A A

Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW)

 Logo Markpiw

 

Projekt jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem Projektu MARKPIW jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania na terenie województwa mazowieckiego w 200 przedszkolach/szkołach/placówkach, w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym.
Grupą docelową: są pracownicy instytucji wspomagania pracy szkoły, trenerzy indywidualni, specjaliści, osoby współpracujące lub zainteresowane podjęciem współpracy z placówką doskonalenia nauczycieli, biblioteką pedagogiczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
W ramach projektu uczestnikom zapewnia się: szkolenia stacjonarne oraz doradztwo prowadzone w formie sieci współpracy i samokształcenia, jak również konsultacje indywidualne i grupowe.

Czytaj więcej...Szkoły Aktywne w Społeczności (SAS)

sas logo

Program międzynarodowy, którego celem jest wprowadzenie do polskich szkół Międzynarodowych Standardów Jakości, a tym samym upowszechnianie idei i rozwój placówek aktywnych w społeczności, promujących rozwój partnerstwa między szkołą a społecznością lokalną.

W roku 2015 trzy placówki doskonalenia działające na Mazowszu, tj. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów i organizacja pozarządowa będąca liderem programu w Polsce Federacja Inicjatyw Oświatowych zawiązały partnerstwo, aby wspierać i promować rozwój szkół aktywnych w społeczności.

Liczne organizacje pozarządowe opracowały i przetestowały Międzynarodowe Standardy Jakości dla szkół aktywnych w społeczności. Szkoły te różnią się między sobą ze względu na miejsce działania, zachowują jednak pewne cechy wspólne, np. takie jak:

 • zapewnienie otwartości i gotowości szkoły do przyjmowania nowych idei i pomysłów pochodzących od uczniów, ich rodzin oraz społeczności lokalnej;
 • przyjęcie podejścia holistycznego, które zakłada, że wpływ działań pozaszkolnych motywuje dzieci do nauki;
 • tworzenie partnerstw w celu zapewnienia lepszego dostępu do usług i zwiększenia szans wszystkich uczniów.

Czytaj więcej...

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

 stypendia2

MPS jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.
Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.
Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów (dostępny w zakładce Dokumenty). 

Czytaj więcej...

Połowa drogi

 polowa

Projekt adresowany do nauczycieli matematyki i ich uczniów mazowieckich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych kończących się maturą. Celem projektu jest diagnoza matematyczna uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych oraz IV i VI szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji regionalnej
realizowane przez MSCDN pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego

mazowszeserce

• Lekcje o Mazowszu – konkurs dla nauczycieli organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Celem konkursu jest zainspirowanie nauczycieli do podejmowania w szkołach Mazowsza działań ukierunkowanych na przekazanie wiedzy na temat Mazowsza - regionu prężnego i nowoczesnego, który czerpie inspiracje do rozwoju ze swej bogatej historii i dziedzictwa kulturowego - i zbudowanie tożsamości regionalnej.
Uczestnicy, nauczyciele różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, jak również inne osoby związane z oświatą i kulturą, przygotowują scenariusze zajęć edukacyjnych. Najlepsze prace są publikowane, a ich autorzy otrzymują nagrody pieniężne. Publikacja w postaci drukowanej książki trafia do wszystkich bibliotek szkolnych.
Dotychczas zrealizowano dwie edycje konkursu – w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018. W „Roku dla Niepodległej”, tematem przewodnim było 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Promowane były propozycje zajęć z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem gier edukacyjnych.

