A A

 

Logotypy Unii barwy RP na stronę

 

 

globus

 

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na przerwę świąteczną, rekrutacja do Projektu „Zobaczyć świat oczami geografa … ” będzie trwała do 15 stycznia 2019.


W przypadku szkół, w których ze względu na liczebność uczniów w klasach, nie ma możliwości skompletowania 24-osobowej grupy uczniów, którzy wzięliby udział w Projekcie, możliwe jest przygotowanie wspólnego zgłoszenia przez dwie szkoły. Warunkiem jest, by szkoły przygotowujące wspólne zgłoszenie, podlegały nadzorowi tego samego organu i aby obydwie były szkołami miejskimi lub wiejskimi. W zgłaszanej grupie mogą być uczniowie zarówno klas VII i VIII – prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu. Szkoły przygotowując wspólne zgłoszenie, akceptują pozostałe punkty Regulaminu rekrutacji.


Szczegółowe informacje o Projekcie zamieszczamy na [stronie internetowej Projektu]. Wprowadzone zmiany zostały zapisane w aneksie do Regulaminu rekrutacji (w załączeniu).

  1. Aneks
  2. Regulamin

 

 

Zaproszenie do udziału w Projekcie

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza szkoły podstawowe do udziału w Projekcie pt.

 

„Zobaczyć świat oczami geografa. Opracowanie programów kształcenia i organizacja zajęć terenowych
i kameralnych dla uczniów realizujących podstawę programową z geografii w szkole podstawowej”

 

skierowanym do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, zlokalizowanych w woj. mazowieckim. Udział szkół polega na uczestnictwie grup uczniów, wyłonionych w drodze konkursowej, w wyjazdowych warsztatach z geografii, obejmujących zajęcia kameralne i terenowe w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym (MOG) w Murzynowie k. Płocka (woj. mazowieckie).


Projekt został zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w konkursie „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczącym opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Warszawski, a za jego prowadzenie odpowiada Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (WGSR).

Zajęcia będą prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną WGSR UW. Merytoryczną opiekę nad Projektem będą sprawować dydaktycy geografii z WGSR UW. Metodycznie Projekt będzie także wsparty przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN).

Zajęcia zostaną przeprowadzone na podstawie specjalnie w tym celu przygotowanych programów kształcenia. Programy będą wzbogacone o treści niestandardowe i zostaną opracowane przez dydaktyków z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych we współpracy z przedstawicielami MSCDN.

Zajęcia będą obejmowały:

  • prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie pozyskanych danych i formułowanie wniosków;
  • poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody;
  • identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej;
  • integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną.

Projekt będzie realizowany w okresie od 4 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. W Projekcie zaplanowano organizację 10 warsztatów w 3 sezonach: wiosna 2019 r. (4 warsztaty), jesień 2019 r. (2 warsztaty), wiosna 2020 r. (4 warsztaty). Każdy warsztat będzie trwał 2 dni przy czym przyjazd Uczestników jest przewidziany w godzinach wieczornych w dniu poprzedzającym rozpoczęcie warsztatów, łącznie więc udział w warsztatach wiąże się z wyjazdem Uczniów na 2,5 dnia. W każdym warsztacie będzie brała udział jedna grupa uczniów.

Uczestnictwo w zajęciach pozwoli młodzieży rozszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie oceny stanu i potencjału środowiska geograficznego oraz działań służących zrównoważonemu rozwojowi. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą także rozszerzyć kompetencje społeczne uczestników, które będą im przydatne w nowym środowisku uczniowskim szkoły ponadpodstawowej.

Rekrutacja

Nabór do projektu rozpoczyna się w dniu 18 grudnia 2018 r. i będzie trwał do 4 stycznia 2019 roku. W celu zgłoszenia grupy prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji (zał. 1), wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (zał. 2) i przesłanie go w podanym terminie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci zeskanowanego dokumentu.

Decyzję o zgłoszeniu grupy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły. Zgłoszenia grupy uczniów dokonuje Nauczyciel Geografii w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Każda szkoła może zadeklarować chęć udziału w jednym warsztacie. W Projekcie przewidziano równy liczebnie udział szkół wiejskich (5) i miejskich (5). Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z deklaracją, że szkoła, w przypadku zakwalifikowania do Projektu, skompletuje grupę 24 uczniów z tego samego oddziału (klasa VII lub VIII), która weźmie udział w Projekcie, i wskaże 5 uczniów, którzy znajdą się na liście rezerwowej. Szkoła zapewni także udział 2 opiekunów, którzy będą sprawowali opiekę nad uczniami w trakcie warsztatów. Listę Uczestników (w tym Opiekunów) i ich listę rezerwową Szkoła prześle Organizatorom warsztatów wraz z oświadczeniami uczniów i rodziców/opiekunów prawnych przed podpisaniem umowy z Uniwersytetem Warszawskim.

Warunkiem udziału w ocenie rekrutacyjnej jest przesłanie kompletnego zgłoszenia w terminie 18 grudnia 2018 r. - 15 stycznia 2019 r. Za kompletne uznaje się zgłoszenie, w którym zostały wypełnione wszystkie rubryki i które zostało opatrzone pieczęcią szkoły i podpisami Dyrektora Szkoły oraz Nauczyciela Geografii.

Nadesłane zgłoszenia, po spełnieniu warunków formalnych, zostaną ocenione przez Komisję ds. rekrutacji, powołaną na potrzeby Projektu.

Merytorycznymi elementami zgłoszenia, podlegającymi ocenie, będą: a) przesłane przez szkoły informacje o sposobach, które szkoły stosują w celu aktywizacji uczniów działania na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego w kontekście celów zrównoważonego rozwoju oraz b) przedstawienie (wspólnie przez uczniów i nauczycieli) pięciu podstawowych problemów przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych występujących w otoczeniu szkół wraz z uzasadnieniem, dlaczego są one lokalnie istotne.

Na podstawie sumarycznej liczby punktów przyznanych przez Komisję ds. rekrutacji nadesłanym zgłoszeniom, zgodnie z przyjętymi w Projekcie kryteriami, zostaną ustalone dwie listy rankingowe (oddzielne dla szkół miejskich i wiejskich). 5 szkół z największą liczbą punktów z każdej listy (łącznie 10 szkół) weźmie udział w Projekcie. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 stycznia 2019 r. drogą mailową na adres poczty elektronicznej Szkoły, podany w zgłoszeniu.

Grupy uczniów, zakwalifikowane do Projektu, będą miały wraz z opiekunami zapewnione nieodpłatnie noclegi w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym WGSR UW, wyżywienie oraz transport między Szkołą a MOG. Przewidywane jest wynagrodzenie dla opiekunów grup uczniów, biorących udział w warsztatach (zaplanowano udział 2 opiekunów towarzyszących każdej grupie).

W załączeniu

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zapraszamy szkoły do przesyłania zgłoszeń!

W imieniu Zespołu Projektowego

  • Kierownik Projektu  - dr Paulina Pokojska, inż. arch. kraj. ,ul. Krakowskie Przedmieście 30 ul. Krakowskie Przedmieście 30
  • Sekretarz Projektu - Ewa Mierzwiak, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.