A A
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Autorzy projektu chcą zwrócić uwagę na doskonalenie kompetencji obywatelskich dających możliwość pełnego, aktywnego i demokratycznego uczestnictwa w życiu politycznym kraju. 

Historia jest jedna. Uczniowie z całej Polski rywalizują w finale wojewódzkim konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.”

Cele ogólne:
Doskonalenie kompetencji nauczyciela w zakresie zagadnień związanych z meteorologią i klimatologią, geografią regionalną świata i kartografią, zgodnych z Podstawą Programową (obowiązująca od 2017)

Dlaczego z roku na rok wzrasta liczba hospitalizacji osób przyjmujących dopalacze? Dlaczego nasze działania są tak mało skuteczne? Jakie można zaproponować rozwiązania? Co pokazują prowadzone w ostatnich latach na ten temat badania? Jaką edukację należy prowadzić ku zredukowaniu problemu dopalaczy?

"Mam autyzm – dojrzewam – potrzebuję wsparcia" bezpłatna konferencja 21 marca 2019 r.  od godz.1430 

Zapraszamy nauczycieli matematyki liceów i techników do udziału w kursie on-line "Matematyka w Połowie drogi… – wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą".

Warsztaty metodyczne "Wychowanie obywatela PRL- obraz życia codziennego w źródłach archiwalnych." Celem warsztatów metodycznych jest podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania źródeł z zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących wychowania wzorowego obywatela w PRL oraz doskonalenie umiejętności krytyki źródeł.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce. Zapraszamy również nauczycieli pracujących w szkołach, gdzie uczą się obcokrajowcy.

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza trzecią edycję konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Przedsięwzięcie adresowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, a także innych osób związanych z mazowiecką oświatą i kulturą.Podobnie jak w poprzednich edycjach, zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej.

Zapraszamy do udziału w cyklu seminariów "Akademii Pedagoga i Psychologa"

23 III 2019 - Celem konferencji jest godne upamiętnienie twórczości pisarza - emigranta Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w setną rocznicę urodzin (1919-2000),prezentacja twórczości pisarza, doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej o cierpieniu, uświadomienie wagi przekazu literackiego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej. 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej realizowanego w projekcie pt.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy"...

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW)

MSCDN zaprasza nauczycieli z Mazowsza rozpoczynających pracę w zawodzie do udziału w międzynarodowym projekcie The Unteachables realizowanym w programie Erasmus+.

Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej; wspominając – rozwijając – testując.

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

Cel ogólny: podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania szkołą/placówką oświatową. Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.
 

                            Czytaj więcej...