Page 1 of 4

Karta zgłoszenia do projektu MARKPIW

Wyrażenie tej zgody jest niezbędnym warunkiem do udziału w Projekcie.

Wyrażenie tej zgody jest niezbędnym warunkiem do udziału w Projekcie.

Nieprawidłowe dane


INFORMACJA

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) dotycząca podanych przez Panią/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji projektu MARKPIW:


1. Administrator danych osobowych: Minister Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora danych dokonuje, jako podmiot przetwarzający, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, e-mail: mscdn@mscdn.pl, adres strony internetowej: www.mscdn.pl

2. Inspektor ochrony danych: iod@mscdn.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych: udział w doskonaleniu realizowanym w ramach projektu, na podstawie art. 6 ust. 1a oraz 9 ust. 2 a przywołanego wyżej rozporządzenia.

4. Pani/Pana Dane osobowe:
­ - mogą być przekazywane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, audytowe, kontrolne, monitoringowe, sprawozdawcze, informacyjno-promocyjne, hostingowe na potrzeby obsługi Panelu MARKPIW,
­ - będą przechowywane przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji projektowej.

5. Przysługujące Pani/Panu prawa:
­ - prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie;
­ - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w projekcie.

7. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

Musisz zaakceptować Regulamin.

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Adres do korespondencji
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy w formacie "00-000"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Jeśli TAK, proszę dopisać w jakim zakresie potrzebuje Pani/Pan wsparcia /dostosowania
podczas szkoleń.

Miejsce zatrudnienia uczestnika projektu

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy w formacie "00-000"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Wybrana grupa tematyczna szkolenia dotycząca wybranych kompetencji kluczowych uczniów.

Cykl I - 2018
Nieprawidłowe dane

Wypełnij "Kwestionariusz diagnostyczny" dotyczący wiedzy i doświadczenia uczestników w zakresie wspomagania przedszkoli/szkół/placówek, który jest
niezbędnym elementem w procesie rekrutacji.

Kwestionariusz diagnostyczny dotyczący wiedzy
i doświadczenia w zakresie wspomagania szkół/przedszkoli/placówek.

Cykl I - 2018

Ważne: Brak doświadczenia i wiedzy w zakresie wspomagania przedszkoli/szkół/placówek
nie dyskwalifikuje i nie jest też warunkiem przystąpienia do projektu MARKPIW.

Informacje uzyskane z wypełnionego kwestionariusza będą wykorzystywane w celu
właściwej organizacji szkoleń i dostosowania procesu doskonalenia do Pana/Pani
potrzeb i oczekiwań.
1. Jaką grupę tematyczną szkolenia wybrałeś/wybrałaś? (zaznacz wybraną)

Nieprawidłowe dane

2. Co spowodowało, że podjąłeś/podjęłaś decyzję o przystąpieniu do projektu MARKPIW? - wymień 3 powody, począwszy od najważniejszego.
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

3. Jakie jest Twoje doświadczenie w zakresie wspomagania szkół? – zaznacz wszystkie, która Ciebie dotyczą:

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

a) Jeśli pełniłeś/pełniłaś rolę osoby wspomagającej szkołę/przedszkolę/placówkę, wymień min. 3 główne zadania, które wykonywałeś/wykonywałaś:
Nieprawidłowe dane

4. Czy uczestniczyłeś/uczestniczyłaś wcześniej w doskonaleniu dotyczącym procesowego wspomagania szkół/przedszkoli/placówek?

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Jeśli TAK, podaj, w jakich formach i na jaki temat:

5. Jakiej wiedzy i umiejętności związanych ze wspomaganiem szkół/przedszkoli/placówek potrzebujesz?

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

6. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe w zakresie rozwijania u uczniów wybranej kompetencji kluczowej? – opisz krótko.
Nieprawidłowe dane

7. Czy uczestniczyłeś/uczestniczyłaś wcześniej w doskonaleniu dotyczącym rozwijania kompetencji kluczowych uczniów?

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Jeśli TAK, podaj, w jakich formach i na jaki temat:

8. Jakiej wiedzy i umiejętności związanych z rozwijaniem kompetencji kluczowych uczniów potrzebujesz?

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Przepisz kod z obrazka
Zmień kod Nieprawidłowe dane