A A

Zapraszamy nauczycieli matematyki na 10-godzinne warsztaty „Zdolność widzenia, czyli jak kształtować wyobraźnię przestrzenną uczniów”. Podczas szkolenia zajmiemy się projektowaniem ćwiczeń sprzyjających rozwijaniu wyobraźni geometrycznej z wykorzystaniem gier dydaktycznych, rysunku, modeli brył….

W siedzibie MSCDN Wydział w Ciechanowie odbędzie się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli: „Umiejętne stosowanie TIK w nowoczesnej mazowieckiej szkole” organizowana przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Informacja o konferencji... Zaproszenie...

Zapraszamy 1.04.2019 r. na konferencję połączoną z warsztatami metodycznymi „Trening umiejętności społecznych uczniów ze spektrum autyzmu – praktyczne rozwiązania”. Chcemy zaprezentować różnorodne rozwiązania stosowane w terapii. Wydarzenie wpisuje się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie organizuje dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych cykl bezpłatnych warsztatów metodycznych związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych. Zaproszenie...

Zapraszamy nauczycieli fizyki ze szkół ponadpodstawowych na bezpłatne 5-godzinne warsztaty „Wdrażanie nowej podstawy programowej z fizyki w szkole ponadpodstawowej”. W programie: omówienie zmian w podstawie programowej oraz pokaz przykładowych doświadczeń do wykonania w szkolnej pracowni. Rejestracja on-line...

Zapraszamy nauczycieli geografii ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na 8 -godzinne warsztaty  „Geoinformacja w edukacji szkolnej”. Tematyka szkolenia wpisuje się w realizację jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.  Rejestracja on-line...  

Reforma szkolnictwa branżowego wprowadza szereg zmian dotyczących m.in. klasyfikacji zawodów i realizowaniu podstaw programowych. Aby ułatwić wejście w nowy rok szkolny zapraszamy kadrę kierowniczą na bezpłatną konferencję „Kształcenie zawodowe – planowanie i organizowanie roku szkolnego 2019/2020”. Zaproszenie... Rejestracja on-line...

Rozpoczynamy nabór na „Kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą” na podstawie zgody MKO i Ramowego planu i programu MEN. Uczestnicy otrzymują świadectwo na druku MEN oraz uprawnienia, na równi ze studiami podyplomowymi, do pełnienia funkcji dyrektora szkoły. Planowany początek – maj 2019 r.

Konferencja „Lekcje o Mazowszu: Pierwsze dni Niepodległości”, która odbędzie się 25 lutego 2019 r., jest promocją działań budujących poczucie przynależności do regionu i prezentacją wyników II edycji konkursu, którego tematem przewodnim było 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zapraszamy nauczycieli chemii ze szkół ponadpodstawowych na bezpłatne warsztaty „Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkole ponadpodstawowej”. W programie: Omówienie zmian w podstawie programowej oraz pokaz przykładowych doświadczeń do wykonania w szkolnej pracowni chemicznej.

Bezpłatne warsztaty  dla nauczycieli fizyki ze szkół podstawowych. Laboratorium aktywnego nauczyciela edukacji przyrodniczej (doświadczenia fizyczne) to cykliczne szkolenie laboratoryjne. W tym roku proponujemy doświadczenia umożliwiające realizację podstawy programowej z fizyki w szkole podstawowej.

W zawrotnym tempie zmienia się myślenie o nauczaniu i uczeniu się. Uczniowie należący do pokolenia internetowego, inaczej przyswajają wiedzę. Przed nauczycielami przedmiotów przyrodniczych otwierają się nowe możliwości zapraszamy na bezpłatne warsztaty: „Programowanie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych".

Moduł Woda jest gotowym narzędziem dla nauczyciela, umożliwiającym prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej. Tematyka doświadczeń powiązana jest z treścią podstawy programowej z przedmiotów: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka w szkołach podstawowych. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „ Modułowe Pracownie Przyrodnicze w praktyce. Moduł Woda”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce. 