• Konkurs Wiedzy o Mazowszu – konkurs dla uczniów organizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej
z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego.
Przedsięwzięcie, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych województwa mazowieckiego ma na celu:

 • zainteresowanie młodzieży dziedzictwem i współczesnością Mazowsza,
 • wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy i wykorzystania informacji z różnych źródeł,
 • wdrażanie do samokształcenia,
 • stworzenie warunków do pracy w zespole i podejmowania społecznej aktywności.
 • Konkurs odbywa się w formie pisemnego testu przeprowadzanego w trzech etapach.
  Warunkiem udziału w konkursie jest realizacja przez uczestników zespołowego projektu edukacyjnego w zakresie tematycznym, którego dotyczy konkurs. Dla laureatów i finalistów przewidziane są dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej na Mazowszu.
  Pierwsza edycja konkursu została ogłoszona w roku szkolnym 2018/2019.

Informacji udzielają konsultanci MSCDN:
w Ciechanowie: Katarzyna Szymańska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 23 672-40-31
• w Ostrołęce: Iwona Krzemińska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 29 744-41-20
• w Płocku: Anna Krusiewicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 24 366-53-66 do 68
• w Radomiu: Anna Równy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 48 362-15-79
• w Siedlcach: Anna Goc Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 25 632-67-47
• w Warszawie: Teresa Stachurska-Maj Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 22 629-60-21 do 23 oraz koordynator „Konkursu Wiedzy o Mazowszu” Iwona Moczydłowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.692526891

 

The Unteachables

Logo Uneachables with Erasmus


“The Unteachables” to dwuletni projekt strategicznej współpracy międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus+.
Projekt jest odpowiedzią na wyzwanie, przed którym stoją szkoły w całej Europie: zwiększającego się problemu nieosiągalności młodych pokoleń z punktu widzenia szkoły
i nauczycieli. Przedsięwzięcie ma charakter innowacji dydaktycznej, której celem jest zbadanie, w jakim stopniu nastoletni uczniowie, w stosunku do których używane
jest określenie unteachables („niewyuczalni”/„nienauczalni”), mogą stać się nie tyle teachables („wyuczalni”/„nauczalni”), co learnables (zaangażowani we własny proces uczenia się) bez konieczności rewolucjonizowania całego systemu edukacji.
To projekt tworzenia wiedzy oparty na praktycznym eksperymentowaniu. Włącza
do poszukiwań nowych strategii i dydaktyki młode pokolenie nauczycieli i wychodzi poza ramy tradycyjnego kształcenia i doskonalenia tej grupy zawodowej. Istotną rolę w projekcie odgrywają również studenci kierunków pedagogicznych oraz uczniowie, dla których przewidziana jest rola współtwórców. W ten sposób w rozwiązanie problemu zaangażowane są grupy docelowe, a nie jest ono oferowane z zewnątrz. O innowacyjności projektu przesądza również fakt zajęcia się problemem, który do tej pory nie został systemowo opisany.
W rezultacie powstaną materiały edukacyjne i wytyczne dla placówek kształcenia
i doskonalenia nauczycieli – aby te mogły dostosować swoją ofertę do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i przygotować kadry do pracy z uczniami szkół średnich. Produkty te stanowić będą bazę do dalszej współpracy partnerów w ramach bardziej zaawansowanego projektu Erasmus+, tj. sojuszu na rzecz wiedzy.
Projekt jest realizowany przez uczelnie, placówkę doskonalenia nauczycieli oraz organizację pozarządową – w sumie 7 instytucji z 6 krajów:
• Professionshøjskolen Absalon (Dania)
• Univerza v Liubliani (Słowenia)
• Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
• Universita degli Studi di Catania (Włochy)
• Haskoli Islands (Islandia)
• Treballant amb Europa Associacio (Hiszpania)

