A A

 REGULAMIN KONKURSU „FOTO-POETICA”

Fotografia inspirowana twórczością Jana Kochanowskiego

 

ORGANIZATORZY:

· Stowarzyszenie Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego „Renesans”,

· Wójt Gminy Policzna,

· Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

· Radomskie Towarzystwo Fotograficzne w Radomiu

1. Celem konkursu fotograficznego „FOTO-POETICA” jest:

- zwrócenie uwagi na dziedzictwo historyczne oraz na to, że dziedzictwo kulturowe następnych pokoleń zależy w głównej mierze od nas samych,

- promowanie twórczości fotograficznej inspirowanej dziełami Jana Kochanowskiego.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego w dwóch kategoriach: A – uczniowie szkół podstawowych, B – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Uczestnik konkursu może nadesłać do 5 fotografii wykonanych zgodnie z warunkami konkursu tj. będące twórczą, fotograficzną interpretacją co najmniej dwuwiersza z poezji Jana Kochanowskiego.

5. Prace mogą być realizowane w zakresach tematycznych zgodnych z głównym tematem konkursu ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca związane z Janem Kochanowskim.

6. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Fotografie wysoce przetworzone komputerowo nie będą oceniane.

7. Każda przysłana na konkurs fotografia (plik cyfrowy) musi być podpisana wg. wzoru: kategoria A lub B, godło autora, numer kolejny zdjęcia zgodny z Kartą zgłoszenia (np. A_godło_1.jpg).

8. Prace konkursowe należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2021 r., e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temacie e-maila „Konkurs fotograficzny”. Uwaga! Ze względów technicznych wielkość jednej wiadomości nie może przekroczyć 50 MB.

9. Zdjęcia muszą spełniać następujące warunki: rozdzielczość min. 2400 x 1600, 300 dpi, format jpg.

10. Do e-mailu ze zdjęciami należy dołączyć podpisaną własnoręcznie pełnym imieniem i nazwiskiem Kartę Zgłoszenia wg. zał. nr 1.

11. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów w dniu 10 czerwca 2021 roku, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo do: niewyłaniania zwycięzców i przyznawania miejsc ex aequo.

12. W każdej kategorii przewidziane są 3 nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia i Dyplomy RTF za szczególne walory fotograficzne zdjęcia.

13. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu 26.06.2021 r. podczas Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych.

14. Do wszystkich zakwalifikowanych do wystawy fotografii, organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich pod warunkiem zamieszczenia imienia i nazwiska autora (na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie tj. m.in. w publikacjach związanych z konkursem, na stronach portali internetowych, w lokalnej prasie, do wielokrotnej ekspozycji, wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych oraz w innych celach promocyjno-reklamowych). Powyższe uprawnienia, przysługują organizatorowi, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a zawartych w karcie zgłoszenia.

15. Uczestnik konkursu (lub jeśli jest niepełnoletni jego prawni opiekunowie), składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:

a. jest autorem załączonych zdjęć, a prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na konkurs.

b. posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji.

c. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia przedmiotowego konkursu – art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (j.t. w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami).

d. akceptuje warunki regulaminu konkursu.

16. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

17. Laureaci powiadomieni zostaną telefonicznie lub e-mailem o wynikach konkursu oraz o sposobie przyznania nagród.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. W tym przypadku nadesłane pliki cyfrowe przysłane e-mailem zostaną zniszczone.

19. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną rozpatrzone.

Karta zgłoszenia pobierz tutaj