A A
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce. Zapraszamy również nauczycieli pracujących w szkołach, gdzie uczą się obcokrajowcy.

Konkurs #Szkoła2030 to ogólnopolska burza mózgów dla edukacji. Proponujemy Ci niezwykłą podróż w przyszłość. Wyobraź sobie, że…

Czytaj więcej...

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza trzecią edycję konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Przedsięwzięcie adresowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, a także innych osób związanych z mazowiecką oświatą i kulturą.Podobnie jak w poprzednich edycjach, zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Autorzy projektu chcą zwrócić uwagę na doskonalenie kompetencji obywatelskich dających możliwość pełnego, aktywnego i demokratycznego uczestnictwa w życiu politycznym kraju. 

Zapraszamy do udziału w cyklu seminariów "Akademii Pedagoga i Psychologa"

Cele ogólne:
Doskonalenie kompetencji nauczyciela w zakresie zagadnień związanych z meteorologią i klimatologią, geografią regionalną świata i kartografią, zgodnych z Podstawą Programową (obowiązująca od 2017)

23 III 2019 - Celem konferencji jest godne upamiętnienie twórczości pisarza - emigranta Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w setną rocznicę urodzin (1919-2000),prezentacja twórczości pisarza, doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej o cierpieniu, uświadomienie wagi przekazu literackiego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej. 

Dlaczego z roku na rok wzrasta liczba hospitalizacji osób przyjmujących dopalacze? Dlaczego nasze działania są tak mało skuteczne? Jakie można zaproponować rozwiązania? Co pokazują prowadzone w ostatnich latach na ten temat badania? Jaką edukację należy prowadzić ku zredukowaniu problemu dopalaczy?

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej realizowanego w projekcie pt.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy"...

Zapraszamy nauczycieli matematyki liceów i techników do udziału w kursie on-line "Matematyka w Połowie drogi… – wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą".

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW)

Warsztaty metodyczne "Wychowanie obywatela PRL- obraz życia codziennego w źródłach archiwalnych." Celem warsztatów metodycznych jest podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania źródeł z zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących wychowania wzorowego obywatela w PRL oraz doskonalenie umiejętności krytyki źródeł.

MSCDN zaprasza nauczycieli z Mazowsza rozpoczynających pracę w zawodzie do udziału w międzynarodowym projekcie The Unteachables realizowanym w programie Erasmus+.

Zapraszamy na bezpłatne seminaria aktualizujące wiedzę: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce. "Umowy międzynarodowe - czy są skuteczne wobec wyzwań globalnych?"

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.