A A

Proponowane szkolenia zostaną przeprowadzone w wersji online, z wykorzystaniem korespondencji mailowej, na platformie Moodle, z wykorzystaniem pakietu Office 365 - aplikacji na smartfony i tablety w środowisku Android oraz iOS. Po zebraniu grupy, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, zostanie wysłana informacja dotycząca sposobu realizacji szkolenia wraz z kluczem dostępu (hasłem do kursu na platformie moodle).

Edukacja matematyczno-przyrodnicza

Jak rozwijać kompetencje matematyczne uczniów w formie pracy zdalnej?

Metody stymulujące aktywność uczniów podczas zajęć edukacji przyrodniczej

Praca metodą projektu edukacyjnego z wykorzystaniem WebQuestu na zajęciach matematyki i przedmiotach edukacji przyrodniczej

Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych z wykorzystaniem narzędzi TIK gr. 3

Języki obce

Rozwijanie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej - Grupa II

Plastyka, muzyka, technika

Narysowane zapamiętane - rysunkowa notatka, czyli sposób na przekazywanie wiedzy gr. 2

Inne

Twórczość w wirtualnym świecie. Tworzenie scenariuszy zajęć twórczych

Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

Dziecko w grupie rówieśniczej - kompetencje społeczno-emocjonalne gr. 3

Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły