A A

Nauczyciele zapoznali się również z dobrymi praktykami w zakresie wdrażania innowacji. Kluczowa dla uczestników okazała się informacja, że nowe regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej szkoły przeniesiono na poziom Ustawy Prawo Oświatowe, z której wynika, że szkoła samodzielnie podejmuje decyzję, jakie innowacje będzie prowadziła, realizowała i w jaki sposób je dokumentowała (por. Dz.U. z 2017 r., poz. 60).

Warsztaty zrealizowała Iwona Krzemińska (nauczyciel konsultant w zakresie j. polskiego, wiedzy o kulturze, biblioteki, religii), która w ankietach została scharakteryzowana następująco:

„Prowadząca perfekcyjnie przygotowana merytorycznie i metodycznie zaproponowała wiele metod i form, co zilustrowała bardzo ciekawymi materiałami multimedialnymi.”