MSCDN logo Siedlce

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A
  1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

 

  1. Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Karta nauczyciela

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Ocena pracy nauczyciela

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

„BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” stanowiący zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Podstawa programowa

Egzaminy i sprawdziany zewnętrzne

Stypendia i programy wspierające

Prawa dziecka-ucznia

Prawa rodziców

Eksperymenty i innowacje pedagogiczne

Ochrona danych osobowych w szkole – poradnik UODO i MEN

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin maturalny

Egzamin zawodowy

Egzamin eksternistyczny

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

 

  1. Instytucje doskonalące nauczycieli

Placówki doskonalenia nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego - publiczne uczelnie akademickie

Wykaz uczelni niepublicznych


  1. Instytucje wspierające pracę nauczycieli

Biblioteki


Fundacje, stowarzyszenia, organizacje

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Wykazy publicznych i niepublicznych, w tym specjalistycznych, poradni psychologiczno pedagogicznych z terenu woj. mazowieckiego

 

 

  1. Publikacje dla nauczycieli

 

Kwartalnik edukacyjny Meritum redagowany przez zespół nauczycieli konsultantów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z pracownikami Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

Każde wydanie kwartalnika poświęcone jest innemu tematowi wiodącemu prezentowanemu wieloaspektowo - od stanu badań w danej dziedzinie, poprzez dorobek nauczycieli i szkół, po przykłady rozwiązań praktycznych. Autorami artykułów są autorytety naukowe w dziedzinie jakości pracy szkoły, oceniania i egzaminowania, specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, nauczyciele innowatorzy, dyrektorzy placówek oświatowych. Utrzymanie konwencji stałych działów sprzyja przejrzystości pisma i ułatwia jego odbiór. Dzięki "Meritum" czytelnicy mogą poznać nowe koncepcje pedagogiczne, innowacyjne rozwiązania programowe i metodyczne, recenzje interesujących i przydatnych książek.

Szczegóły dotyczące prenumeraty i mozliwości zakupu indywidualnego na stronie meritum.edu.pl

 

 

 

Efektem projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, są między innymi poniższe publikacje:

 

Zeszyt humanisty: Współczesna edukacja humanistyczna – metodyka i przykłady
Autorami publikacji są konsultanci MSCDN i OEIiZK, jak również nauczyciele humaniści pracujący na II, III i IV etapie edukacyjnym, uczestniczący w warsztatach w zakresie kształcenia kompetencji humanistycznych.
W zeszycie humanisty bardzo dużo uwagi poświęcono innowacyjnym rozwiązaniom edukacyjnym. Scenariusze zajęć, realizacje zadań, karty pracy prezentują różnorodne możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w projektowaniu lekcji języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego, muzyki i innych. Czytelnik znajdzie w niniejszej publikacji sugestie, pomysły, inspiracje oraz dowody dydaktycznej refleksji nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
Przedstawione propozycje prac mogą pomóc w kształtowaniu u uczniów umiejętności złożonych. Można je modyfikować, udoskonalać, dostosowywać do potrzeb i możliwości wychowanków.
Materiał zawarty w broszurze świadczy o potrzebie poszukiwania form pracy z młodym człowiekiem.

 

 

 

 

Zeszyt przyrodnika: Współczesna edukacja przyrodnicza – metodyka i przykłady
Publikacja jest efektem wypracowanym przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych podczas zajęć warsztatowych w ramach projektu APN.
Szeroko ujęte działania innowacyjne podjęte na kursie doskonalącym przełożyły się na konkretne przykłady realizacji treści przyrodniczych zaprojektowanych z myślą o zajęciach z uczniami.
Scenariusze zajęć, eksperymenty, obserwacje przyrodnicze, realizacje zadań, ćwiczeń, kart pracy prezentują różnorodne możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w projektowaniu lekcji biologii, chemii, fizyki, geografii oraz przyrody.
Koncepcja zeszytu została zaplanowana tak, by były wyeksponowane metody pracy na lekcji, istota IBSE jako czynnika motywującego do rozwoju oraz wykorzystanie TIK. Zawarte w Zeszycie przyrodnika propozycje mogą pomóc w kształtowaniu u uczniów umiejętności złożonych zawartych w podstawie programowej.

