A A

 Już dziewięciu nowych doradców metodycznych rozpoczęło pracę w radomskim wydziale Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Są nimi Anna Różycka, Jolanta Strzelecka, Krzysztof Śmietanka, Jolanta Bilska-Sulima, Andrzej Byzdra, Aneta Maciejewska-Pawłowska, Katarzyna Kobylińska, Jolanta Maria Kubik oraz Piotr Bialik.


Od 1 września 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudniania doradców i organizowania ich pracy (nowi doradcy są obecnie pracownikami MSCDN). Do zadań nauczyciela – doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
a) rozwijaniu umiejętności metodycznych;
b) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
c) opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
d) podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:
a) udzielanie indywidualnych konsultacji;
b) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
c) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
d) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.

Dodatkowo ośmioro doradców realizuje zadania doradcy metodycznego na poprzednich zasadach (na terenie swoich JST).

Aktualna lista doradców, terminy ich konsultacji i szkoleń znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce O NAS -> DORADCY METODYCZNI