .PDF]
  Przemysław Czarnek
  Minister / – podpisany cyfrowo / 

   
 •  

  UWAGA:
  Zmiana w podstawowych
  kierunkach realizacji
  polityki
  oświatowej państwa

  w roku szkolnym 2020/2021

  Czytaj więcej...
 • Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane 16 grudnia 2020 r. przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

  Czytaj więcej...
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej
  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

  kierunki

  Czytaj więcej...
 • Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów
  Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów

  Audiobooki lektur i klasyki literatury, a także publikacje i artykuły z czasopism naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych.Cyfrowa biblioteka została otwarta w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

  Czytaj więcej...

 • Doradcy metodyczni
  Doradcy metodyczni

  nowe logo mscdn kolor pelna

  zapraszają na konsultacje 
  (również online)

  Sprawdź terminy... 

   

  Czytaj więcej...
 • Projekt Lekcja: Enter - zapraszamy!
  Projekt Lekcja: Enter - zapraszamy!

  W ramach proponowanych szkoleń uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych, rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), typu odwrócona lekcja czy webquest.

  Czytaj więcej...
 • MSCDN ambasadorem edukacji europejskiej na Mazowszu
  MSCDN ambasadorem edukacji europejskiej na Mazowszu

  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zostało wyłonione jako Regionalny Punkt Informacyjny FRSE na rok 2020-2021 na Mazowszu w ramach konkursu FRSE. 

  Czytaj więcej...

A A

 

 covid 19 5282462 1920

 

Zalecenia dotyczące organizacji w MSCDN spotkań, szkoleń, konferencji
w sytuacji epidemii SARS-CoV-2

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników oraz realizatorów form doskonalenia organizowanych w siedzibach MSCDN określa się następujące zalecenia obowiązujące w sytuacji epidemii SARS-CoV-2.

 

Informacje ogólne:

MSCDN zapewnia:

 • w miejscu realizacji spotkania/szkolenia/konferencji odpowiednią liczbę dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników form oraz dla pracowników Centrum,
 • regularne (kilka razy w ciągu dnia, w zależności od liczby uczestników, skali przedsięwzięcia, czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się uczestnicy spotkania/szkolenia/konferencji, takich jak: toalety, klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł, przyciski, uchwyty, oraz innych, często dotykanych powierzchni,
 • maseczki/przyłbice dla pracowników MSCDN oraz w wyjątkowych sytuacjach dla uczestników w przypadku braku ich posiadania,
 • dostęp do informacji, zamieszczenie w widocznych miejscach potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych,
 • we wszystkich toaletach płynne mydło, płyn do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowe papierowe. W toaletach wywieszone są instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania maseczki oraz instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

W czasie epidemii SARS-CoV-2 na terenie MSCDN nie funkcjonuje szatnia dla uczestników spotkań, szkoleń, konferencji.

 

W celach prewencyjnych organizatorzy i realizatorzy from w MSCDN, planując wydarzenia/spotkania w siedzibie MSCDN, powinni :

 • dostosować liczbę uczestników do obowiązujących przepisów tj. m.in. przebywanie nie więcej niż 1 osoby na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi,• poinformować uczestników szkolenia/spotkania/konferencji zarówno przed wydarzeniem (np. drogą mailową) oraz przed samym jego rozpoczęciem o zastosowanych procedurach dot. przeciwdziałaniu zarażeniu koronawirusem,
 • ograniczyć liczbę kontaktów w miejscu spotkań/szkoleń w tym samym przedziale czasowym, np. w przypadku dwóch lub więcej szkoleń tak zaplanować przerwy, aby maksymalnie jak to jest tylko możliwe ograniczyć możliwość kontaktu i ułatwić zachowanie odpowiedniego dystansu,
 • zaprojektować układ przestrzenny sali (m.in. ustawienie krzeseł, stołów, sceny etc.) spotkania / wydarzenia w taki sposób aby:
  • o zapewnić zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami spotkania min. 1,5 metra;
  • o uniemożliwić zmianę miejsca przez uczestnika spotkania (miejsca / krzesła itp. przypisane krzesło do danej osoby).

 

Przed szkoleniem zrekrutowany/zaproszony do MSCDN uczestnik powinien:

 • zostać wcześniej poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach,
 • zostać uprzedzony o możliwości wykonania pomiaru temperatury u uczestników / pracowników obsługi / spotkania za ich zgodą przez obsługę̨ (osobę wyznaczoną) za pomocą bezdotykowego termometru,
 • zostać poinformowany, że w przypadku wystąpienia u uczestnika spotkania/szkolenia/konferencji oraz u osoby organizującej/realizującej szkolenie niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem może zostać odseparowany od reszty osób i skierowany do punktu medycznego.

 

W trakcie spotkania/szkolenia/konferencji należy:

 • utrzymywać w pomieszczeniach dobrą wentylację, często je wietrzyć (szczególnie przed, jak i po samym szkoleniu / spotkaniu) oraz kompleksowo myć / sprzątać przy wykorzystaniu odpowiednich środków czyszczących miejsca realizacji szkolenia / spotkania zarówno przed jego rozpoczęciem, jak i po jego zakończeniu (niezwłocznie),
 • obowiązkowo stosować przez uczestników / pracowników obsługi środków ochrony osobistej - maseczek / przyłbic (zarówno w trakcie samego spotkania, jak i na etapie jego przygotowania tzw. montaż / demontaż),
 • zachować odpowiedni dystans korzystając z przestrzeni wspólnych, np. na korytarzach czy w pokojach socjalnych,• obowiązkowo dezynfekować dłonie uczestnicy / pracownicy obsługi.

 

 

Zalecenia dla uczestników (do przekazania przed spotkaniem, szkoleniem, konferencją)


Uczestnik przebywający w MSCDN jest zobowiązany:

 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas udziału w szkoleniu/spotkaniu/konferencji.
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 1,5 metra).
 • Myć ręce (regularnie często i dokładnie) wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Zakryć usta i nos, podczas kaszlu i kichania, zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 

W przypadku cateringu na zajęciach organizator zapewnia:

 • Serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę (rezygnacja z tzw. bufetów).• Spożywanie posiłków na terenie spotkania jedynie przy zachowaniu odpowiedniej odległości (min. 1,5 m dystansu pomiędzy siedziskami / stołami / stolikami koktajlowymi).

 

Po szkoleniu

 • Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom spotkania/szkolenia/konferencji (np. krzesło, stolik, flipchart itp.) po każdym wydarzeniu.