Poszukujemy współpracowników – osób, które dostrzegają wagę oraz pilność potrzeby ochrony klimatu i chcą być częścią rozwiązania. Jeśli masz dobrą orientację merytoryczną w temacie lub dobre przygotowanie w zakresie nauk ścisłych i chcesz włączyć (lub poszerzyć) wiedzę o klimacie do swoich działań, kierujemy tę wiadomość właśnie do Ciebie.

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza trzecią edycję konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Przedsięwzięcie adresowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, a także innych osób związanych z mazowiecką oświatą i kulturą.


Podobnie jak w poprzednich edycjach, zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej.

W tym roku szkolnym, w związku z 20 rocznicą utworzenia województwa mazowieckiego, tematem przewodnim jest Społeczeństwo Mazowsza. Bohaterami lekcji o Mazowszu będą teraz jego mieszkańcy – bardziej lub mniej znane postaci, grupy społeczne i narodowości, żyjące wśród nas, albo już nieobecne. To im Mazowsze zawdzięcza swoje dziedzictwo i współczesny wizerunek regionu prężnego i nowoczesnego. Oczekujemy na niebanalne propozycje pedagogiczne oraz ujęcie problematyki konkursowej w różnorodnych perspektywach, np. historycznej, geograficznej, przyrodniczej, etnograficznej, ekonomicznej, socjologicznej.

Wybrane scenariusze zostaną opublikowane w formacie książkowym i przekazane wszystkim mazowieckim szkołom i bibliotekom, a autorzy najciekawszych zostaną nagrodzeni. Mamy nadzieję, że będą one stanowić zachętę dla nauczycieli i uczniów do lepszego poznania Mazowsza.

Przed przystąpieniem do pracy nad scenariuszem zachęcamy do lektury:
• scenariuszy nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu „Lekcje o Mazowszu. Scenariusze zajęć edukacyjnych” – wyd. 2017 oraz wyd. 2018 (scenariusze z I edycji są do pobrania na stronie www.mazovia.pl (zakładka Kultura i turystyka – Lekcje o Mazowszu, np. Co słoiczku, masz w koszyczku), 
• publikacji o Mazowszu opracowanych na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/publikacje-o-mazowszu2/

Termin nadsyłania prac upływa 28 marca 2019 roku. Szczegóły na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.

Załączniki:
• Regulamin Konkursu „Lekcje o Mazowszu”
• Załącznik nr 1 – Scenariusz zajęć edukacyjnych 
• Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszenia 
• Załącznik nr 3 – Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych

„Narysowane zapamiętane - rysunkowa notatka, czyli sposób na przekazanie wiedzy” to 10 - godzinne warsztaty dla każdego polonisty, który chce posługiwać się sketchnotingiem i w twórczy sposób organizować uczniowskie notatki z wykorzystaniem banku ikon. Zajęcia prowadzi Pani Katarzyna Szymańska – konsultant przedmiotów humanistycznych. Warsztaty odbędą się w dniach 20 - 27 lutego 2019 roku. Zapisy on-line...

Warsztaty skutecznie pomogą przygotować uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w zakresie redagowania streszczeń. Szkolenie prowadzi Pani Marzanna Zmysłowska. Termin: 25 marca 2019 roku w MSCDN Wydział w Ciechanowie w godz. 15.00-17.15. Zapisy on-line...

Dyskusję na temat miejsca i roli biblioteki w realizacji zadań szkoły oraz jej funkcji jako centrum zarządzania wiedzą w szkole, z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej, poprowadzi Pani Anna Krusiewicz - nauczyciel konsultant przedmiotów humanistycznych MSCDN Wydziału w Płocku.

Jak przyczyniać się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych? Odpowiedzią może być program APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. Zapraszamy na pierwsze w naszym wydziale szkolenie, przygotowujące do realizacji tego programu z dziećmi.