 

 

 

 

Zeszyt dyrektora: Współczesne zarządzanie szkołą
Niniejsza publikacja jest kolejną formą wsparcia metodycznego dyrektorów mazowieckich szkół w zarządzaniu placówkami oświatowymi.
Część pierwszą, teoretyczną, rozpoczyna rozdział wskazujący na zmiany dokonujące się w edukacyjnej rzeczywistości XXI wieku. Wymagają one zdefiniowania na nowo zadań, ról i kompetencji osób zarządzających oświatą.
Rozdział drugi poświęcony jest kompetencjom społecznym dyrektora szkoły, uznanym za niezbędne w budowaniu relacji międzyludzkich w zespole nauczycielskim, od których zależy sukces szkoły. Kontynuacja tematyki związanej z wykorzystaniem narzędzi coachingowych, narzędzi TOC w pracy z radą pedagogiczną oraz stosowaniem autoewaluacji z pewnością pomoże utrwalić wiedzę tematyczną, niezbędną przy tworzeniu nowoczesnej szkoły.
Ostatni rozdział części teoretycznej został poświęcony technologiom informacyjno-komunikacyjnym.
Część praktyczna zawiera osiem przykładów dobrych praktyk. Dyrektorzy dzielą się doświadczeniami i opowiadają o tym, w jaki sposób wprowadzali zmiany w swojej szkole, jakie trudności napotkali, jakich efektów się spodziewają i co powiedzieliby młodym dyrektorom.

 

 

 

OKLADKA ZESZYT PRZEDSZKOLAKA 01bZałożeniem publikacji, opracowanej przez nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej podczas zajęć warsztatowych w ramach projektu APN, jest zaproszenie czytelnika do refleksji i poszukiwań, jak inicjować, inspirować, doradzać, jak jeszcze inaczej stawać się coraz lepszym przewodnikiem dziecka, jak nie zatracić kreatywności. W wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej nie prowadzi się lekcji – zintegrowane działania wyróżniają ten etap edukacyjny od innych. Zawarte w niniejszej publikacji przykłady ćwiczeń i zabaw dydaktycznych są propozycją do tworzenia zintegrowanych zajęć w rożnych sytuacjach edukacyjnych. Nie są jedynym i najlepszym tzw. gotowym przykładem do bezkrytycznego wykorzystania. Są tylko propozycją, która ma zainspirować nauczycieli do własnych ciekawych rozwiązań. Można je udoskonalać, dostosowywać do potrzeb i możliwości wychowanków.

Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązania merytoryczne i metodyczne przyczynią się do wprowadzenia zmian i wzbogacą warsztat pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Pozwolą na ciekawe modyfikacje dotychczasowych działań dydaktyczno-wychowawczych, których istotą jest rozwijanie różnorodnej aktywności dzieci ukierunkowanej naich potrzeby i zainteresowania.

 

 

profes 01bPublikacja jest finalnym produktem systemowego projektu województwa mazowieckiego Akademia Profesjonalnego Nauczyciela, którego idea wywodziła się z naszego przekonania, że dla rozwoju regionu kluczowa jest edukacja, że istotniejszy jest kapitał intelektualny i społeczny mieszkańców niż koncentracja przedsiębiorstw. Zaprezentowane działania w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela sprawdziły się w praktyce i mogą być uznane za modelowe rozwiązanie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli. Prezentowany w niniejszym zeszycie model doskonalenia nauczycieli na Mazowszu oparty został o następujące kryteria: Kompletność rozumianą jako konieczność zastosowania wszystkich elementów modelu; Sekwencyjność oznaczającą, że każdy element modelu jest usytuowany w czasie, pomiędzy innymi elementami, w określonej kolejności; Spójność umożliwiającą elementom modelu harmonijne łączenie się w całość; Celowość – ukierunkowanie wszystkich elementów modelu na realizację celu oraz Współzależność, czyli ścisły związek i wzajemne określanie elementów modelu. Autorzy niniejszej publikacji opracowali też model profesjonalnego nauczyciela wskazując na te kompetencje nauczycielskie, które wydają się być szczególnie ważne w obecnych realiach i które dają większą szansę na sprostanie nowym edukacyjnym wyzwaniom. Przy doborze kompetencji, które uznaliśmy za szczególnie istotne dla mazowieckich nauczycieli, wzięliśmy pod uwagę zarówno potrzeby i uwarunkowania regionu Mazowsza, jak i globalne trendy. Zwróciliśmy również uwagę na zwiększenie roli rodziców i społeczności lokalnych w działaniach edukacyjnych, uwarunkowania kulturowe i demograficzne oraz, dzięki rozwojowi technik informacyjnych i komputerowych, przeniesienie punktu ciężkości z nauczania prowadzonego w szkole na samodzielne uczenie się w domu.

