A A

Nauczyciel na starcie to propozycja wszechstronnej pomocy dla początkujących pedagogów. Dzięki projektowi słuchacze zostaną wyposażeni w niezbędne w tym zawodzie umiejętności diagnozowania własnego przygotowania do zawodu nauczyciela, interpersonalne, pracy z grupą, nawiązywania prawidłowych relacji z rodzicami oraz w zakresie metodyki nauczania. Poznają właściwą interpretację powinności i wymagań prawnych wobec nauczyciela stażysty i procedurę postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Udział w projekcie pozwoli pomoże początkującym nauczycielom nabrać nawyku systematycznego doskonalenia się, co niewątpliwie wpłynie na zwiększenie ich profesjonalizmu, a tym samym na podnoszenie jakości pracy szkół i placówek.
Stawiając przed nauczycielami ważne zadania, dajemy im szansę dobrego startu.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
CELE:
Wsparcie nauczycieli rozpoczynających pracę w planowaniu rozwoju i awansie zawodowym; Doskonalenie umiejętności metodycznych oraz wychowawczych nauczycieli rozpoczynających pracę, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.
ADRESACI PROJEKTU:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, rozpoczynający pracę w zawodzie.

KOMPONENTY PROJEKTU:

I. KURS DOSKONALĄCY 25 godz. (5 spotkań po 5 godz.)
Spotkania będą się odbywały w grupach międzyprzedmiotowych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020, w godzinach popołudniowych, w każdym z sześciu Wydziałów MSCDN, według jednolitego programu. Prowadzącymi będą głównie nauczyciele konsultanci z Zespołu Zarządzania Oświatą oraz Zespołu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego.

II. SEMINARIUM PRZEDMIOTOWE 25 godz. (5 spotkań po 5 godz.)
Spotkania seminaryjne będą się odbywały w małych grupach przedmiotowych, począwszy od końca pierwszego semestru do końca roku szkolnego 2019/2020, w godzinach popołudniowych, w każdym z sześciu Wydziałów MSCDN, według jednolitego programu. Prowadzącymi seminarium będą głównie nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni danych specjalności.

III. INDYWIDUALNA OPIEKA SPECJALISTÓW
W ciągu całego roku szkolnego 2019/2020 uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystania między innymi z: konsultacji indywidualnych bezpośrednich, telefonicznych oraz on-line ze specjalistami MSCDN; wizyt koleżeńskich specjalisty w macierzystej placówce uczestnika projektu, udziału w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli danej specjalności.

Zapisy do projektu pod linkiem: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/16194/o//w/Radom

Pierwsze spotkanie już 3 grudnia 2019 roku 15.00 - 19.00. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Podczas pierwszego spotkania wystąpi dr Tomasz Knopik - UMCS, psycholog zdolności, twórczości i mądrości. Ostatnio szczególnie intensywnie badający zjawisko wypadnięcia z systemu edukacji osób wybitnie zdolnych. Temat zajęć "Jakiego nauczyciela oczekuje współczesna szkoła?"