A A

 

Szanowni Państwo, nauczyciele wszystkich typów szkół…

 

„Drogi prowadzą zawsze do ludzi.”
                         Antoine de Saint-Exupery

 

witamy serdecznie na stronie Doradcy Metodyczni i zapraszamy do korzystania z wiedzy i umiejętności doradców metodycznych, którzy wykonują swoje zadania na rzecz środowiska edukacyjnego zgodnie z [priorytetami polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019]:

 • 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 • Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. 
 • Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. 
 • Rozwój doradztwa zawodowego. 
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 •  rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 •  podejmowaniu działań innowacyjnych.

 

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji; 
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek,o której mowa w § 18 ust. 1 p

 

Nauczyciel-doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

 

Marta Choroszczyńska
koordynatorka ds.zespołu doradców metodycznych.

 

 Doradcy metodyczni przy MSCDN Wydział w Warszawie

 Doradca

Proponowane

Godz. dyżurowania

Izabela Cieślińska formy doskonalenia  Środy w godz.1400- 1500 ; czwartki 1400 - 1500
Sylwia Łukasik-Gębska formy doskonalenia  
Halina Olbryś formy doskonalenia  Środy w godz 1400 - 1500 ; czwartki 1400 - 1500
Aneta Rosłoń-Nowak formy doskonalenia  Środy w godz.1300-1600 ; piątki 800- 1600
Zofia Zawadzka formy doskonalenia  Czwartki w godz.900-1000 ; 1500- 1700
Mirosław Łoś formy doskonalenia  W godz.1430 - 1600