A A
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

AKADEMIAZapraszamy do udziału w cyklu seminariów "Akademii Pedagoga i Psychologa"

500x500 logo SNAP 840x62223 III 2019 - Celem konferencji jest godne upamiętnienie twórczości pisarza - emigranta Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w setną rocznicę urodzin (1919-2000),prezentacja twórczości pisarza, doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej o cierpieniu, uświadomienie wagi przekazu literackiego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej. 

slajder ORE konkursOśrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej realizowanego w projekcie pt.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy"...

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW)

MSCDN zaprasza nauczycieli z Mazowsza rozpoczynających pracę w zawodzie do udziału w międzynarodowym projekcie The Unteachables realizowanym w programie Erasmus+.

 Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej; wspominając – rozwijając – testując.

globus
Od 18 XII 2018 - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza szkoły podstawowe do udziału w Projekcie pt. „Zobaczyć świat oczami geografa. Opracowanie programów kształcenia i organizacja zajęć terenowych i kameralnych dla uczniów realizujących podstawę programową z geografii w szkole podstawowej”

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

akademiaCel ogólny: podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania szkołą/placówką oświatową. Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.
 

                            Czytaj więcej...

16 stycznia i 13 lutego 2019 r. - Jak napisać ciekawe inspirujące zadanie, intrygujące ćwiczenie w zakresie kształcenia literackiego, językowego i kulturowego? W jaki sposób zachęcić dzieci i młodzież do ćwiczeń umysłowych z wykorzystaniem tzw. wiązek zadań i testów sprawdzających wiedzę umiejętności?

Procedura awansu zawodowego i związane z nią wymagania egzaminacyjne są wyzwaniem nawet dla doświadczonego nauczyciela. W trakcie kursu nauczyciele kontraktowi, ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego poznają wybrane elementy prawa oświatowego...


6-10 II 2019 - Trening interpersonalny dla pedagogów, psychologów i nauczycieli-wychowawców

24 I 2019 - Celem szkolenia jest zapoznanie z ideą wychowania i twórczością literacką Janusza Korczaka/Henryka Goldszmita – człowieka naszych czasów.

Celem warsztatów jest przygotowanie doradców zawodowych, wychowawców, pedagogów i bibliotekarzy do realizacji rocznego planu doradztwa edukacyjno-zawodowego w G i SP, z uwzględnieniem praktycznych wskazówek dotyczących oferty kształcenia branżowego w roku szkolnym 2019/2020 .