Prace partnerstwa koordynuje instytucja duńska. Uczestnicy pracować będą w 5 grupach interakcji:
• Grupa A: 50 studentów kierunków pedagogicznych
• Grupa B: 50 uczniów szkół średnich
• Grupa C: 10 młodych nauczycieli
• Grupa D: rada konsultacyjna innowacyjnej dydaktyki
• Grupa E: sojusz na rzecz wiedzy
Projekt będzie realizował swoje metodologie i misje poprzez intensywną interakcję
ze wszystkimi poziomami uczestników i końcowych beneficjentów.
Zadaniem uczelni jest tworzenie wiedzy i prowadzenie grup ćwiczeniowych (grupy A i B), natomiast MSCDN jest specjalnym partnerem merytorycznym, który zapewnia wklad
ze strony młodych nauczycieli (grupa C) i wnosi do przedsięwzięcia wymiar praktyczny. Dodatkowo dla MSCDN przewidziana została w projekcie rola lidera grupy D.
Uczestniczący w projekcie polscy nauczyciele zidentyfikują, jak oni doświadczają zjawiska nieosiągalności/ niewyuczalności współczesnych nastolatków. Dokonają testowania
i ewaluacji wypracowanych przez uczniów i studentów strategii i materiałów. Podstawową metodą stosowaną w projekcie będzie storytelling.
Cele szczegółowe projektu obejmują:
1) stworzenie autentycznych i precyzyjnych charakterystyk obecnych i przyszłych "niewyuczalnych", jako fundament do rozwoju strategii uczenia się w przyszłości;
2) zidentyfikowanie wyłaniających się z tych profili kluczowych wyzwań dla tradycyjnej dydaktyki;
3) zebranie dowodów uczenia się z Europy i spoza niej oraz podsumowanie tych dowodów
w formie zestawu podstawowych zasad przyszłościowych strategii uczenia się;
4) wyodrębnienie i opisanie szeregu możliwych innowacyjnych strategii do zastosowania
w edukacji dla młodzieży w szkole średniej;
5) przygotowanie wniosku sojuszu na rzecz wiedzy, który zostanie złożony w 2020 roku,
w oparciu o wyniki projektu "The Unteachables" oraz powiązane koncepcyjnie
i organizacyjnie z projektem „The Unteachables” projekty Erasmus + realizowane począwszy od 2019.
W wyniku realizacji projektu powstaną w formatach internetowych oraz w formie plików PDF następujące produkty:
• kolekcja materiałów wypracowanych w projekcie „The Unteachables”,
• „Od niewyuczalnych do zaangażowanych w proces uczenia się” - innowacyjne strategie zaangażowania młodzieży w uczenie się w system edukacji XXI wieku,
• „Przyszłość jest tutaj - niewyuczalny uczeń” - charakterystyka i analiza nowych pokoleń "niewyuczalnych” oraz wyzwań, jakim poddają oni tradycyjny system edukacji,
• „A jednak zdolni do zaangażowania w proces uczenia się” - dowody
z przeprowadzonych ekspertmentów oraz opracowany na ich bazie zestaw podstawowych zasad dla zorientowanych na przyszłość strategii uczenia się
• “I co teraz?” - zalecenia dla polityków dotyczące dalszych badań i praktycznych eksperymentów ze strategiami uczenia się w XXI wieku współtworzonymi przez młodych ludzi.
W czerwcu 2020 roku MSCDN, podobnie jak i pozostali partnerzy, zorganizuje konferencję upowszechniającą rezultaty projektu.
Budżet całego projektu wynosi ponad 242 tys. euro, z czego 1/3 przeznaczona jest
na rezultaty pracy intelektualnej. MSCDN otrzymał na realizację swoich zadań 21197 Euro.

Koncepcja projektu powstała w oparciu o dwie kluczowe pozycje:
• “Understanding Learning and Motivation in Youth - challenging policy and practice”, red. Noemi Katznelson, Niels Ulrik Sørensen, Knud Illeris, 2018 - najnowszą krytykę polityki edukacyjnej
• “Educating young digital natives” by Marc Prensky, 2010 – zawierającą ciągle aktualne refleksje na temat młodych pokoleń jako osób uczących się, niezależnie
od systemów edukacyjnych.

Projekty realizowane w Wydziałach MSCDN

Ciechanów

Ostrołęka

Płock

Radom

Siedlce

Warszawa