Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie (WDŻ)

Szanowni Państwo,

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie rozpoczyna rekrutację na:

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

UCZESTNICY KURSU:

Kurs jest przeznaczony dla czynnych zawodowo nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

Adresatami kursu kwalifikacyjnego są nauczyciele szkół podstawowych z zasięgu Wydziału MSCDN w Warszawie.

CEL OGÓLNY KURSU:

Uzyskanie przez nauczycieli kwalifikacji do prowadzenia w szkole podstawowej zajęć edukacyjnych: wychowanie do życia w rodzinie.

PROGRAM:

W roku szkolnym 2021/2022 kurs będzie realizowany według ramowego planu i programu na podstawie § 21 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045; z 2021 r. poz. 1601).

Program kursu obejmuje minimum 300 godzin (w tym: 240 godzin zajęć dydaktycznych zaplanowanych w formie wykładów i ćwiczeń, oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych), w  następujących blokach przedmiotowych:

 1. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie.
 2. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne.
 3. Zagadnienia biomedyczne.
 4. Zagadnienia seksuologiczne.
 5. Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie.
 6. Praktyka pedagogiczna.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • kurs rozpocznie się w marcu 2022 r. i zakończy się w maju 2023 r.
 • zajęcia dydaktyczne będą realizowane stacjonarnie w siedzibie MSCDN Wydziału w Warszawie, Świętojerska 9 lub zdalnie na Platformie Teams  
 • zajęcia dydaktyczne będą się odbywały raz w miesiącu: w formie trzydniowych zjazdów weekendowych (piątki w godz. 15.00 – 20.00, soboty i niedziele w godz. 9.00 – 18.00.)
 • maksymalnie grupa liczy do 25 osób
 • szczegółowy harmonogram i program zajęć dyd. zostanie podany uczestnikom na początku kursu.

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie kursu (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja to 10% ogólnego czasu trwania zajęć dyd.)
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów bloków przedmiotowych
 • zaliczenie obowiązkowych praktyk pedagogicznych.

REKRUTACJA:

Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej  [formularz zgłoszeniowy] do dnia 15 styczna 2022 r. Osoby zakwalifikowane na kurs otrzymają pismo pocztą elektroniczną w tej sprawie.

DOKUMENTACJA, NIEZĘDNA DO ZAKWALIFIKOWANIA NA KURS:

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole podstawowej
 2. Dyplom potwierdzający wyższe wykształcenie (jeśli nazwisko na dyplomie jest inne niż w aktualnych dokumentach, to odpis aktu małżeństwa)
 3. Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego. 
 4. Zgoda dyrektora na odbycie praktyk pedagogicznych na terenie szkoły podstawowej, w której nauczyciel jest zatrudniony

ORGANIZACJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH:

Praktyki pedagogiczne są obowiązkowe dla każdego uczestnika kursu. Odbywają się w szkole podstawowej, w której uczestnik jest zatrudniony. Celem praktyk jest zdobywanie doświadczenia pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela oraz konfrontowanie nabytej wiedzy i umiejętności z rzeczywistością pedagogiczną.

Za organizację praktyk w szkole podstawowej odpowiada organizator kursu. Szczegółowego opisu zadań przewidzianych do wykonania w ramach praktyk pedagogicznych dokonuje organizator kursu. Organizator wskazuje opiekuna praktyk. Opiekunem praktyk jest nauczyciel wychowania do życia w rodzinie — osoba z ramienia MSCDN.

Zadania do realizacji w ramach praktyk pedagogicznych:

 • poznanie realizowanych przez szkołę zadań wychowawczo-profilaktycznych, sposobu funkcjonowania i organizacji pracy oraz dokumentacji działalności dydaktycznej i wychowawczo-profilaktycznej szkoły – 8 godz.
 • konsultacje z opiekunem praktyk, pedagogiem szkolnym lub psychologiem – 8 godz.
 • przegląd pomocy dydaktycznych z wychowania do życia w rodzinie w zbiorach biblioteki szkolnej: publikacje naukowe, podręczniki, materiały multimedialne – 8 godz.
 • obserwacja realizowanych zajęć wychowania do życia w rodzinie przez opiekuna praktyk, omawianie obserwowanych zajęć z nauczycielem prowadzącym zajęcia, analiza i wnioski – 10 godz.
 • przygotowanie scenariuszy zajęć oraz konsultacje z opiekunem praktyk  – 16 godz.
 • prowadzenie zajęć z wychowania do życia w rodzinie oraz ich omówienie z opiekunem praktyk – 10 godz.

Organizator kursu dokonuje zaliczenia praktyk pedagogicznych na podstawie pisemnego potwierdzenia dyrektora szkoły podstawowej, w której uczestnik kursu je odbył.

Komplet dokumentów prosimy dostarczyć do Sekretariatu MSCDN, Wydział w Warszawie – w terminie do 15 stycznia 2022 r. na adres: 00-236 Warszawa ,  ul. Świętojerska 9 – z dopiskiem Kurs kwalifikacyjny: Wychowanie do życia w rodzinie.  O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

KOSZT: 2600 zł

Wpłaty na konto MSCDN należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć dyd. po otrzymaniu pisemnej informacji pocztą elektroniczną od kierownika kursu o zakwalifikowaniu. Istnieje możliwość ubiegania się o rozłożenie wpłaty na 2 raty po uzyskaniu zgody Pani Ewy Lubczyńskiej, Kierownika Wydziału MSCDN w Warszawie a także wystawienia faktury.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu: Jolanta Szymczyk, e-mail: jolanta.szymczyk@msdn.edu.pl

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content