A A

 Wychowawczy poradnik szkoły

 

 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego np. z zespołem Aspergera z racji swoich zachowań nieakceptowanych społecznie, otrzymują zwykle negatywne komunikaty o sobie. Jest to często mechanizm prowadzący do utrwalania zaburzeń. Nasz program pracy rozwijający kompetencje emocjonalno – społeczne dzieci na I etapie edukacyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego) DOŚWIADCZAM – CZUJĘ - ZMIENIAM  ma na celu uczenie umiejętności komunikacji ze sobą, z własnymi potrzebami oraz uczenie kontaktu z innymi (grupą rówieśniczą, dorosłymi). Ma za zadanie wyposażyć uczestników w wiedzę na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zasad pracy i współpracy w grupie. Czytaj więcej...

 

Przemoc rówieśniczą uważa się za istotny problem w wielu szkołach na całym świecie, także w Polsce. Pomimo tego, że szkoły podejmują różne działania mające na celu uczynienie szkoły bardziej przyjaznej i bezpiecznej, ograniczenie w niej zachowań agresywnych nie zawsze jest efektem tak oczywistym (Rigby, 2010). To nie tajemnica, że zapobieganie przemocy rówieśniczej jest raczej skomplikowanym przedsięwzięciem.Warte rozważenia w tym kontekście jest zwrócenie uwagi na fakt, że większość opracowywanych programów profilaktycznych czy sugerowanych działań bazuje na definicjach problemu sformułowanych przez osoby dorosłe, a zatem wynikające z rozumienia zjawiska przez badaczy zajmujących się tym zagadnieniem czy praktyków. Tymczasem sposób postrzegania tego problemu przez uczniów, może być odmienny i zarazem niezwykle ważny z punktu widzenia skuteczności podejmowanych działań profilaktyczno-wychowawczych. Czytaj więcej...

 

„Jak wzmocnić siebie i (nie) reagować na potrzeby innych?” to projekt stawiający sobie za cel rozwijanie kluczowych kompetencji emocjonalno-społecznych u dzieci i młodzieży, budowanie w nich motywacji do działania oraz zdolności do autorefleksji, by skutecznie radzili sobie w trudnych sytuacjach życiowych.  Zwraca uwagę na trenowanie takich zdolności jak: empatia, asertywność, komunikowanie się werbalne i pozawerbalne, autoprezentacja, współpraca, praca z celem. Czytaj więcej...

  • Dobre praktyki pedagoga szkolnego, czyli  PROFILAKTYKA Z UCZNIAMI

    Wśród zadań pedagoga znajdujemy oddziaływania profilaktyczne, którymi obejmujemy społeczność szkolną. To zadanie priorytetowe w pracy pedagoga szkolnego. Oddziaływania są w szczególny sposób potrzebne w sytuacji nauki zdalnej i utrudnionego kontaktu nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów z uczniami. W związku z trudnościami w asymilacji uczniów do warunków nowej rzeczywistości (np. wielu pokus obecnych we własnym pokoju) należało DZIAŁAĆ w sposób uporządkowany, planowy, przemyślany, w poszukiwaniu dialogu z uczniami w wirtualnej przestrzeni. Czytaj więcej...