 

 

OKLADKA ZESZYT MATEMATYKA 01bZeszyt matematyka opracowany został podczas realizacji projektu Akademia Profesjonalnego jako materiał podsumowujący realizację kursu doskonalącego skierowanego do nauczycieli matematyki mazowieckich szkół „Matematyka inaczej – nauczyciel matematyki w zmieniającej się rzeczywistości”. Publikacja ma na celu upowszechnienie przykładów innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych zaproponowanych w trakcie realizacji programów poszczególnych modułów kursu, m.in. odwróconą lekcję, ocenianie orientujące, wykorzystanie narzędzi TOC w nauczaniu matematyki czy metodę edukacyjnej wartości dodanej.W zeszycie zaprezentowano wnioski i wskazówki wynikające z międzynarodowych i krajowych badań umiejętności matematycznych uczniów takich, jak: PISA, TIMSS, DUMa, OBUT oraz egzaminów zewnętrznych. Przedstawiono również artykuł dotyczący znaczenia kompetencji społecznychw edukacji XXI wieku.

 

 

 

 


Radośnie - ciekawie - twórczo. Scenariusze zajęć wspierające rozwój kreatywności w przedszkolu i szkole podstawowej Scenariusze zajęć wspierające rozwój kreatywności w przedszkolu i szkole podstawowej to efekt wielu niezwykle twórczych działań, które zostały zrealizowane w płockich i nie tylko szkołach i przedszkolach na przestrzeni 11 lat w ramach projektów "Szkoła Wspierająca Uzdolnienia" oraz "Przedszkole Wspierające Uzdolnienia". To poradnik dla nauczycieli przekonanych o konieczności rozwijania zdolności każdego dziecka.

Informacje o możliwości otrzymania publikacji w MSCDN Wydziałw w Płocku, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych. Przewodnik dobrych praktyk
Publikacja zawiera materiał będący rezultatem projektu ITAAT realizowanego w latach 2010 – 2012 przez osiem instytucji europejskich w ramach programu Grundwig. Prezentuje serię innowacyjnych narzędzi edukacyjnych opartych na technologii informacyjnej i komunikacyjnej, które partnerzy uznali za pomoce w edukacji dorosłych. Tematy przedstawione w przewodniku, omówione zostały tak, aby ułatwić czytelnikowi zrozumienie opisywanych narzędzi oraz wypróbowanie ich w prosty i niezaawansowany technicznie sposób.

 

 

 

 

 

 

 

 


Karty projektów edukacyjnych i scenariuszy zajęć część I i II
Publikacja stanowi zbiór opisów projektów edukacyjnych wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć, które zostały opracowane przez zespoły nauczycieli biorących udział w projekcie systemowym Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu. Zawiera przykłady pracy metodą projektu edukacyjnego na różnych zajęciach. Opisy projektów prezentowane są według jednego wzorca, najczęściej z punktu widzenia nauczyciela i ucznia.
Na uwagę zasługują karty projektów eksponujące samodzielność decyzji uczniów, tematykę regionalną, sięganie do korzeni małych ojczyzn. Pozostałe projekty przedstawiają jeszcze inne treści, które warto poznać i zainspirować nimi własnych uczniów do poszukiwań, przedstawiając różne możliwości gromadzenia doświadczeń.

 

 Publikacje Ośrodka Rozwoju Edukacji
Nowości wydawnicze ORE

Publikacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Informatory CKE, podstawa programowa, arkusze egzaminacyjne, sprawozdania…

Publikacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
Informatory OKE, arkusze egzaminacyjne, sprawozdania

Publikacje Samorządu Województwa Mazowieckiego
Publikacje/multimedia

 

 

  1. Nowatorstwo pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne i eksperymenty
men.gov.pl

Zmiany w sprawie innowacji pedagogicznej
www.portaloswiatowy.pl

Jak prowadzić działalność innowacyjną
www.portaloswiatowy.pl

Innowacje pedagogiczne 
epedagogika.pl

Jak wprowadzić innowację pedagogiczną
www.portaloswiatowy.pl

 

  1. Raporty z badań edukacyjnych


Raporty z badań międzynarodowych


Raporty z badań PISA z lat 2006 – 2018 http://www.ibe.edu.pl/


Międzynarodowe Badanie Postępów w Czytaniu PIRLS http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pirls-2016


Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS) http://www.ibe.edu.pl/

Raporty z badań krajowych

Raport o sytuacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami


http://www.ibe.edu.pl/

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji  Trzecioklasistów z Operonem


https://egzaminy.operon.pl/img/logo_egzaminy.png

Inne raporty z badań edukacyjnych opracowane przez IBE http://www.ibe.edu.pl/